حامی کیان سازه

شرکت حامی کیان سازه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102726690
آرژانتين- خيابان شهيد عماد مغنيه(بهاران) - خيابان زاگرس - پلاك 1 - طبقه يكم - واحد شمال شرقي - كد پستي 1514934119 1514934119
21
افراد
23
آگهی‌ها
231630
شماره ثبت
1383/7/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589790
آگهی تصمیمات شرکت حامی کیانسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی ۱۲۹۰۹۹۲۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت داد و ستند آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۴ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به کدملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ مهدی میرزازاده نافع به کدملی ۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدهادی حسام به شناسه ملی ۲۲۹۵۸۸۱۰۷۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اصغر جعفرزاده به کدملی ۰۰۳۶۸۱۷۴۹۱ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین بسمت مدیرعامل و هانی بابازاده به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به نمایندگی شرکت داد و ستد اریا و مجتبی قشقایی به کدملی ۶۵۹۹۹۲۰۵۲۷ به نمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۲۲۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043867
آگهی تصمیمات شرکت حامی کیان سازه سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ مهدی میرزازاده نافع به کدملی۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر جعفرزاده به کدملی ۰۰۳۶۸۱۷۴۹۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ به نمایندگی گروه صنعتی ایرانیان و هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به نمایندگی شرکت دادو ستد آریا بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات برات و تمبر با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۹۲۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358034
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان سهروردی شمالی بین خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید مطهری جنب پمپ بنزین نبش کوچه خوشنودی پلاک ۳۰۰، مجتمع نیلی، طبقه ششم واحد ۶۶ به کدپستی ۱۵۷۷۶۳۷۳۷۷ تغییر یافت. پ۱۷۸۰۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425594
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای مهدی میرزازاده نافع ک م ۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن عابدی ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مرادی ک م ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ آقای مهدی اسکندری ک م ۰۰۷۳۹۵۸۶۰۳ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ آقای سجاد طاهری سر تشنیزی ک م ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ به نمایندگی از شرکت دادوستد آریا ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره آقای اصغر جعفرزاده ک م ۰۰۳۶۸۱۷۴۹۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و تمبر با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۳۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425604
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت گروه مالی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت گروه صنعتی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ شرکت داد و ستد آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت اعتبار آفرین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۳۷۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810890
آگهی تصمیمات در شرکت حامی کیان سازه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ مهدی میرزازاده به ش ملی ۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدهادی حسام به ش ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر جعفرزاده به ش ملی ۰۰۳۶۸۱۷۴۹۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به نشانی تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی خیابان هفتم پلاک ۳۲ طبقه سوم کدپستی ۱۴۳۳۶۳۳۸۴۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9956449
آگهی تصمیمات شرکت حامی کیان سازه (سهامی عام) بشماره ثبت۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن و شرکت اعتبارآفرین و شرکت داد و ستد آریا و شرکت گره مالی ایرانیان و شرکت گروه صنعتی ایرانیان. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۱۲/۸۸ حسین پناهیان به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی میرزازاده نافع به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی قشقاوی به نمایندگی از گروه مالی ایرانیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا رجائیه و محمدهادی حسام به نمایندگی از شرکتهای سرمایه گذاری بهمن و گروه صنعتی ایرانیان جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11102293
آگهی تصمیمات شرکت حامی کیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی ۱۲۹۰۹۹۲۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت داد و ستند آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۴ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به کدملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ مهدی میرزازاده نافع به کدملی ۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدهادی حسام به شناسه ملی ۲۲۹۵۸۸۱۰۷۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اصغر جعفرزاده به کدملی ۰۰۳۶۸۱۷۴۹۱ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین بسمت مدیرعامل و هانی بابازاده به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به نمایندگی شرکت داد و ستد اریا و مجتبی قشقایی به کدملی ۶۵۹۹۹۲۰۵۲۷ به نمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713202
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارتباط شگرف ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۶۴۶۵ شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک اینده به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷ شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵ شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰ شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۲۵۶۳۳۴۷۷۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756317
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲ به نمایندگی از شرکت ارتباط شگرف ایرانیان به عنوان رییس هیأت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده، به سمت نائب رییس هیأت مدیره، و آقای عباس نظری به شماره ملی۴۱۷۱۹۴۴۰۰۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای سعید احمدی زاد به شماره ملی۶۴۶۹۳۳۳۷۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا، آقای مهران صمصامی به شماره ملی۲۸۷۱۸۷۷۸۹۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۳۱۴۴۷۳۱۵۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849120
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952000
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس: تهران آرژانتین خیابان شهید عماد مغنیه (بهاران) خیایان زاگرس پلاک۱ طبقه یکم واحد شمال شرقی تغییر یافت. پ۹۵۰۵۱۷۶۴۲۶۱۳۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038001
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌گردد: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و علائم تجاری و یا خریدو تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها. - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ۹۵۰۷۰۵۷۰۲۳۰۶۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318953
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدصادق ملکی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۵۴۹۵۹ به نمایندگی از شرکت ارتباط شگرف ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۶۵ به عنوان رییس هیات مدیره، جناب آقای طه حمید درویش به شماره ملی ۴۸۳۹۷۹۱۲۲۸ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷ به عنوان نائب رییس هیات مدیره، جناب آقای حسن علیزاده به شماره ملی ۱۶۳۹۴۲۸۲۲۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره، سرکار خانم رقیه رفعتی مغوان به شماره ملی ۰۰۶۳۰۵۸۹۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره و جناب آقای محمد سلطانی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۶۹۸۹۹ به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت شناسه ملی به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از آن‌ها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۰۲۴۹۳۶۰۰۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577471
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۰۴۵۱۱۷۰۲۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650453
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸، به عنوان بازرس اصلی، و موسسه حسابرسی قواعد به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶، به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند پ۹۶۰۷۱۸۶۹۱۳۳۰۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650487
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به دومیلیارد سهم عادی بانام یک هزار ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۷۱۸۲۲۷۲۲۲۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685942
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق ملکی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۵۴۹۵۹ به نمایندگی از شرکت ارتباط شگرف ایرانیان ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۶۵ به عنوان رییس هیات مدیره، آقای طه حمید درویش به شماره ملی ۴۸۳۹۷۹۱۲۲۸ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷ به عنوان نائب رییس هیات مدیره، آقای حسن علیزاده به شماره ملی ۱۶۳۹۴۲۸۲۲۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره، خانم رقیه رفعتی مغوان به شماره ملی ۰۰۶۳۰۵۸۹۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد سلطانی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۶۹۸۹۹ به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۰۹۷۹۰۶۷۵۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688107
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارتباط شگرف ایرانیان شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۶۵، شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷، شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰، شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵، شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره، انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۱۰۳۸۵۷۵۲۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052628
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طه حمید درویش به شماره ملی۴۸۳۹۷۹۱۲۲۸، به نمایندگی از شرکت ارتباط شگرف ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۶۵ به عنوان رییس هیأت مدیره، جناب آقای صابر اکبری به شماره ملی۲۹۷۲۱۹۹۲۵۱، به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷ به عنوان نائب رییس هیأت مدیره، جناب آقای حسن علیزاده به شماره ملی۱۶۳۹۴۲۸۲۲۴ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره، سرکار خانم رقیه رفعتی مغوان به شماره ملی۰۰۶۳۰۵۸۹۹۵، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و جناب آقای محمد سلطانی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۶۹۸۹۹، به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۳۰۷۸۱۹۶۷۴۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183272
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. ۲ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و علائم تجاری و یا خریدو تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آن‌ها. ۳ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. ۴ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. ۵ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۶ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها. ۷ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ۹۷۰۶۰۳۹۶۷۷۶۱۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225990
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروشبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های ابرار اقتصادی و همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۱۶۰۳۳۸۰۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323330
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طه حمید درویش به شماره ملی ۴۸۳۹۷۹۱۲۲۸، به نمایندگی از شرکت بامسئولیت محدود ارتباط شگرف ایرانیان به عنوان رییس هیات مدیره، آقای صابر اکبری به شماره ملی ۲۹۷۲۱۹۹۲۵۱، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تأمین آتیه کارکنان بانک آینده به عنوان نائب رییس هیات مدیره، آقای حسن علیزاده به شماره ملی ۱۶۳۹۴۲۸۲۲۴، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا به عنوان عضو هیات مدیره، آقای علی طاهری به شماره ملی ۵۸۹۹۵۰۰۸۲۴، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد سلطانی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۶۹۸۹۹، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۲۹۶۸۷۲۴۷۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک