شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102757695


شماره ثبت:
234823
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1383/9/2
آدرس:
تهران-شهر تهران-انقلاب اسلامي-خيابان شهيد سپهبد قرني-ميدان فردوسي-پلاك 21-ساختمان شهد-طبقه پنجم-واحد شمالي- 1599945537

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیدنوید رضوی اردستانی 729325
آقای رضا کریمخانی 888179
غلامرضا زمانی فرد 888179
علی اصغر فرخ 9737097
مسعود اژیه 13216435
آقای محمود حبیبی ابد 13216435
آقای جواد ظهیری 13216435
خانم ندا بشیری 13216435
آقای عزیزاله قربانی 13492828
آقای مهدی وهاب پور رودسری 13492828
آقای داراب وکیلی 13697875
بهنام عزت نژاد 14375714
مهران باباپوران 14375714

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691277
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۷۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729325
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعتشوینده توسعه صنایع بهشهرسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۴۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به نمایندگی مسعود اژیه به ک م ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ و شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به ک م ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به نمایندگی ندا شهبندیان به ک م ۰۰۷۳۳۷۲۰۷۲۹ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به نمایندگی سیدنوید رضوی اردستانی به ک م ۰۰۵۵۳۴۶۲۴۳ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ مسعود اژیه به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدنوید رضوی اردستانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ندا شهبندیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۴۹۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888179
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۸/۹۱ غلامرضا زمانی به کدملی۴۲۶۹۷۲۴۷۳۰ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و مسعود اژیه به کدملی۲۸۲۲۲۶۸۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید نوید رضوی اردستانی با کدملی۰۰۵۵۳۴۶۲۴۳بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کریمخانی با کدملی۴۶۰۸۹۳۲۷۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر با شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. قسمتی از اختیارات هیئت مدیره شامل بندهای۱و۴و۶ تا۹ ۱۲ تا۲۲ براساس ماده۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۶۹۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116874
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۴۵۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344628
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود حبیبی ابد بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی جدید از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر انتخاب گردید بنابراین اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: مسعود اژیه ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ بسمت رئیس هیات مدیره و سیدنوید رضوی اردستانی ۰۰۵۵۳۴۶۲۴۳ بسمت نائب رئیس و غلامرضا زمانی فرد ۴۲۶۹۷۲۴۷۳۰ بسمت مدیرعامل و محمود حبیبی ابد ۴۰۵۰۱۵۰۹۲۱ انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۷۳۸۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441818
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۰۰۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614468
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ و اجازه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۶۲۳۵۸۱۵۵۹۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9737097
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10365044
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۴۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ مهدی کرباسیان به جای فرشاد هیبتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754962
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۴۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052238
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به نمایندگی مسعود اژیه به ک م ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ و شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به ک م ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به نمایندگی ندا شهبندیان به ک م ۰۰۷۳۳۷۲۰۷۲۹ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به نمایندگی سیدنوید رضوی اردستانی به ک م ۰۰۵۵۳۴۶۲۴۳ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ مسعود اژیه به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدنوید رضوی اردستانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ندا شهبندیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767534
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پردازایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۲۰۷۴۷۸۵۶۵۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055565
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۱۳۳۱۸۹۵۶۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216435
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد ظهیری با کدملی ۲۸۰۲۳۸۱۶۷۹ بعنوان نماینده شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت رییس هیات مدیره آقای داراب وکیلی با کدملی ۴۲۳۱۵۷۳۷۷۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت مدیرعامل آقای مسعود اژیه با کدملی۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره خانم ندا بشیری با کدملی ۴۳۲۲۹۱۹۲۶۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود حبیبی ابد با کدملی ۴۰۵۰۱۵۰۹۲۱ بعنوان نماینده شرکت سرامد صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیات مدیره و یک نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود قسمتی از اختیارات هیات مدیره شامل بندهای ۱و۴و۶و۷و۸و۱۲ لغایت ۱۵و۱۷لغایت ۲۲ اساسنامه بر اساس ماده ۵۱ اساسنامه به اتفاق ارا اعضای هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۰۰۵۷۰۰۵۷۴۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335597
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران خ انقلاب اسلامی خیابان شهید سپهبد قرنی میدان فردوسی پلاک ۲۱ ساختمان شهد طبقه پنجم واحد شمالی کدپستی ۱۵۹۹۹۴۵۵۳۷ تغییر یافت. پ۹۵۱۲۱۱۸۵۵۶۱۲۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445274
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۳۰۳۹۳۱۹۱۴۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492828
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود اژیه به کد ملی ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی وهاب پور رودسری به کدملی ۲۶۹۱۱۳۲۸۷۰ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای داراب وکیلی به کد ملی ۴۲۳۱۵۷۳۷۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عزیزاله قربانی به کدملی ۵۰۸۹۸۴۴۶۸۲ به نمایندگی از شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم ندا بشیری به کد ملی ۴۳۲۲۹۱۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه ساختمان صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۱۱۰۰۱۵۲۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661055
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ ومجوز ۲۵۸۲۹ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مسعود اژیه به کدملی ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ - آقای مهدی وهاب پور رودسر به کدملی ۲۶۹۱۱۳۲۸۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ - آقای داراب وکیلی به کدملی ۴۲۳۱۵۷۳۷۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ - آقای عزیزاله قربانی به کدملی ۵۰۸۹۸۴۴۶۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ - آقای مهران بابا پوران با کدملی ۱۳۷۶۵۴۲۳۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ انتخاب گردیدند. - امضائ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۴۶۰۷۷۵۶۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697875
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۳۴۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. نام و شمارۀ ثبت شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت طبق ماده۲ اساسنامه عبارت است از الف موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: صنایع مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور. ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲ ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۴ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۲ ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۳ ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛ ۳ ۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۵ ۲ تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۵ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۵ ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: آدرس شرکت: تهران، میدان فردوسی، ضلع شمالغربی، ساختمان شهد، طبقه۵ کدپستی: ۱۵۹۹۹۴۵۵۳۷ ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۰۰۰میلیارد ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بنمایندگی آقای مسعود اژیه ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ رئیس هیأت مدیره شرکت به پخش (سهامی عام) ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ آقای مهدی وهاب پور رودسری ۲۶۹۱۱۳۲۸۷۰ نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ آقای داراب وکیلی ۴۲۳۱۵۷۳۷۷۸ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان صنایع بهشهر تهران ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸مهران با با پوران۱۳۷۶۵۴۲۳۸۲ عضو هیأت مدیره شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ آقای عزیزالله قربانی ۵۰۸۹۸۴۴۶۸۲ عضو هیأت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه‌ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه‌ی مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره‌ی شرکت که مطابق ماده‌ی ۸۸ اصلاحیه‌ی قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در کلیه‌ی مجامع عمومی ضروری است. چنان چه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده‌ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ گواهی نامه‌ی نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام، ۲ تأییدیه‌ی سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: سیاست تقسیم سود شرکت، تابع قانو تجارت می‌باشد وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه‌ی قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌ توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. مجمع عمومی فوق العاده‌ی شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت، هیات مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به انجام رساند. مجمع عمومی فوق العاده باید رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ تأییدیه‌ی سازمان مبنی بر اینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه فعالیت شرکت دهد. هر گاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ جمع بدهی‌های شرکت برابر با مبلغ ۵۲۷٫۸۶۰ میلیون ریال است، که شامل بدهی‌های جاری به مبلغ ۵۲۴٫۸۷۵ میلیون ریال و بدهی‌های غیرجاری به مبلغ ۲٫۹۸۵ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت برابر با مبلغ ۸۰۹٫۳۲۵ میلیون ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد پ۹۶۰۸۱۵۱۱۱۹۲۳۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040627
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۲۳۱۶۸۴۱۷۷۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375714
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام عزت نژاد با کدملی ۱۶۰۰۰۷۷۲۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به جای آقای مهران باباپوران با کد ملی ۱۳۷۶۵۴۲۳۸۲ انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه