شرکت پترو شیمی پردیس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102723888


شماره ثبت:
231349
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1383/7/9
آدرس:
تهران ملاصدرا خ شيخ بهائي شمالي ك عرفي شيرازي پ 9 1993645853

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اسفندیار صدیق 1072805
آقای عباس صمیمی 1072805
محسن احمدیان 9790512
بهمن زمانی قراقوشی 9790512
آقای مرتضی عزیزی 9790512
آقای رحیم اسماعیلی داناکدملی 9790512
سید جلال الدین سیدی کنجانی 9790512
آقای محبوب جلیل پور ثمرین 9826038
آقای جواد بستانیان 10133053
حسین شهریاری مرغچوئیه 13990589
عباس کفاش طهرانی 13990589
آقای محمدتقی قاسمیان 13990589
آقای حمیدرضا نبی زاده گنگرج 13990619

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 987320
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۱۰۷۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072805
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ مرتضی عزیزی به ش. م ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صمیمی به ش. م ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی به ش. م ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به ش. م ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و بهمن زمانی قراقوشی به ش. م ۴۶۲۳۰۰۸۳۹۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به ش. م ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید جلال الدین سیدی کنجانی به ش. م ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به ش. م ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بانکی، اوراق بهادار، چکها، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء چکها در مجتمع عسلویه با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت یا با امضای مشترک مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس مجتمع بعنوان گروه اول و گروه دوم با امضای اسفندیار صدیق به ش. م ۲۱۶۲۰۱۴۰۲۵ نماینده امور مالی معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در ۲۱ بند بشرح پیوست تصویب گردید. پ۱۶۵۴۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144381
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که از طریق سود انباشه تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ تکمیا امضاء گردیده است. پ۱۶۸۹۰۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387866
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی عام شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران بشماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بشماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۰۶۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627399
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۷۹۰۷۰۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۵/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۸ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ۹۳۰۶۳۱۶۳۳۳۱۲۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768713
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ تصویب گردید موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۱۷۵۴۰۹۷۳۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531311
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587218
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل اعلام میگردد: ۱ نام و شماره ثبت و شماره شناسه ملی شرکت: شرکت پتروشیمی پردیس بشماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸ ۲ موضوع فعالیت شرکت: احداث راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید بازاریابی فروش فروش صدور محصولات پتروشیمی ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی که بطور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد و رعایت قوانین و مقررات مربوطه. شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به دیگر به عملیات زیر مبادرت نماید. ۱ تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر ۲ مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی ۳ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری ۴ خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی ۵ خرید و فروش اوراق بهادار ۶ انجام عملیات خدماتی مالی و اعتباری و بازرگانی در خصوص موضوع شرکت ۷ اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۸ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ۳ مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب: نشانی قانونی شرکت تهران خ شیخ بهائی شمالی ک عرفی شیرازی پ ۷ میباشد و شرکت فاقد شعبه و نمایندگی است ۴ مدت شرکت: شرکت به مدت نامحدود تاسیس گردیده است ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن و امتیازات سهام ممتاز: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم بانام عادی ۱۰۰۰ ریالی است شرکت و شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۶ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: الف: مرتضی عزیزی فرزند ابوالقاسم به ش ش ۱۶۹۴ ص از اصفهان به کد ملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام بشماره ثبت ۸۶۱۸۰ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره ب: محسن احمدیان فرزند محمد به ش ش ۳۷۳۲ ص از تهران به کد ملی ۰۰۴۶۳۳۳۱۹۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص بشماره ثبت ۷۹۴۵۶ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره ج: بهمن زمانی قراقوشی فرزند قهرمان به ش ش ۳ ص از شهرکرد به کد ملی ۴۶۲۳۰۰۸۳۹۸ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره د: رحیم اسماعیلی دانا فرزند محمدآقا به ش ش ۳۷۱۸ ص از تهران به کد ملی ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ بنمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص بشماره ثبت ۹۲۱۰۴ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره ه: سید جلال الدین سیدی کنجانی فرزند سید ابراهیم به ش ش ۱۱۱۳ ص از تهران به کد ملی ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره ۷ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخصی حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند هر سهامدار برای یک سهم فقط یک رای خواهد داشت در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: الف: اعلامیه خرید سهام ب: گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ج: اصل ورقه سهام د: تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۸ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: مجامع عمومی عادی نسبت به تصویب میزان سود تقسیمی اخذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانون تجارت به حساب سهامداران شرکت منظور و پرداخت میگردد و وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود ۹ مبلغ دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: الف: دیون شرکت مبلغ ۸۶۹/۸۱۹/۷ میلیون ریال است ب: شرکت دیون اشخاص ثالثی را تضمین نموده است ۱۰ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات است. اساسنامه جدید شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شرکت و صورت مقوم دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول شرکت در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9790512
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۱۳۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی مرتضی عزیزی به ش ملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ و شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ به نمایندگی محسن احمدیان به ش ملی ۰۰۴۶۳۳۳۱۹۳ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به نمایندگی رحیم اسماعیلی دانا به ش ملی ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به نمایندگی بهمن زمانی قراقوشی به ش ملی ۴۶۲۳۰۰۸۳۹۸ و شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به نمایندگی سید جلال الدین سیدی کنجانی به ش ملی ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ مرتضی عزیزی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن احمدیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن زمانی قراقوشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ضمنا اختیارات مدیرعامل براساس مفاد ۴۸ و ۵۴ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826038
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۲۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیلی پور به کدملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133053
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت۲۳۱۳۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295170
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۱۷۸۸۳۵۸۹۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990589
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس کفاش طهرانی به کد ملی۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶به سمت رئیس هیئت مدیره عباس صمیمی به نمایندگی به کد ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ از شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین شهریاری مرغچوئیه به کد ملی ۱۲۴۹۶۹۲۰۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیربه شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمدتقی قاسمیان لنگرودی به کد ملی۲۷۰۹۱۸۶۱۱۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی وتجارت هامون سپاهان به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره سید جلال الدین سیدی کنجانی به کد ملی ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره وحسین شهریاری مرغچوئیه به کد ملی ۱۲۴۹۶۹۲۰۹۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید که براساس مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام خواهند داد. همچنین وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد ۳۷و۴۲ اساسنامه شرکت در ۲۱ بند و به شرح برگ پیوست مورد تأئید هیئت مدیره قرار گرفت و امضاء کلیه اسنادبانکی، اوراق بهادار، چک‌ها، سفته وبروات با امضای مدیرعامل به اتفاق ریاست هیئت مدیره ودرغیاب هریک ازآنها به امضای دو نفر از آقایان عباس کفاش طهرانی، حسین شهریاری مرغچوئیه، محمد تقی قاسمیان لنگرودی، سیدجلال الدین سیدی کنجانی، حسن ذوالفقاری (قائم مقام مدیرعامل) و مهدی زهی به کد ملی (نماینده امورمالی) ممهور به مهرشرکت، موردموافقت هیئت مدیره شرکت قرارگرفت. پ۹۷۰۲۰۱۷۴۶۵۲۳۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990606
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ پ۹۷۰۲۰۱۹۵۰۹۹۶۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990619
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا نبی زاده گنگرج به کد ملی۲۱۴۱۹۸۴۷۲۶ بجای سیدجلال الدین سیدی به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق ریاست هیئت مدیره و در غیاب ایشان به امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشند. در مورد کلیه اسناد بانکی، اوراق بهادار، چک‌ها، سفته و بروات مطابق مصوبه بند ۵ صورتجلسه ۱۸۲ اقدام خواهد شد. پ۹۷۰۲۰۱۷۸۹۶۹۹۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189936
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد بانکی، اوراق بهادار، چک، سفته و برات با مضای مدیرعامل به اتفاق ریاست هیات مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی از آقایان عباس کفاش طهرانی یا حسین شهریاری مرغچوئیه همراه با امضای یک نفر از آقایان جمشید محمدی، حمیدرضا نبی زاده گنگرج، حسن ذوالفقاری (قائم مقام مدیرعامل) و یا سرکار خانم فریبا ثقفی (مدیرمالی) ممهور به مهر شرکت مورد موافقت هیات مدیره شرکت قرار گرفت. پ۹۷۰۶۰۶۴۳۲۴۷۹۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319674
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۲۸۳۹۸۴۴۲۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362736
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورت سود و زیان به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصویب گردید موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شماره ثبت ۳۳۰۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۸ انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۲۶۳۴۰۵۱۱۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه