شرکت پارس ارزش آفرین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102772670


شماره ثبت:
236344
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1383/9/19
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ونك-كوچه بهار چهارم-خيابان مفتاح-پلاك 31-ساختمان پروژه كارگزاري نهايت گر-طبقه اول- 1435855984

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای امیرمحمد سلامتی 1398920
آقای حمیدرضا نیک خواه 10394006
مهدی عبداله زاده 10838267
آقای احمد نوروزی 12880575
آقای محمد حدادی 12880586
آقای نادر رضایی 12880586
آقای علیرضا فراهانی 13065448
مهرداد عبداله زاده 14220698
آقای مهدی خیره دست 14220698
سید آرمین موسوی 14220698
طاهره حیدری عراقی 14220717

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1200555
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی عبدالله زاده به شماره ملی۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۶۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200560
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. آقای مهدی عبدالله زاده به شماره ملی۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۶۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398920
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرمحمد سلامتی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰ و محمد حدادی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۶۹۶۱۵ و احمد نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۳۶۲۶ و نادر رضایی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ و علیرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۰۰۰۴۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۱۷۹۷۲۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۹۷۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401832
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر محمد سلامتی بشماره ملی ۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. محمد حدادی بشماره ملی ۰۴۵۲۱۶۹۶۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علیرضا فراهانی بشماره ملی ۰۰۵۰۳۰۰۰۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۳۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636699
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۳۸۵۱/۱۲۱مورخ ۳۰/۱/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «پارس ارزش آفرین» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۰۷۰۷۹۱۱۲۶۷۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۲۶۳۸۵۱/۱۲۱مورخ ۳۰/۱/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: از موضوع فعالیت شرکت: عبارت تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات , مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری و به عهده گرفتن مدیریت منابع مالی حذف گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد پ۹۳۰۹۱۶۲۸۲۳۰۹۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608143
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۶ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله زاده به کدملی ۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394006
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۴ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۳ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله زاده به کدملی ۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838267
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۵ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله زاده به کدملی ۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12880575
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرمحمد سلامتی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰ آقای محمد حدادی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۶۹۶۱۵ آقای احمد نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۳۶۲۶ آقای نادر رضایی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ آقای علیرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۰۰۰۴۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۴۰۸۳۴۴۷۷۰۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12880586
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرمحمد سلامتی دارای شماره ملی ۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد حدادی دارای شماره ملی ۰۴۵۲۱۶۹۶۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای احمد نوروزی دارای شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۳۶۲۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای نادر رضایی دارای شماره ملی ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا فراهانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۳۰۰۰۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند - مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادهاو عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۴۰۸۲۶۱۴۱۶۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897817
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا ش م۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به عنوان بازرس اصلی و اقای مهدی عبداله زاده ک م۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۱۹۶۲۵۲۵۲۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037070
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان امیرمحمد سلامتی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰ احمد نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۳۶۲۶ مهدی خیره دست به شماره ملی ۰۰۶۷۸۵۴۴۴۹ نادر رضایی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ و علیرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۳۰۰۰۴۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال مشخص گردیدند. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی عبداله زاده به کد ملی ۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۰۴۵۲۸۳۶۸۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065448
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرمحمد سلامتی دارای شماره ملی ۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی خیره دست دارای شماره ملی ۰۰۶۷۸۵۴۴۹۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل آقای احمد نوروزی دارای شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۳۶۲۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای نادر رضایی دارای شماره ملی ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا فراهانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۳۰۰۰۴۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۷۱۸۷۷۵۲۸۷۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266361
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به ادرس: تهران , خیابان ملاصدرا , خیابان شیخ بهایی جنوبی , نبش کوچه اتحاد , پلاک ۵۱ , کدپستی ۱۴۳۵۸۴۳۳۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۹۵۱۱۰۲۲۲۶۴۰۹۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565857
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی عبداله زاده به کدملی ۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴ ا به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۸۱۸۴۸۳۵۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220698
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی خیره دست به شماره ملی ۰۰۶۷۸۵۴۴۹۴ مهرداد عبداله زاده به شماره ملی ۰۴۹۲۲۰۳۳۸۵ نادر رضایی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ سید آرمین موسوی به شماره ملی ۰۰۷۸۹۹۷۶۳۱ طاهره حیدری عراقی به شماره ملی ۲۲۹۸۲۳۸۱۳۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به عنوان بازرس اصلی و مهدی عبداله زاده به شماره ملی ۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۶۲۶۶۴۰۹۷۳۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220717
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد عبداله زاده به شماره ملی ۰۴۹۲۲۰۳۳۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی خیره دست به شماره ملی ۰۰۶۷۸۵۴۴۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نادر رضایی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۲۳۴۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره سید آرمین موسوی به شماره ملی ۰۰۷۸۹۹۷۶۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره طاهره حیدری عراقی به شماره ملی ۲۲۹۸۲۳۸۱۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود سلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۶۹۷۸۸۸۳۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220725
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله ونک کوچه بهار چهارم خیابان مفتاح پلاک ۳۱ ساختمان پروژه کارگزاری نهایت‌گر طبقه اول کد پستی ۱۴۳۵۸۵۵۹۸۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۶۲۶۹۲۶۶۲۸۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه