شرکت لیزینگ رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102772290


شماره ثبت:
236306
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1383/9/17
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله داووديه-خيابان شمس تبريزي جنوبي-خيابان رامين-پلاك 18-طبقه پنجم-واحد جنوبي 1549743419

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی شکوری گرکانی 1056040
آقای محمود بوستانی کلهرودی 1056040
آقای دکتر کریم مسعودتقی گنجی 9566895
آقای بهمن اطمینان 9566895
محمدرضا تقی گنجی 9566895
مهدی سعید نقی گنجی 9566895
آقای جلال روشن ضمیر 9566895
غلامحسین سمیعی 10630511
آقای محمود منطقی 12802384
آقای هادی ابراهیمی 12802384
جواد حتمی 12802407
رامین میزانی 12802407
محمود بلقیس زاده 12802407
حسین جوادنیا 13736760
احمدرضا فراست 13736760
آقای یحیی دانش بدی 13736888
آقای امیر حسین امین آزاد 13736888
محمود دانشبدی 13736888

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 563285
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازیسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۶ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۹۷۲۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893574
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۴۶۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056040
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ واصل گردید: رامین میزانی به ک م ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ به نمایندگی شرکت شیمیایی رازی به ش م ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی شکوری گرکانی به ک م ۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱ به نمایندگی شرکت کیان شیمی به ش م ۱۰۱۰۰۹۲۲۲۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود بوستانی کلهرودی به ک م ۰۰۶۱۶۱۰۶۴۱ به نمایندگی شرکت کیمیا رزین به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۵۳۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و بهمن اطمینان به ک م ۲۰۶۲۶۰۰۸۰۱ به نمایندگی مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به ش م ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و جلال روشن ضمیر به ک م ۰۰۴۱۵۴۷۶۱۶ به نمایندگی شرکت بیمه رازی به ش م ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی معتبر میباشد. پ۱۶۴۷۱۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144500
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۷۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566895
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ و شرکت کیمیا رزین به شناسه ۱۰۱۰۱۰۱۵۳۸۹ و شرکت کیان شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۲۲۸ و شرکت مجتمع صنعتی ارتاویل تایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ و شرکت بیمه رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳. به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۹ محمدرضا تقی گنجی به کدملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ به نمایندگی شرکت شیمیایی رازی به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم مسعود تقی گنجی به کد ملی ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ به نمایندگی شرکت کیان شیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ به نمایندگی شرکت کیمیا رزین به سمت عضو هیئت مدیره و بهمن اطمینان به کدملی ۲۰۶۲۶۰۰۸۰۱ به نمایندگی آرتاویل تایر به سمت عضو هیئت مدیره و جلال روشن ضمیر به کدملی ۰۰۴۱۵۴۷۶۱۶ به نمایندگی شرکت بیمه رازی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره به تنهایی معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9615649
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234212
آگهی تصمیمات در شرکت لیزینگ رازی سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۳/۸۹ کلیه اسناد تعهدآور از جمله چکها سفته‌ها بروات قراردادها با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با امضا ثابت رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره به تنهایی معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630511
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) بشماره ثبت۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به کدملی۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105078
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف بسمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802384
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۸۵۴۶/۹۵ مورخه ۴/۲/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت شیمیایی رازی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ هادی ابراهیمی به کدملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ محمود منطقی به کدملی ۱۲۲۹۵۵۵۳۳۱ شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ شرکت سرمایه گذاری رازی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ پ۹۵۰۲۲۸۹۳۴۸۶۴۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802407
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۸۵۴۶/۹۵ مورخه ۴/۲/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین میزانی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ نماینده شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و هادی ابراهیمی به کدملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمود منطقی به کدملی ۱۲۲۹۵۵۵۳۳۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و جواد حتمی به کدملی ۰۰۶۲۶۱۶۴۱۲ نماینده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و محمود بلقیس زاده به کدملی ۱۸۱۷۸۱۳۶۷۶نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار، چک‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها (عقوداسلامی) و به طور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل، امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارت دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، با اطلاع بانک مرکزی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی بودجه سالانه شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مجاز با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در چارچوب قوانین و مقررات. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رسیدگی جامع و کافی برای بازرسان اعزامی این بانک. تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۸۵۰۵۳۴۰۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12936764
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۰۰۵۰/ ۹۵ مورخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران ش م ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران ش م ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۰۶۸۱۹۳۱۷۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736760
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۲۲۱۱۹۵/۹۶ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یحیی دانشبدی به کد ملی ۰۰۴۵۴۰۷۶۷۳ و آقای حسین جواد نیا به کد ملی ۰۰۳۹۲۸۶۸۷۸ و آقای محمود دانشبدی به کد ملی۰۰۴۵۵۳۳۴۰۷ و آقای امیر حسین امین آزاد به کد ملی۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴ و آقای احمد رضا فراست به کد ملی ۰۰۶۷۵۲۹۲۸۳ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۰۸۲۹۴۶۱۹۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736888
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۲۲۱۱۹۵/۹۶ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین جواد نیا به کد ملی ۰۰۳۹۲۸۶۸۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی دانشبدی به کد ملی ۰۰۴۵۴۰۷۶۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمود دانشبدی به کد ملی ۰۰۴۵۵۳۳۴۰۷ و عضو هیئت مدیره و آقای امیر حسین امین آزاد به کد ملی ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد رضا فراست به کد ملی۰۰۶۷۵۲۹۲۸۳ عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها (عقود اسلامی) و به طور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت به تنهایی معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد: هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را مادام که جناب آقای یحیی دانشبدی مدیرعامل میباشند به ایشان تفویض نمود.. حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو موظف توسط هیئت مدیره تعیین می‌گردد. پ۹۶۰۹۰۸۸۴۴۱۶۵۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202659
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۴۳۴۱۹/۹۷ مورخ ۳۱/۴/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله داوودیه - خیابان شمس تبریزی جنوبی - خیابان رامین - پلاک ۱۸ - طبقه پنجم - واحد جنوبی کدپستی ۱۵۴۹۷۴۳۴۱۹ تغییر یافت. پ۹۷۰۶۱۴۳۲۶۲۸۶۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231145
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ و تنفس مربوطه به تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۹۶۱۱/۹۷ مورخ ۲۵/۵/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۷۰۷۰۳۹۴۴۱۸۴۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه