شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102718265


شماره ثبت:
230766
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1383/7/4
آدرس:
كريم خان زند خ ايرانشهر پ 237 1584783111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید محمود کمالی 1095937
رضا خوش خرام بناب 1095937
حسن جلیل زاده 1095937
خشایار تیموری پور 1095937
غلامرضا اشتری 1095937
احمد فلاح 1598133
آقای مسعود بختیاری ساوجبلاغی 9596984
امید طافی 13573978

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 975097
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آراد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۴۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران (عضو حقوقی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ و شرکت توسعه ترابر ایرانیان (عضو حقوقی) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (عضو حقوقی) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ و شرکت کشتیرانی دریای خزر (عضو حقوقی) به شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ و شرکت کشتیرانی والفجر (عضو حقوقی) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۰۰۶۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095937
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن جلیل زاده به ک. م۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به ش. م۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود کمالی به ک. م۴۷۲۳۵۵۵۹۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به ش. م۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خشایار تیموری پور به ک. م۰۰۴۱۲۶۴۳۰۴ به نمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش. م۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ و رضا خوش خرام بناب به ک. م۱۵۵۲۲۱۰۴۴۸ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به ش. م۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ و غلامرضا اشتری به ک. م۰۰۴۹۸۳۳۱۹۷ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به ش. م۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اسناد مالی به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۶۵۲۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181278
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۸۰ ریال منقسم بر ۰۰۰/۰۰۰/۹۸۰ سهم یک هزار ریالی که تماما پرداخت شده می‌باشد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۰۸۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598133
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۸۷۸۲ /ص مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی۲۱۴۲۹۵۴۴۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۹۱۳۶۲۸۹۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596984
آگهی تصمیمات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری ساوجبلاغی به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736410
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۸۹ نوع شرکت از سهامی خاص سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام به شرح ذیل می‌باشد: نام شرکت شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ موصضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: ۱ حمل و نقل و جابجایی بار و انواع کالا و مسافر با استفاده از شقوق مختلف حمل و نقل ۲ تأمین و تدارک تجهیز و توسعه تاسیسات و تجهیزات ریلی. ۳ انجام کلیه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات بازرسی فنی و تدارک کلیه قطعات آلات ناقله ریلی ازجمله انواع واگنهای باری مسافری و لوکوموتیو ۴ تخلیه بارگیری بارشماری تحویل و تحول کالا و کانتینر حسب مورد. ۵ خرید فروش اجاره و استیجاره هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول درجهت اهداف شرکت. ۶ انبارداری ایجاد انبار سایت سردخانه و جایگاه ویژه کالاهای خاص. ۷ فعالیت فورواردی و انجام تشریفات ترانزیت کالا و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و حق العملکاری. ۸ قبول و اعطای نمایندگی به کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح داخلی و خارجی و همچنین از آنها. ۹ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مربوط به فعالی شرکت و همچنین انجام هرگونه عمالیات معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری یا مفید باشد. ۱۰ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت بطور مستقیم و همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ضرورت داشته باشد. مرکز اصلی شرکت تهران خیابان کریمخان زند خیابان سنایی نبش کوچه ششم پلاک ۲۵ و شعبه ندارد. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ سهم بانام عادی ۱۰۰۰ ریالی است که تماما پرداخت شده می‌باشد. شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سید محمود کمالی فرزند سید مجید به شماره شناسنامه ۱۲۹ کدملی ۴۷۲۳۵۵۵۹۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران حسن جلیل زاده فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۰۲۴ کدملی ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران فریدون شفیعی کرجی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه ۱۲۱۷ کدملی ۳۲۵۱۶۱۶۹۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت کشتیرانی دریآی خزر غلامرضا اشتری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۱۳۲۶ کدملی ۰۰۴۹۸۳۳۱۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر سید حسین اطیابی فرزند علی به شماره شناسنامه ۹۸۸۰ کدملی ۰۰۵۶۹۱۴۲۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره شریط حضور و حق رأی صاحبان سهام در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا یا قائم مقام قانونی و وکیل آنان صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حاضر شده و برای هریک فقط یک حق رأی وجود خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی مجاز است و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. مبلغ دیون و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است مطابق صورتهای مالی منتهی به سال ۸۷ که به تصویب مجمع عمومی سالیانه شرکت رسیده است دیون شرکت معادل ۹۰۷، ۱۲۲، ۷۷۱، ۵۰ ریال بوده و فاقد هرگونه تعهد مربوط به بدهی اشخاص ثالث است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10028990
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۳۰۷۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۸۸ غلامرضا اشتری به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به جای ابراهیم یاسری بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته و سایر اوراق تجارتی شرکت با امضای یکنفر از گروه الف فریدون شفیعی کرجی و غلامرضا اشتری و حسن جلیل زاده به همراه امضای یکنفر از گروه ب سید محمود کمالی و سید حسین اطیابی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830403
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۰۷۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۵/۸۹ خشایار تیموری پور به جای فریدون شفیعی کرجی جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده شرکت کشتیرانی دریای خزر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر مراسلات و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573978
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۴۱/ص / ۹۶ مورخه ۲۱/۱/۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در بندرعباس به «اسکله شهید رجایی، محوطه لجستیک کشتیرانی جنوب - خط ایران، دفتر شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج. ا. ا» تاسیس و امید طافی به شماره ملی ۱۹۳۰۷۲۳۳۵۰ بعنوان مدیر شعبه انتخاب گردید پ۹۶۰۵۳۱۲۳۱۸۲۳۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618425
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۱۸۸۴۸ / ص /۹۶ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شماره ثبت ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید، - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۸۴۷۰۴۸۳۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه