شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102694700


شماره ثبت:
228333
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1383/5/26
آدرس:
تهران- خيابان گاندي- خيابان يكم پلاك 14 1516983911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای دکتر کریم مسعودتقی گنجی 1265314
آقای جلال روشن ضمیر 1265314
مهدی سعید نقی گنجی 1265314
آقای بهمن اطمینان 1265314
محمدرضا تقی گنجی 1265315
غلامحسین سمیعی 1605863
خانم سکینه خاتون جعفری گرزین 13763030
شهلا یاراحمدیان 13894237
آقای هادی ابراهیمی 13894237

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1265314
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقایان دکتر کریم مسعودتقی گنجی با کدملی ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹، مهدی سعید نقی گنجی با کدملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ و دکتر محمدرضا تقی گنجی با کدملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ به سمت اعضای هیئت مدیره آقای جلال روشن ضمیر با کدملی ۰۰۴۱۵۴۷۶۱۶ به سمت بازرس اصلی و آقای بهمن اطمینان با کدملی ۲۰۶۲۶۰۰۸۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۵۳۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265315
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقایان مهدی سعید نقی گنجی با کدملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره، دکتر کریم مسعود تقی گنجی با کدملی ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و دکتر محمدرضا تقی گنجی با کدملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار شامل چک و سفته و بروات ریال ی و ارزی و عقوداسلامی و هرگونه تعهدات مالی و ریال ی و ارزی و اعتبارات با امضای منفرد هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و اداری نیز با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۵۳۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296033
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به کدملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۷۵۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هدف همکاران ش م ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی ک م ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۵۷۸۲۹۴۳۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره۶۲۱۳ , ۱۲۲ مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران - خیابان گاندی - خیابان یکم پلاک ۱۴ کدپستی۱۵۱۶۹۸۳۹۱۱ انتقال یافت. پ۹۵۰۲۰۷۹۰۷۱۸۹۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860649
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۸۰۱۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل آقای مهدی سعید نقی گنجی به کدملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی و موءسسات خصوصی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موءسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صبح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولوکرارا «تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا» قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. تصویب انتقال سهم با نام. تعیین و تغییرات نشانی قانونی شرکت. اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی‌سازد پ۹۵۰۳۲۹۳۸۳۶۹۹۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918537
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ ومجوز۹۱۷۵/۱۲۲مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴بتصویب رسید. موءسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۹۹۳۲۶۴۲۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528939
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۸۴۴/۱۲۲مورخ ۱۹/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ تصویب گردید. - موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۶۰۵۰۲۷۵۶۱۰۷۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763030
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۱۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم مسعود تقی گنجی به کدملی: ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا تقی گنجی به کدملی: ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره خانم شهلا یاراحمدیان به کدملی: ۴۲۱۹۳۹۴۳۰۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای هادی ابراهیمی به کدملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ نماینده شرکت شیمیایی رازی به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سکینه خاتون جعفری گرزین به کدملی: ۵۷۷۹۵۶۵۴۶۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار شامل چک و سفته و بروات ریالی و ارزی و عقود اسلامی و هر گونه تعهدات مالی و ریالی و ارزی و اعتبارات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا" با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی دارای اعتبار است پ۹۶۰۹۲۵۲۰۳۸۹۵۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763036
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ مجوز شماره ۲۷۱۷۰ , ۱۲۲ مورخ ۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقایان: کریم مسعود تقی گنجی به کدملی: ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ محمد رضا تقی گنجی به کدملی: ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ و شماره ثبت ۳۸۸۰۳ به نمایندگی آقای هادی ابراهیمی به کدملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ خانم شهلایاراحمدیان به کدملی ۴۲۱۹۳۹۴۳۰۳ خانم سکینه خاتون جعفری گرزین به کدملی ۵۷۷۹۵۶۵۴۶۵ پ۹۶۰۹۲۵۱۷۵۹۴۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894237
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۳۰۸۹۰ , ۱۲۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موءسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موءسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: مواد و محصولات لاستیک و پلاستیک، مواد و محصولات شیمیایی و مشتقات وابسته، انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا «به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛ انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپردهء بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موءسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موءسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حد اقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید. نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. محل شرکت: شهر تهران استان تهران خیابان گاندی خیابان یکم پلاک ۱۴ کدپستی ۱۵۱۶۹۸۳۹۱۱. شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۵۰۰۳۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۵۰۰۳۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی که تمام تادیه شده است. سهام ممتاز: ندارد اعضای هیئت مدیره: شهلا یار احمدیان به شماره ملی ۴۲۱۹۳۹۴۳۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره هادی ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ به نمایندگی شرکت شیمایی رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره سکینه خاتون جعفری گرزین به شماره ملی ۵۷۷۹۵۶۵۴۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: مطابق مفاد ماده ۱۲۱ اساسنامه، هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه ء اصل ورقه ء سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه ء مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگردر انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ء ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در کلیه ء مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه ء مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ء مجمع عمومی را خواهد داشت: گواهی نامه ء نقل و انتقال و سپرده سهام تأییدیه ء سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، مطابق مفاد ۲۰ اساسنامه، تصویب میزان سود تقسیمی از وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی می‌باشد. مطابق مفاد مواد ۵۷ و ۱۵۸ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه ء قانون تجارت انجام می‌شود، به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود هرگاه شرکت طبق مندرجات مفاد ماده ۱۵۹ اساسنامه منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه در این ماده بعمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دیون شرکت شامل بدهیهای جاری به مبلغ ۷۰۰ر۷۸۶ر۸۲۳ ریال و بدهی‌های غیر جاری به مبلغ ۵۷۲ر۳۶۴ر۲۱۲ ریال و جمعا» به مبلغ ۲۷۲ر۱۵۱ر۰۳۶ر۱ ریال طی سال ۱۳۹۵ می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: اطلاعات پ۹۶۱۲۰۶۶۸۴۵۱۰۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه