شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102699549


شماره ثبت:
228825
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1383/6/5
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله آرژانتين-ساعي-خيابان شهيد خالد اسلامبولي-خيابان بيست و سوم-پلاك 10-طبقه سوم- 1513933614

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فریدون توحیدی مقدم 1476151
آقای فریبرز قاسمی 1476151
آقای سیدعلی میلانی حسینی 1697264
آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی 1697264
آقای فرشاد حیدری 1697264
منوچهر احمدوند 1697264
جدید نسرین قبادی 9848225
عباس کمرئی 12970026
شرکت گسترش ایوان پایدار 12970026
آقای سیدیحیی بلوری ابراهیمی 13315969
مهدی قلی پورخانقاه 13315969
شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین 13315969
مهدی معدن چی زاج 13315969

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1006574
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۲۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۳۳۹۶/۱۲۱ مورخ ۲۶/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد حیدری به شماره ملی ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، وظیفه و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فریبرز قاسمی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۷۱۷۲۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فریدون توحیدی مقدم به شماره ملی ۲۵۹۰۶۹۳۰۲۸ به نمایندگی از شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۴۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلی میلانی حسینی به شماره ملی ۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱ به نمایندگی از شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد باقر امامی به شماره ملی ۱۷۰۱۲۷۵۱۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی به شماره ملی ۹۷۷۴۹۵۰۱۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ عمرانی کلوچه به شماره ملی ۴۹۵۷۸۰۴۴۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت و همچنین تمام چکها و سفته‌ها و بروات و دیگر اوراق تجاری شرکت، با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردد. پ۱۸۳۶۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477471
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲و مجوز شماره ۲۶۳۳۹۳/۱۲۱ مورخ ۲۶/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت بمدت یک سال تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، وظیفه و پس انداز کارکنان بانکها بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲ شرکت ستاره تجارت مشرق زمین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۴۷۳ شرکت ستاره عمران زمین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ آقای محمد باقر امامی بشماره ملی ۱۷۰۱۲۷۵۱۳۷ آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی بشماره ملی ۹۷۷۴۹۵۰۱۳۷ آقای هوشنگ عمرانی کلوچه بشماره ملی ۴۹۵۷۸۰۴۴۸۳ پ۱۸۳۶۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697264
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۸۸۱۳۳ , ۱۲۱ مورخ ۲۷/۰۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد حیدری به شماره ملی۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سید علی میلانی حسینی بشماره ملی۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱بنمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲بسمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی قلی پورخانقاه بشماره ملی۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای عباس کمرئی بشماره ملی ۰۰۴۱۸۱۱۰۵۴ بنمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها بشناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰بسمت عضو هیأت مدیره آقای منوچهر احمدوند بشماره ملی۳۹۶۱۰۳۴۵۵۹بنمایندگی از شرکت ستاره تجارت مشرق زمین بشناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۹۴۷۳بسمت عضو هیأت مدیره آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی بشماره ملی۲۰۶۳۶۲۰۰۵۹بنمایندگی از شرکت ستاره عمران زمین بشناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰بسمت عضو هیأت مدیره آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی بشماره ملی۱۳۷۷۷۴۴۹۵۰۹بنمایندگی از شرکت تعاونی حامی نصر نواندیشان بشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۷۷۳۰بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت و همچنین تمام چکها و سفته‌ها و بروات و دیگر اوراق تجاری شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به ایشان تفویض گردید: نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث وادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی و تعاونی. نصب وعزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایا و ترفیع و تنبیه و سایر امور استخدامی آنان طبق آئین نامه‌های شرکت. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون و متفرعات آن. تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق آئین نامه‌های شرکت. هرگونه قرارداد، تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن طبق آئین نامه‌های شرکت. هرگونه قرارداد اجاره و فسخ آن و تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره طبق آئین نامه‌های شرکت. خرید و فروش سهام و هرگونه اوراق بهادار دیگر وصول سود سرمایه گذاریها عضویت در هیأت مدیره شرکتهای مورد سرمایه گذاری طبق آئین نامه‌های شرکت عاملیت اداره سهام و اوراق بهادار از طرف اشخاص ثالث طبق ضوابط و مقررات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوا از طرف و به نام شرکت در هر یک از دادگاهها جهت استیفای حقوق شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هرگونه دعوا با حق مراجعه به هر یک از مقامات انتظامی و حقوقی و حضور در جلسات دادگاهها و اعلام نظر و درخواست پژوهش و فرجام و مصالحه سازش و غیره و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با حق صلح و نیز تعیین کارشناس و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و بطور کلی هرگونه موارد حقوقی که جهت استیفای حقوق شرکت و سهامداران آن مورد نیاز باشد. پ۹۳۰۸۲۴۷۴۵۷۷۴۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697266
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۸۸۱۳۳ , ۱۲۱ مورخ ۲۷/۰۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی پس انداز وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱ شرکت تعاونی حامی نصر نواندیشان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۷۷۳۰ شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۴۷۳ شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ آقای فرشاد حیدری به شماره ملی۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ پ۹۳۰۸۲۴۲۳۲۱۷۶۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848225
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۸۸۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ به نمایندگی جدید نسرین قبادی به کدملی۳۲۵۲۶۹۵۶۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10641220
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۶/۹۰ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۶۵ ماده و ۲۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830117
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۲۸۵ , ۱۲۲ مورخ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه دهم پلاک ۱۵۷ کدپستی ۱۵۸۶۸۶۳۳۱۳ تغییر یافت پ۹۵۰۳۱۲۲۴۵۹۰۱۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس واوراق بهادار بشماره ۲۲۴۶۰۰/۹۵۹ - ۳۰ مورخ ۸/۴/۹۵ و با کسب اجازه از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۷/۸/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام عادی از محل مطالبات مبلغ ۳۴۴۲۵۱۹۶۲۴۰۰ ریال و مبلغ ۱۵۵۷۴۸۰۳۷۶۰۰ ریال از محل آورده نقدی که طبق گواهی بانک صادرات ایران بشماره ۳۵/۱ - ۷۱مورخ ۸/۳/۹۵ شعبه بازار یک تهران پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۴۳۰۵۶۹۲۸۸۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970022
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۹۷۹۰/۱۲۲ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. صندوق بازنشستگی، پس انداز، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکها ش م ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت گسترش ایوان پایدار ش م ۱۴۰۰۴۳۶۷۶۸۸ شرکت ستاره عمران زمین ش م ۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین ش م ۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم ش م ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱ شرکت خدمات بازرگانی و پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار ش م ۱۰۳۲۰۹۰۲۵۳۱وشرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا ش م ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۶۸۶۳۱۰۰۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970026
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۷۹۰/۱۲۲ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشادحیدری به شماره ملی ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا ش م ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶ آقای سیدعلی میلانی حسینی به شماره ملی ۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین ش م ۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲ آقای عباس کمرئی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۱۱۰۵۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها ش م ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ آقای مهدی معدنچی زاچ به شماره ملی ۳۶۹۱۰۳۴۵۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم ش م ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱ آقای سیدیحیی بلوری ابراهیمی به شماره ملی ۱۳۷۷۷۴۹۵۰۹ به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار ش م ۱۰۳۲۰۹۰۲۵۳۱ و آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ به نمایندگی از شرکت گسترش ایوان پایدار ش م ۱۴۰۰۴۳۶۷۸۸ به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدعلی میلانی حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرشاد حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قلی پورخانقاه به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین تمام چکها و سفته‌ها و بروات و دیگر اوراق تجاری شرکت، با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. با توجه به ماده «۱۲۴» قانون تجارت اختیارات مدیرعامل مطرح و بشرح زیر به ایشان تفویض گردید: نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی و تعاونی. نصب وعزل کارکنان، تعیین شغل و حقوق و مزایا و ترفیع و تنبیه و سایر امور استخدامی آنان طبق آئین نامه‌های شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون و متفرعات آن. تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق آئین نامه‌های شرکت هرگونه قرارداد، تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن طبق آئین نامه‌های شرکت. هرگونه قرارداد اجاره و فسخ آن و تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره طبق آئین نامه‌های شرکت. خرید و فروش سهام و هرگونه اوراق بهادار دیگر، وصول سود سرمایه گذاریها، عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مورد سرمایه گذاری طبق آئین نامه‌های شرکت. عاملیت اداره سهام و اوراق بهادار از طرف اشخاص ثالث طبق ضوابط و مقررات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوا از طرف و به نام شرکت در هر یک از دادگاهها جهت استیفای حقوق شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هرگونه دعوا با حق مراجعه به هر یک از مقامات انتظامی و حقوقی و حضور در جلسات دادگاهها و اعلام نظر، درخواست پژوهش، فرجام، مصالحه سازش و غیره و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با حق صلح و نیز تعیین کارشناس و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و بطور کلی هرگونه موارد حقوقی که جهت استیفای حقوق شرکت و سهامداران آن مورد نیاز باشد. پ۹۵۰۵۲۶۲۰۹۴۲۱۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116525
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۲۳۲۶، ۱۲۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره از ۷ به ۵ کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: «شرکت به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیات مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید». پ۹۵۰۸۱۷۶۷۸۵۷۵۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149798
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۲۳۲۸/۱۲۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند؛ - صندوق بازنشستگی، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ - توسعه و مدیریت سرمایه صبا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶ - سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱ - ستاره عمران زمین شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ - لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315969
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۷۱۲/ ۱۲۲ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی میلانی حسینی شماره ملی ۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین ش م ۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲ آقای محمدرضا ساروخانی شماره ملی ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها ش م ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی شماره ملی ۱۳۷۷۷۴۹۵۰۹ شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا ش م ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶آقای مهدی معدنچی زاج شماره ملی ۱۲۶۰۴۶۰۶۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم ش م ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱آقای مهدی قلی پور خانقاه شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ به نمایندگی از شرکت ستاره عمران زمین ش م ۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ به سمت اعضا هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سید علی میلانی حسینی به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی قلی پور خانقاه به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی قلی پور خانقاه به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین تمام چکها و سفته‌ها و بروات و دیگر اوراق تجاری شرکت، با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ار اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. پ۹۵۱۲۰۱۵۶۳۸۳۹۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۵۲۴/۱۲۲مورخ ۲۰/۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی دایارهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های رسمی شرکت به مدت یکسال تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۲۱۲۵۷۹۶۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443237
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۳۰۲۹ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ و با توجه به مجوز شماره ۱۶۷۱۲/۱۲۲مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل بشرح زیر به ایشان تفویض گردید: - نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی و تعاونی. - نصب وعزل کارکنان، تعیین شغل و حقوق و مزایا و ترفیع و تنبیه و سایر امور استخدامی آنان طبق آئین نامه‌های شرکت. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون و متفرعات آن. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق آئین نامه‌های شرکت. - هرگونه قرارداد، تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن طبق آئین نامه‌های شرکت. - هرگونه قرارداد اجاره و فسخ آن و تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره طبق آئین نامه‌های شرکت. - خریدوفروش سهام و هرگونه اوراق بهادار دیگر، وصول سود سرمایه گذاری‌ها، عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های مورد سرمایه گذاری طبق آئین نامه‌های شرکت. - عاملیت اداره سهام و اوراق بهادار از طرف اشخاص ثالث طبق ضوابط و مقررات. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوا از طرف و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌ها جهت استیفای حقوق شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هرگونه دعوا با حق مراجعه به هر یک از مقامات انتظامی و حقوقی و حضور در جلسات دادگاه‌ها و اعلام نظر، درخواست پژوهش، فرجام، مصالحه سازش و غیره و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با حق صلح و نیز تعیین کارشناس و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و به طورکلی هرگونه موارد حقوقی که جهت استیفای حقوق شرکت و سهامداران آن موردنیاز باشد. پ۹۶۰۳۰۲۸۵۱۵۴۹۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789577
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۷۹۶۵/۱۲۲مورخ۲۳/۸/۹۶سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای محمد آرام بن یار به کد ملی ۵ ۱۹۵۰۲۲ ۰۴۹ به نمایندگی شرکت صندوق بازنشستگی، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ه برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند پ۹۶۱۰۰۹۴۱۲۶۴۵۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۵۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش (باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی نتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۲۲۲۴۰۸۱۲۰۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260073
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۰۴۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۹/۶/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶ شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۰۰۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱ شرکت ستاره عمران زمین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۲۳۷۶۴۱۶۳۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260081
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۳۹۵۴۶ , ۱۲۲ مورخه ۳/۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: پاداش اعضاء هیئت مدیره: هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه‌ی قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۷۲۳۷۰۶۷۹۴۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه