شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102752082


شماره ثبت:
234250
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1383/8/23
آدرس:
تهران-شهر تهران-جنت آباد مركزي-خيابان جنت آباد-خيابان شهيد سرلشكر غلامرضا مخبري-پلاك -326-طبقه سوم-واحد 2- 1475693363

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمد سردارزاده مجد 729373
عبداله کوپایی 1104379
محمدصدیق ثابتی 1104379
آقای علی مشرقی آرانی 10688258
آقای حسین ویزواری 10688258
سید قوام الدین شاهرخی 13088149
جعفر جعفری 13660853
محمد سلمانی نصر آبادی 13660853
آقای احمدرضا احمدی 13660859
احمد داوودی فرد 13660859
محسن خورسندی 13660859
آقای عباس شایسته پناه 14030417
آقای فریبرز زراعت طلب 14030417
آقای شهروز ذباحی 14030417
نیلوفر شاه منصوری 14030517
نسیمه خلوصی روان 14030517
آقای مهندس محسن قربانی 14030517

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 729373
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ احمد سردارزاده به کدملی ۲۲۴۹۱۶۸۸۲۲ به جای حسین ویزواری به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۲۰۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران به نمایندگی محسن قربانی به کدملی۲۰۹۱۹۴۰۵۰۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به نمایندگی محمدصدیق ثابتی به کدملی۳۸۲۰۰۱۵۹۶۵ عبداله کوپایی به کدملی۱۲۸۵۳۷۳۶۲۶ نیلوفر شاه منصوری به کدملی۱۱۹۹۱۴۴۱۵۵ ابراهیم فرخ نژاد به کدملی۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ همگی بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و جعفر جعفری به کدملی۴۵۹۰۴۳۷۹۹۶ و علیرضا برنجیان بسمت عضو علی البدل هیات مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۱/۹۱ عبداله کوپایی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدصادق ثابتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم فرخ نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۷۰۰۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضا برنجیان با ش م۰۰۴۶۰۱۴۶۵۹ و جعفر جعفری با ش م۴۵۹۰۴۳۷۹۹۶ به جای نیلوفر شاه منصوری با ش م۱۱۹۹۱۴۴۱۵۵ و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره تعیین شدند. عبدال کوپائی به ش م۱۲۸۵۳۷۳۶۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر جعفری به ش م۴۵۹۰۴۳۷۹۹۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و ابراهیم فرخ نژاد به ش م۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغییر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۱۷۹۸۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9391692
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدندوترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی۳۱/۶/۹۲تصویب شد پ۹۳۱۰۲۷۱۱۱۶۶۶۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853233
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۸۹ ابراهیم فرخ نژاد به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۵۲۴ و ۱۰۲۴ تعیین گردید و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با مدیرعامل امضای ثابت مدیرعامل و امضا متغییر یکی از عبداله کوپایی محمدحسن مقیمی محمدکاظم معین زاده حسین صالحی حسین وزیزدانی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685618
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ۲۴/۱۰/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688258
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان نظام مهندسی استان مازندران و عبداله کوپایی به کد ملی ۱۲۸۵۳۷۳۶۲۶ و سازمان نظام مهندسی استان گلستان و جعفر جعفری به کد ملی ۴۵۹۰۴۳۷۹۹۶ و ابراهیم فرخ نژاد به کد ملی ۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سازمان نظام مهندسی استان لرستان و سازمان نظام مهندسی استان قزوین بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ عبداله کوپایی بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر جعفری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم فرخ نژاد بسمت مدیرعامل و حسین ویزواری به کد ملی ۰۰۳۰۸۰۹۵۹۲ بعنوان نماینده سازمان نظام مهندسی استان گلستان و محسن قربانی به کد ملی ۲۰۹۱۹۴۱۵۰۶ به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی استان مازندران در هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765691
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726518
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا احمدی با کدملی۱۲۹۱۱۲۲۶۲۱ بعنوان نماینده شرکت مهندسی اریا ساز مدائن با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۱۹۸۷ جایگزین خانم نیلوفر شاه منصوری بسمت عضو هیئت مدیره معرفی گردیدند. پ۹۵۰۱۱۵۸۱۵۶۰۰۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088149
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم فرخ نژاد بشماره ملی ۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ جایگزین سیدقوام الدین شاهرخی بشماره ملی ۴۰۷۰۵۷۰۴۳۸ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره مندرج درپارگراف‌های (بندهای) یک، شش، هفت، هشت، ده، یازده، دوازده، سیزده و چهارده ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و امضا متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۰۲۳۵۵۴۹۴۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088152
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۸۰۲۷۶۵۸۶۷۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148239
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم فرخ نژاد به شماره ملی ۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ بجای سید قوام الدین شاهرخی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۰۳۵۲۵۴۹۶۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421289
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران جنت آباد مرکزی خیابان جنت آباد خیابان شهید سرلشکر غلامرضا مخبری پلاک ۳۲۶ طبقه سوم واحد ۲ کدپستی ۱۴۷۵۶۹۳۳۶۳ تغییر یافت. پ۹۶۰۲۱۹۴۸۴۶۸۴۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660853
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ابراهیم فرخ نژاد به شماره ملی ۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ و شرکت مهندسی پاسارگاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۹۴۰۴ و شرکت محکم سازه سپنتا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۷۴۶۴۰ و شرکت مهندسی آریا ساز مدائن به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۱۹۸۷ و سازمان نظام مهندسی استان مازندران به شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۱۳۹۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان جعفر جعفری به شماره ملی ۴۵۹۰۴۳۷۹۹۶ و محمد سلمانی نصر آبادی به شماره ملی ۶۱۹۹۹۰۶۳۴۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۷۲۴۹۲۱۷۹۶۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660859
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ه آقای احمدرضا احمدی با شماره ملی ۱۲۹۱۱۲۲۶۲۱به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن خورسندی با شماره ملی۱۲۸۵۰۲۳۳۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم فرخ نژاد با شماره ملی ۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ و آقای احمد داودی فرد با شماره ملی ۱۲۸۱۸۳۴۶۹۶ وآقای محسن قربانی باشماره ملی ۲۰۹۱۹۴۱۵۰۶به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای ابراهیم فرخ نژاد با شماره ملی ۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ احدی از اعضای هیئت مدیره شرکت به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و امضای متغیریکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه مصوب در مجمع عمومی مورخ ۹۰/۰۱/۲۹) را با رعایت آئین نامه‌ی معاملات به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) اختیارات مندرج در پاراگراف‌های (بندهای) یک، شش، هفت، هشت، ده، یازده، دوازده، سیزده و چهارده ماده ۳۷ صفحه ۱۱ اساسنامه مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۲۹. ب) عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد و حدود وظایف و اختیارات پرسنل و کارکنان دفتر مرکزی و کارگاهها بر اساس چارت سازمانی مصوب هیئت مدیره.. پ۹۶۰۷۲۴۹۹۵۶۹۴۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951736
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۲۲۶۱۵۸۴۴۰۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030417
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریبرز زراعت طلب شماره ملی ۰۰۵۴۸۸۵۵۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم فرخ نژاد شماره ملی۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عباس شایسته پناه با شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۰۷۸۴ آقای شهروز ذباحی با شماره ملی ۰۰۵۴۲۱۶۷۴۵ و آقای محسن قربانی باشماره ملی ۲۰۹۱۹۴۱۵۰۶به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قرارداد‌های اسلامی با امضاء مدیرعامل شرکت و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) اختیارات مندرج در پاراگراف‌های (بندهای) یک، شش، هفت، هشت، ده، یازده، دوازده، سیزده و چهارده ماده ۳۷ صفحه ۱۱ اساسنامه مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۲۹. ب) عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد و حدود وظایف و اختیارات پرسنل و کارکنان دفتر مرکزی و کارگاهها. پ۹۷۰۲۲۵۸۶۳۳۹۴۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030517
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۶۵۳ ابراهیم فرخ نژاد به شماره ملی ۰۰۶۵۶۹۶۶۴۶ محسن قربانی به شماره ملی ۲۰۹۱۹۴۱۵۰۶ شرکت آتی پژوهان سرمایه (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۸۷۹ عباس شایسته پناه به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۰۷۸۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و نسیمه خلوصی روان به شماره ملی ۳۸۷۵۰۵۹۰۹۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۲۵۲۱۸۲۸۸۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه