شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102773156


شماره ثبت:
236392
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1383/9/22
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ونك-خيابان شيخ بهايي-خيابان برزيل غربي-پلاك 140-طبقه پنجم-واحد 19 1435814939

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مسعود سلطان زالی 1464635
آقای محمد مرادی 1464635
حسن عابدی 1464635
حجت اله انصاری 1597948
در نتیجه محمدرضا رستمی 1597948
آقای مهدی بیگلری کامی 1597948
محمد مرادی 1661392
آقای محمد رضا شکوهی 1661392
هانی بابازاده 1661392
محمدرضا نادریان 10511795
امیر جواهریان 13034911
آقای علی نجفی مقدم 13034911
آقای فردین فلاحپور سیچانی 13034911
حسام معتضدیان قمی 13541655
آقای مجید احمدی محلی 13706650
آقای امیر ونکی 13706650
رضا نجات بخشی اصفهانی 14237091

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 673037
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۴۷۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سلطان زالی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ بجای آقای حسن عابدی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند و آقای محمد مرادی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوره مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۸۴۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597557
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۷۹۰۱۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/۹۰ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۹۹۱۲۳۸۷۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۷۹۰۱۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت اعتبارآفرین ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بنمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بنمایندگی آقای حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بنمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری به کدملی ۵۶۸۹۹۹۰۴۱۸ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۰۹۵۹۸۶۴۴۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631051
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۷۹۰۱۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۲۱۸۷۹۶۵۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661391
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۶۵۶۳۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۰۹/۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۲۲۹۲۲۹۸۳۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661392
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۷۴۹۰۸ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا شکوهی به کدملی ۲۲۸۰۶۵۲۳۲۳ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۲۲۸۰۵۸۳۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323016
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه مالی ایرانیان به نمایندگی حسین پناهیان و شرکت اعتبار آفرین به نمایندگی حسن غلامی و شرکت داد و ستد آریا به نمایندگی حسن عابدی حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک داوری به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454247
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ حسن غلامی بجای علیرضا فتحی نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10511795
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10904433
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۶۳۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه مالی ایرانیان و داد و ستد آریا اعتبار آفرین. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687493
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه هر سال به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۴۱۲۱۲۷۰۰۹۳۲۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740657
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ و بموجب مجوز شماره ۵۵۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۱۲۳۵۲۷۷۶۷۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766062
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران خشت امید به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰ به نمایندگی غلامحسین سراج دارنده کدملی ۰۰۴۱۳۰۰۰۶۸ و شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰ به نمایندگی فردین فلاحپور سیچانی دارنده کدملی ۰۰۵۲۴۵۲۸۲۴ و شرکت ستاره سهیل احساء به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴ به نمایندگی مهدی کشاورز دارنده کدملی ۱۲۸۹۲۳۹۵۳۳ و شرکت شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱ به نمایندگی رهام کشاورز دارنده کدملی ۱۲۸۹۰۷۹۲۲۶ و رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی ۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۰۶۹۲۴۳۱۶۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766075
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامحسین سراج دارنده کدملی ۰۰۴۱۳۰۰۰۶۸ به نمایندگی شرکت عمران خشت امید به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی کشاورز دارنده کدملی ۱۲۸۹۲۳۹۵۳۳ به نمایندگی شرکت ستاره سهیل احساء به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره فردین فلاحپور سیچانی دارنده کدملی ۰۰۵۲۴۵۲۸۲۴ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره رهام کشاورز دارنده کدملی ۱۲۸۹۰۷۹۲۲۶ به نمایندگی شرکت شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و رضا نجات بخش اصفهانی۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۲۰۶۸۰۲۱۷۴۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766086
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام دارنده شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر دارنده شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۰۶۸۲۰۷۲۱۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789676
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۲۲۱۲۶۹۸۸۳۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861971
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران خشت امید به شماره ثبت ۴۵۹۶۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰ و شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰ و شرکت ستاره سهیل احساء به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴ و شرکت شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱ و رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی ۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۳۰۱۵۰۱۸۲۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861980
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نصیری دارنده کدملی ۰۰۶۰۴۵۷۶۸۶ به نمایندگی شرکت عمران خشت امید به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - حسین ماهیار دارنده کدملی ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱ به نمایندگی شرکت ستاره سهیل احساء به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴ به سمت رئیس هیات مدیره و رضا نجات بخش اصفهانی۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و غلامحسین سراج دارنده کدملی ۰۰۴۱۳۰۰۰۶۸ به نمایندگی شرکت شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و فردین فلاحپور سیچانی دارنده کدملی ۰۰۵۲۴۵۲۸۲۴ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰ به عنوان عضو موظف هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته – بروات – قراردادها – عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۳۰۹۸۱۸۷۰۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861985
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

پیرو آگهی مکانیزه به شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۳۰۴۸ مورخ ۲۳/۳/۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام افزایش یافت که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۳۳۰۸۹۵۴۳۹۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877384
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران خیابان شریعتی خیابان وحید دستگردی (ظفر) خیابان تخارستان خیابان شهید حسن زاده پلاک ۱۸ طبقه همکف کد پستی ۱۹۱۸۶۴۳۷۱۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۴۰۶۱۱۲۲۳۹۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895848
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید احمدی محلی دارنده کد ملی ۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱ انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۱۵۷۷۶۹۸۲۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898824
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نصیری دارنده کدملی ۰۰۶۰۴۵۷۶۸۶ به نمایندگی شرکت عمران سرمایه ایریک خزر به شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حسین ماهیار دارنده کدملی ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱ به نمایندگی شرکت صنعت محور دانوش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره رضا نجات بخش اصفهانی۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره مجید احمدی محلی دارنده کدملی ۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳ به نمایندگی شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره فردین فلاحپور سیچانی دارنده کدملی ۰۰۵۲۴۵۲۸۲۴ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۱۹۱۵۶۷۳۳۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034891
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی سه ماهه‌ی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر دارنده شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۰۳۳۵۹۷۴۲۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034911
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند - آقای علی نجفی مقدم کد ملی ۳۸۷۴۸۹۱۵۴۲ بجای آقای حسین نصیری به نمایندگی شرکت عمران سرمایه آیریک خزر (مسئولیت محدود) ش م ۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰ عضو هیات مدیره و مدیرعامل - آقای حسین ماهیار دارنده کد ملی ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱ به نمایندگی شرکت صنعت محور دانوش (مسئولیت محدود) ش م ۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای رضا نجات بخش اصفهانی۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقای مجید احمدی محلی دارنده کد ملی ۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳ به نمایندگی شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی ش م ۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱به عنوان عضو هیات مدیره - آقای فردین فلاحپور سیچانی دارنده کد ملی ۰۰۵۲۴۵۲۸۲۴ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریا سام (مسئولیت محدود) ش م ۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته – بروات – قراردادها – عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هیا ت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541655
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا نجات بخش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین ماهیار به شماره ملی ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱ به نمایندگی شرکت صنعت محور دانوش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره غیر موظف و حسام معتضدیان قمی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸ به نمایندگی شرکت عمران سرمایه آیریک خزر به شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره غیرموظف و مجید احمدی محلی به شماره ملی ۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳ به نمایندگی شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و علی نجفی مقدم به شماره ملی ۳۸۷۴۸۹۱۵۴۲ به نمایندگی وزین سازان آریاسام به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هیا ت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۱۱۹۵۹۳۸۰۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647739
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) دارنده شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام (حسابداران رسمی) دارنده شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۷۱۳۴۶۹۷۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706650
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا نجات بخش اصفهانی۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای حسین ماهیار دارنده کد ملی ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱ به نمایندگی شرکت صنعت محور دانوش دارای شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴به عنوان رئیس هیات مدیره آقای حسام معتضدیان قمی دارنده کد ملی ۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸ به نمایندگی شرکت عمران سرمایه آیریک خزر دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای مجید احمدی محلی دارنده کد ملی ۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳ به نمایندگی شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره آقای امیر ونکی دارنده کد ملی ۰۴۴۰۱۹۹۸۱۶ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریاسام دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هیا ت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۲۱۵۵۳۵۶۳۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863375
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، صاحبان سهام و مراجع قضایی تنظیم و ارائه پیشنهاد درخصوص آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب در هیئت مدیره اجرای مصوبات مجامع عمومی و فوق العاده و هیئت مدیره مگر اینکه مجمع شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ی ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام اعم از حضور در جلسات، اعتراض به رای، دادخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و تبیین وضع عمومی شرکت و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره پ۹۶۱۱۱۸۲۷۶۱۰۸۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شیخ بهایی خیابان برزیل غربی پلاک ۱۴۰ طبقه پنجم واحد۱۹ کدپستی۱۴۳۵۸۱۴۹۳۹تغییر یافت پ۹۷۰۳۲۷۴۵۰۸۲۶۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237091
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۳۴۴۴۰ شرکت صنعت محور دانوش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۶۸۴ شرکت عمران سرمایه آیریک خزر به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰ شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۴۳۸۳۱ پ۹۷۰۷۰۸۲۲۶۵۱۳۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه