شرکت فن آوا همراه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102702100


شماره ثبت:
229087
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1383/6/5
آدرس:
تهران م آرژانتين خ الوند ك 29 پ 30 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهرداد ذوالفقاریان 714111
آقای مهرداد آل علی 1629694
آقای حسین محمودزاده 1629706
حیدر مغنی 1629706
عباس هشی 10341988
مهدی عرفانی 10449871
امیرحسین عزیزیان 10965482
غلامرضا رضایی 10965482
حسین دامغانی 10965482
سید میثم بهشتیان 10965482
آقای شهاب نفیسی 12928822
آقای حسام حبیب اله 12928822
آقای ابوذر مشایخی 12928822
محسن زاهدی ادیب 12928822

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 714111
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۹۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ حسین دامغانی به کد ملی ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ به نمایندگی شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین عزیزیان به کد ملی ۳۸۷۱۳۵۳۴۸۵ به نمایندگی شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید میثم بهشتیان به کد ملی ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ به نمایندگی شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ و مهرداد ذوالفقاریان به کد ملی ۰۰۴۳۸۱۴۶۴۶ به نمایندگی شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی عرفانی به کد ملی ۰۰۵۷۵۶۵۳۲۵ به نمایندگی شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۷۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714161
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۹۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۷۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036217
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام به شماره ثبت۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ش ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۸۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629694
آگهی تغییرات شرکت فن اوا همراه سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ پ۹۳۰۷۰۱۹۶۳۸۲۹۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629706
آگهی تغییرات شرکت فن اوا همراه سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حیدر مغنی به کد ملی ۰۹۴۱۹۳۶۱۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرحسین عزیزیان به کد ملی ۳۸۷۱۳۵۳۴۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید میثم بهشتیان به کد ملی ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ به نمایندگی از طرف داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای حسین محمود زاده به کد ملی ۱۷۲۸۱۰۷۱۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صمصامی فرد به کد ملی ۰۰۶۶۷۴۴۳۵۸ به نمایندگی از طرف داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸، بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضائ مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب ایشان با امضاء یکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۱۵۷۳۴۷۵۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10341988
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405945
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همرا سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10449871
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ حسین دامغانی به کد ملی ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ به نمایندگی شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین عزیزیان به کد ملی ۳۸۷۱۳۵۳۴۸۵ به نمایندگی شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید میثم بهشتیان به کد ملی ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ به نمایندگی شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ و مهرداد ذوالفقاریان به کد ملی ۰۰۴۳۸۱۴۶۴۶ به نمایندگی شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی عرفانی به کد ملی ۰۰۵۷۵۶۵۳۲۵ به نمایندگی شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965482
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۰ حسین دامغانی به کد ملی ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا بسمت رئیس هیئت مدیره، امیرحسین عزیزیان به کد ملی ۳۸۷۱۳۵۳۴۸۵ به جای محمد اکبری به نمایندگی از شرکت ارتباطات فن آوا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید میثم بهشتیان به کد ملی ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ به جای سروش سلیمی به نمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا و غلامرضا رضایی به کد ملی ۱۰۶۱۶۵۶۸۹۶ به جای حسین علیمحمدی به نمایندگی از شرکت داده سامانه فن آوا و مهرداد ذوالفقاریان به کد ملی ۰۰۴۳۸۱۴۶۴۶ به نمایندگی از شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره و مهرداد ذوالفقاریان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتب و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807244
آگهی تغییرات شرکت فن آوا همراه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ و شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴و شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ و شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳و شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹ پ۹۵۰۳۰۱۹۲۴۷۰۶۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928822
آگهی تغییرات شرکت فن آوا همراه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین صمصامی فرد به کدملی ۰۰۶۶۷۴۴۳۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای شهاب نفیسی به کدملی ۰۰۴۰۲۵۲۱۵۹ به نمایندگی از طرف شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ابوذر مشایخی به کدملی ۴۲۱۹۶۱۴۰۹۵ به نمایندگی از شرکت طرف داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸، بسمت عضو هیئت مدیره، آقای حسام حبیب اله به کدملی ۰۰۷۵۱۰۹۱۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن زاهدی ادیب به کدملی ۰۰۶۶۴۶۸۴۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضائ مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۰۳۹۸۸۱۰۳۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613911
آگهی تغییرات شرکت فن آوا همراه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۶۱۲۳۲۳۲۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه