شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102713090


شماره ثبت:
230238
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1383/6/19
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله دولت-خيابان شهيدتوحيد رزمجوبين-بن بست نصر-پلاك 3-طبقه سوم-واحد 8 1939754559

اشخاص

عنوان طبق آگهی
جواد سلیمی 970556
جواد آسیم 1015656
آقای بیژن شیخ الاسلامی 1535261
آقای فرهاد فرح بخش لشکریانی 1535261
آقای مجید قمی 1535261
منوچهر استیفا 1535261
آقای ادموند میرزاخانیان 12945143
آقای محمد صادقیان 12945143
محمدجعفر برادران 14217065
امید احمدی 14217065
آقای امیرحسین بروجردیان 14217065

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 970556
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی عام به شماره ثبت۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران با ش م۱۵۱۳۷۵۵۵۱۱ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری با ک م۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد آسیم با ک م۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲ بیژن شیخ الاسلامی با ک م۰۰۳۹۸۴۵۱۹۲ جواد سلیمی به کدملی۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷ فرهاد فرح بخش با ک م۰۰۴۳۸۸۱۱۷۳ مجید قمی با ک م۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد صادقیان با ک م ۰۰۳۸۰۱۲۰۰۶ و منوچهر استیفاء با ک م ۰۰۳۹۶۲۸۷۷۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۵۲۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015656
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آرین توسکا سهامی عام به شماره ثبت۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: جواد آسیم به ک م ۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن شیخ اسلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به ک م ۰۰۳۹۸۴۵۱۹۲ و جواد سلیمی به ک م ۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد صادقیان به ک م ۰۰۳۸۰۱۲۰۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره (علی البدل) و منوچهر استیفاء به ک م ۰۰۳۹۶۲۸۷۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره (علی البدل) تا تاریخ ۲۶/۴/۹۴ تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد بانکی با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۲۷۰۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454574
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا سهامی عام شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه ژرف بین نیکو روش ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۵۲۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510590
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ار ین توسکا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

پیرو آگهی صادره شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۲۴۰۶۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۲ و ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۲۶۲۹۷ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ عنوان شرکت سهامی عام و تاریخ صورتجلسه ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ صحیح می‌باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۱۸۴۵۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535261
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه ژرف بین نیکو روش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای جواد آسیم به شماره ملی ۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲ آقای جواد سلیمی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷ آقای بیژن شیخ الاسلامی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۴۵۱۹۲ آقای مجید قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱ آقای فرهاد فرحبخش لشکریانی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۸۱۱۷۳ به سمت اعضای اصلی و آقای منوچهر استیفا به شماره ملی ۰۰۳۹۶۲۸۷۷۹ و آقای محمد صادقیان به شماره ملی ۰۰۳۸۰۱۲۰۰۶ به سمت اعضای علی البدل پ۹۳۰۴۳۰۸۴۸۲۹۴۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11095251
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی عام ثبت شده بشماره۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۱۳۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد آسیم جواد سلیمی بیژن شیخ الاسلامی محمد صادقیان نهاله نراقی بعنوان اعضای اصلی و مجید قمی منوچهر استیفاء بعنوان اعضای علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ جواد آسیم به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن شیخ الاسلامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جواد سلیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱۴۶۷۸۱۱۱۳۱۹۲۰ ذیل ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945143
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی مفید قم به شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۲۴۸ و آقای جواد سلیمی باکدملی ۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷ و مؤسسه بهارستان آسایش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۱۴۸ و آقای ادموند میرزاخانیان باکدملی ۰۰۵۵۸۸۶۶۴۷ وشرکت امساک کهریزک باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۶۶۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محمد جعفر برادران باکدملی ۴۳۲۲۵۷۲۷۵۸و آقای محمد صادقیان با کدملی ۰۰۳۸۰۱۲۰۰۶ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۵۱۲۹۶۳۴۳۲۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088214
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد آسیم کدملی ۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای مجید قمی کدملی ۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای جواد سلیمی کدملی ۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷ بعنوان مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۲۸۵۵۴۷۳۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572416
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۳۱۳۰۳۸۵۷۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194846
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت ۳۳۰۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید مؤسسه تحقیقاتی و فرهنگی مفید قم ۱۰۵۹۰۰۰۰۲۴۸ آقای جواد سلیمی ۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷ مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰ شرکت امساک کهریزک ۱۰۱۰۱۸۱۴۶۶۱ آقای محمد جعفر برادران ۴۳۲۲۵۷۲۷۵۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و مؤسسه بهارستان آسایش ۱۰۱۰۰۵۰۵۱۴۸ و آقای ادموند میرزاخانیان ۰۰۵۵۸۸۶۶۴۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید پ۹۷۰۶۱۰۴۹۵۴۷۳۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217065
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید قمی کدملی ۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱ به نمایندگی از طرف مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی مفید قم به شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۲۴۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای امید احمدی کدملی ۰۰۵۵۱۱۲۷۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت امساک کهریزک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۶۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای جواد سلیمی کدملی ۰۰۴۵۳۴۱۲۵۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمد جعفر برادران کدملی ۴۳۲۲۵۷۲۷۵۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای امیر حسین بروجردیان کدملی ۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱ به نمایندگی از طرف مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کدپستی شرکت ۱۹۳۹۷۵۴۵۵۹ می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۴۷۴۸۳۳۲۷۸۷ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه