شرکت سرمایه گذاری جامی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102685633


شماره ثبت:
227405
تعداد بازدید:
22
تأسیس:
1383/5/11
آدرس:
تهران ميدان آرژانتين خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) خيابان هفتم پلاك 10__ 1513715511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا نادریان 600382
علی کمیلی 600382
سعید موحدی 600382
حسین پناهیان 600382
مسعود سلطان زالی 600382
آقای مصطفی افشار طوینانی 600382
در نتیجه محمدرضا رستمی 916779
آقای بابک فریدی 13153774
علیرضا بهروز 13786343
آقای محمد مهدی زردوغی 13786343
آقای سهراب گل پور 13786343
آقای رسول مولابیکی 13786343
آقای داود رضائی 13786343

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 600382
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامیسهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملی۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان زالی بگلو به کدملی۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۷۳۳۷۰۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملی۵۸۸۹۵۴۱۶۹۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۵۵۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به موجب صورتجلسه‌های هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ و ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند محل شرکت به کاشان خ شهید بهشتی نبش ک ابراهیم خلیل پ ۳ ط ۲ کدپستی ۸۷۱۵۱۳۵۹۳۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۸۶۴۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284090
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۷۵۵۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536962
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام شماره ثبت ۵۵۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

باستناد صورت جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ هیئت مدیره شرکت که در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۳ به واحد ثبت شرکتهای ثبت کاشان واصل گردیده است. آقای حجت اله انصاری فرزند علی با کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام بشماره ثبتی ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۴۳۸۵۱۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828338
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10008095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملی۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان زالی بگلو به کدملی۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۷۳۳۷۰۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملی۵۸۸۹۵۴۱۶۹۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به موجب صورتجلسه‌های هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ و ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند محل شرکت به کاشان خ شهید بهشتی نبش ک ابراهیم خلیل پ ۳ ط ۲ کدپستی ۸۷۱۵۱۳۵۹۳۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742217
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ و نامه شماره ۵۲۰۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۱۳۹۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان به شماره ثبت ۲۲۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۱۲۴۴۹۲۶۷۰۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12924025
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۸۰۵۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۳/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از یکم مرداد ماه هر سال آغاز گردیده و در روز سی و یکم تیرماه سال بعد به پایان می‌رسد. ش۹۵۰۵۰۲۴۷۰۷۶۹۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975037
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۸۰۵۴/۱۲۲ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۱۲۶۸۵۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱، شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۶۱۷۵۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰، شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) با شماره ثبت ۱۴۰۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰، شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۰۳۱۴۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۳۰۹۴۰۸۴۷۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153774
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب گلپور به کد ملی ۵۹۴۹۸۱۲۸۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای داود رضائی به کد ملی ۳۹۳۲۳۴۸۱۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای بابک فریدی به کد ملی ۰۰۱۳۷۵۷۲۳۷ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای رسول مولابیکی به کد ملی ۰۳۲۱۷۴۲۹۹۰به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد مهدی زردوغی به کد ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل طبق ماده ۴۱ مندرج در اساسنامه به استثناء مفاد مواد ۲و۳و۶و۷و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۷و۱۹و۲۰و۲۴ به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۰۶۲۶۷۲۶۶۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234597
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی شاهدان به شماره ثبت ۲۲۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۱۳۲۰۷۲۲۴۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342906
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به استناد نامه شماره ۱۷۹۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از کاشان به تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان هفتم پلاک ۱۰ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۵۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۱۲۱۷۶۹۳۴۳۰۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696622
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

آگهی انتقال شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ به موجب نامه شماره۱۴۰/۱۷۶/۹۶ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ مرکز اصلی شرکت سرمایه گذاری جامی به نشانی به تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان هفتم پلاک ۱۰ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۵۱۱ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران تحت شماره۲۲۷۴۰۵ به ثبت رسیده است. پ۹۶۰۸۱۵۴۵۴۷۴۶۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786343
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۱۳۷ / ۱۲۲ مورخ ۲۵ / ۰۹ / ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب گلپور به کدملی ۵۹۴۹۸۱۲۸۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس هیات مدیره علیرضا بهروز به کدملی ۳۷۸۲۴۱۵۳۹۶ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به سمت عضو هیات مدیره رسول مولابیکی به کدملی ۰۳۲۱۷۴۲۹۹۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ به سمت عضو هیات مدیره محمد مهدی زردوغی به کدملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل داود رضائی به کدملی ۳۹۳۲۳۴۸۱۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۰۶۳۹۹۵۷۹۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786358
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۹۳۳ / ۱۲۲ مورخ ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۰۰۶۸۸۸۸۶۵۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه