لیزینگ امید

شرکت لیزینگ امید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102706370
تهران ، خيابان شهيد بهشتي ، بين چهارراه انديشه و سهروردي ،‌پلاك 89 1559616711
16
افراد
21
آگهی‌ها
229556
شماره ثبت
1383/6/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562304
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۷۲۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701148
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۹۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ عبدالرضا مددی به ک م۶۱۷۹۱۲۸۲۸۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سپه به ش م۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۴۳۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212059
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه هشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید شماره ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه غیرانتفاعی شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ و شرکت چاپ و نشر سپه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۳۳۶ و شرکت سرمایه گذاری سپه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰. شرکت خدمات آینده اندیشه نگر سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱. پ۱۷۲۰۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212065
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل: آقای عبدالرضا مددی ۶۱۷۹۱۲۸۲۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ و آقای محمدرضا گوگردچی ۱۳۷۰۵۹۴۰۳۸ به نمایندگی از موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ و آقای عبداله رحیم لوی بنیس ۱۷۲۹۴۰۳۵۴۹ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و آقای احمد رحیمیان دستجردی ۱۲۸۲۷۱۷۸۵۵ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ و شرکت خدمات آینده اندیش نگر ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ انتخاب گردیدند و آقایان عبدالرضا مددی را بعنوان رئیس هیئت مدیره، محمدرضا گوگردچی را بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، عبداله رحیم لوی بنیس را به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد رحیمیان دستجردی را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۰۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264065
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ۱۷۴۳۵۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503760
آگهی تغییرات شرکت لیز ینگ امید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۳۶۸۵۹۶ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۲۵۹۹۲۶/۱۲۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. مفاد اعلامیه تبدیل جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می‌گردد: نام و شماره ثبت شرکت. شرکت لیز ینگ امید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت شرکت مطابق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از: الف) موضوع اصلی خرید انواع کالا و اموال منقول و غیر منقول (مطابق بندهای الف ب ج ماده ۵ دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیز ینگ مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار) و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی ب) موضوع فرعی خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط. تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک و یا مؤسسه اعتباری که بی واسطه یا با واسطه سهامد ار شرکت محسوب می‌شود خریداری نماید. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت تهران خیابان خالد اسلامبو لی کوچه چهاردهم پلاک ۱۳ به کدپستی ۱۵۱۱۷۶۵۸۱۱ (شرکت فاقد شعبه می‌باشد) ۴) مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ سرمایه شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم عادی با نام ۰۰۰/۱ ریالی که تماما پرداخت شده است. ۶) سهم ممتاز شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ۱ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به نمایندگی عبداله رحیم لوی بنیس به شماره ملی ۱۷۲۹۴۰۳۵۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه (غیر انتفاعی) به نمایندگی محمدرضا گوگرد چی به شماره ملی ۱۳۷۰۵۹۴۰۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به نمایندگی عبدالرضا مددی به شماره ملی ۶۱۷۹۱۲۲۸۲۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۴ شرکت چاپ و نشر بانک سپه (سهامی خاص) به نمایندگی احمد ر حیمیان دستجردی به شماره ملی ۱۲۸۲۷۱۷۸۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ شرکت خدمات آینده اندیش نگر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامد ار برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامد ار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. اعلامیه خرید سهام گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تا ییدیه سهامدا ری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تصویب میزان سود تقسیمی توسط مجمع عمومی عادی سالیانه و تقسیم سود بین سهامداران توسط هیأت مدیره صورت می‌گیرد وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. انحلال شرکت با رعایت قانون تجارت دستورالعمل اجرایی تأسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیز ینگ تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و سایر مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیو ن شرکت و همچنین مبلغ دیو ن اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به شرح ذیل می‌باشد. جمع کل بدهی‌های شرکت مبلغ بدهی‌های جاری به مبلغ ۱۳۷/۱۴۴/۴۸۴/۳۳۱ ریال بدهی‌های غیر جاری به مبلغ ۷۴۳/۵۲۸/۰۱۷/۷۲ ریال بدهی‌های احتمالی به مبلغ س۷۵۴/۹۴۵/۴۳۴/۱ ریال بوده و شرکت هیچگونه ضما نتی از بابت دیون اشخاص ثالث ندارد. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار ی که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۱۸۴۳۸۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503823
آگهی تغییرات شرکت لیز ینگ امید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و شماره ثبت ۲۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و شماره ثبت ۱۹۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۱۸۴۳۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576202
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۲/۸۹ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا برادران به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری امید به سمت رئیس هیئت مدیره و رحمت اله دلگشائی به نمایندگی شرکت موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید کامل تقوی نژاد به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه و محمود افضلی به نمایندگی سرمایه گذاری سپه بسمت عضو هیات مدیره و سیاوش وکیلی به نمایندگی شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020241
آگهی تصمیمات در شرکت لیزینگ امید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ محل شرکت به نشانی تهران خ خالد اسلامبولی (وزراء سابق) خ ۱۴ پ ۱۳ کدپستی ۱۵۱۱۷۶۵۸۱۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10021768
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت سرمایه گذاری سپه به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به نمایندگی میرمحمد زاده ختمی مآب به کد ملی ۱۵۸۲۰۵۷۷۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی عبداله رحیم لوی بنیس به کد ملی ۱۷۲۹۴۰۳۵۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت چاپ و نشر سپه به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به نمایندگی احمد رحیمیان دستجردی به کد ملی ۱۲۸۲۷۱۷۸۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ به نمایندگی رحمت اله دلگشایی به کد ملی ۱۲۱۹۱۸۷۵۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کاسپین مهر ایرانیان به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ به نمایندگی سیاوش وکیلی به کد ملی ۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030730
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184954
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۹۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به کد ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و شرکت چاپ و نشر سپه به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ و موسسه رفاه و تامین آتیه بانک سپه به و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ و شرکت سرمایه گذاری سپه به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491333
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900741
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ عبدالرضا مددی به ک م۶۱۷۹۱۲۸۲۸۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سپه به ش م۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10993491
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص بشماره ثبت۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۱/۹۰ و۳۱/۳/۹۰ کامیار عطایی کدملی۰۰۴۶۳۶۶۷۰۵۵ بنمایندگی از شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به جای سیاوش و وکیلی بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا گوگردچی کدملی۱۳۷۰۵۹۴۰۳۸ بنمایندگی از موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به جای رحمت اله دلگشایی بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928786
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۷۵۵۶/۹۵مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۰۳۹۵۱۵۰۳۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269100
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ و نامه شماره ۳۳۵۷۱۱/۹۵ مورخ ۱۰۲۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ابدالی با شماره ملی ۴۶۸۹۷۳۸۱۳۰ به نمایندگی از موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ و شماره ثبت ۱۶۹۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد امین کیان ارثی با شماره ملی ۰۴۹۲۵۸۶۳۴۹به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ و شماره ثبت ۱۸۵۸۴۱به سمت عضو موظف هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره آقای رحیم حسین آبادی با شماره ملی ۰۵۳۲۸۳۷۹۳۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ و شماره ثبت ۸۵۲۰۷ به سمت عضوموظف هیئت مدیره وآقای احمد رحیمیان دستجردی با شماره ملی ۱۲۸۲۷۱۷۸۵۵به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ و شماره ثبت ۷۸۴۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا کاظمی با شماره ملی۴۰۱۱۳۹۴۷۲۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندکلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۳۵۴۸۸۳۸۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966497
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ و بموجب مجوز شماره ۹۶/۲۶۲۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ و موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. گردیدند. موسسه حسابرسی هشیاربهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۱۸۷۵۱۲۷۲۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966505
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ و بموجب مجوز شماره ۹۶/۸۲۹۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد امین کیان ارثی به شماره ملی ۰۴۹۲۵۸۶۳۴۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید نخستین به شماره ملی ۰۵۳۰۷۴۷۵۹۶ به نمایندگی از موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کریمی کندزی به شماره ملی ۰۰۷۲۵۳۰۰۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی اسمعیل زاده مقری به شماره ملی ۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به شماره ملی ۴۰۱۱۳۹۴۷۲۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضوء دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۱۸۴۶۵۹۷۲۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978458
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۲۹۰۲ / ۹۶ مورخ ۲۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:. نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، مزایا و پاداش، امور رفاهی، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بیمه و بازنشستگی.. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه به بازرس و حسابرس.. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.. پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی.. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و در چارچوب قوانین و مقررات.. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا.. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری در کلیه محاکم قضائی و شبه قضائی و دیوان عدالت اداری و سازمانها علیه هر شخص حقوقی یا حقیقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شرکت به هر خواسته و میزان با حق واخواهی، تجدید نظر خواهی، پژوهش، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری، تعیین داور با اختیار صلح و سازش با حق توکیل به غیر ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار در ماهیت دعوی یا به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی جلب ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی مزبور، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی تا حصول نتیجه نهایی، اخذ محکوم به چه در دادگاه و ادارات و دوایر اجرائی ثبت اسناد، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت اخذ محکوم به، اعلام رضایت، معرفی یا جرح شهود، اظهار ایراد، معاینه و تحقیق محلی، تامین دلیل، تامین خواسته و بطور کلی کلیه اختیارات لازم با حق انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری، عزل ایشان، ضم وکیل، انعقاد قرارداد مالی وکالت با وکلای دادگستری. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله: چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره و همچنین مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۶۹۱۷۸۰۸۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391961
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۳۹۰۸۳/۹۷ مورخ ۲۶ / ۰۹ / ۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدامین کیان ارثی به شماره ملی۰۴۹۲۵۸۶۳۴۹بنمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیشه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید نخستین به شماره ملی۰۵۳۰۷۴۷۵۹۶بنمایندگی از موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی۴۰۱۱۳۹۴۷۲۶بنمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اسماعیل زاده مقری به شماره ملی ۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن فقیه زاده شوشتری به شماره ملی۱۲۸۸۲۷۱۴۰۹بنمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۱۰۰۸۴۹۹۷۰۴۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک