سرمایه گذاری پویا همگام

شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102699874
تهران شهر تهران-ايران خودرو(كيلومتر13)-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711
17
افراد
13
آگهی‌ها
228859
شماره ثبت
1383/6/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1244413
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی اخوان به شماره ملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا عطار به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۱۶۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی آقاصادقی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۵۱۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم به شماره ملی ۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۲۷۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲، شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۰، شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰، شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ و شرکت سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸. پ۱۷۳۲۷۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389519
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۶۹۴۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031722
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۹۷۸۸۶ مورخه ۱۷/۱۰/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۱۱۲۵۵۱۷۷۹۳۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۸۱۲۶۵۲۹۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۱۳۵۰۵۷۳۵۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047258
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۱۵۲۲/۱۲۲مورخ ۱۶/۶/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ پ۹۵۰۷۱۰۷۴۸۴۸۸۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047275
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ناصر فاطمی با کدملی ۰۰۴۷۱۹۱۳۶۸به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی باکد ملی ۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمدعلی اخوان باکد ملی۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضو هیات مدیره خانم مرجان میمندی باکد ملی ۰۰۶۳۱۶۵۹۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای شهرام ملکی ابرغانی به شماره ملی۱۶۵۲۳۲۳۷۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱ ۳ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱و۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۷۱۰۴۲۹۸۹۴۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۵۰۶۸ , ۱۲۲ مورخ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتحاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۲۱۵۱۵۹۶۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639623
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۵۰۶۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کامل نیا با کدملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ به جای آقای مسیح زرگرخرازی اصفهانی باکدملی ۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی معماری با کدملی ۱۸۱۷۴۰۲۵۵۲ به جای آقای سیدناصرفاطمی باکدملی۰۰۴۷۱۹۱۳۶۸به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره خانم فاطمه هویشی با کدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵به جای آقای محمدعلی اخوان باکدملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضوهیات مدیره آقای احمدرضاسپه وند با کدملی ۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱ به جای خانم مرجان میمندی باکدملی ۰۰۶۳۱۶۵۹۶۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت عضوهیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله چک، سفته، برات وغیره باامضامدیرعامل ویکی ازاعضاءهیات مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاءرئیس ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات باامضاءمدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اقامتگاه قانونی شرکت از تهران بلوار نلسون ماندلا (افریقاسابق) بلوارصباپلاک ۳۷به آدرس تهران شهرتهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیرسرلشگرشهیدحسین لشگری پلاک۲۷۹طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱تغییریافت. پ۹۶۰۷۱۲۲۷۹۴۹۲۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۲۸۸ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل یر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۹۶۱۱۰۳۷۹۲۸۲۵۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949245
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۲۵۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف جوانگروه با کد ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای مجید صادقی با کد ملی ۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه هویشی با کد ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی معماری با کد ملی ۱۸۱۷۴۰۲۵۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ لایحه اصلاح قانون تجارت هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۴۱ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۶۱۲۲۶۵۴۵۳۹۳۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996318
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) وصورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذرماه۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: ۱ شرکت گروه بهمن باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ (سهامی عام) ۲ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان با شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ (سهامی عام) ۳ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ (سهامی عام) ۴ شرکت مدیریت حفاری آریادانا با شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ (سهامی عام) ۵ شرکت بازرگانی سروش بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ (سهامی خاص) پ۹۷۰۲۰۴۹۸۷۵۶۵۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231909
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۷۷۶۷/ ۱۲۲ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهدار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد به شرح ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای یوسف جوانگروه کد ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ولی حاتم وند با کد ملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی با کد ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی معماری با کد ملی ۱۸۱۷۴۰۲۵۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهد آور از قبیل چک , سفته , بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه پ۹۷۰۷۰۴۲۲۶۶۹۶۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک