شرکت سرمایه گذاری آوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102685249


شماره ثبت:
227366
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1383/5/11
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ايران خودرو(كيلومتر13)-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279 طبقه همكف 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی سنگینیان 1075379
در نتیجه محمدرضا رستمی 1669241
آقای مجتبی کباری 1669241
آقای محمدعلی احمدزاد اصل 1669241
آقای مهدی بیگلری کامی 1669241
علیرضا سیری 10994564
ساسان اله قلی 10994564
حجت اله انصاری 10994564
حسن عابدی 10994564
آقای جعفر کمری 13988742
حسن روحی 13988742
مجید صادقی 13988742
روح اله عسگرشهبازی 13988742
آقای ولی حاتم وند 14299929

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1075379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و محمدعلی احمدزاداصل به کدملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و علی سنگینیان به کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و مجتبی کباری به کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. در نتیجه محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی احمدزاداصل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری (خارج از اعضا) به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۵۵۷۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275452
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ریال به مبلغ ریال منقسم به سهم ریالی بانام که تماما پرداخت شده می‌باشد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۵۱۲۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407577
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸. پ۱۸۰۵۳۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669241
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۳۳۵۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی احمدزاد اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره و آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت حامی کیان سازه ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری کامی به شماره ملی ۵۶۸۹۹۹۰۴۱۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی، مکاتباتی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۸۴۳۴۳۴۰۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669243
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۳۳۸۶ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت اعتبار آفرین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و شرکت داد و ستد آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت حامی کیان سازه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰. پ۹۳۰۷۲۸۴۸۹۳۶۴۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722490
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۸۳۰۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۹/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ونک کوچه شهید خلیل زاده پلاک ۵۴ به کد پستی ۱۹۶۹۷۱۳۴۵۱ تغییر یافت. پ۹۳۰۹۱۵۲۰۶۲۵۳۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642538
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۹ حسین پناهیان به نمایندگی شرکت دادوستد آریا به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به نمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی کامل نیا به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به سمت عضو هیئت مدیره و اکرم یارمحمدی حسین آبادی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن بسمت عضو هیئت مدیره و ساسان اله قلی به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10702070
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن و شرکت داد و ستد آریا و شرکت گروه صنعتی ایرانیان و شرکت گروه مالی ایرانیان و شرکت اعتبار آفرین. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10994564
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۷۳۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی علیرضا سیری به کدملی۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حجت اله انصاری به کدملی۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی ساسان اله قلی به کدملی۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مجتبی کامل نیا به کدملی۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ حجت اله انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی کامل نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742250
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۵۰۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت توسعه ساختمانی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت نشر آگهی تعیین گردید. پ۹۵۰۱۲۴۴۳۷۸۵۶۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802858
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۹۵۳ , ۱۲۲ مورخه ۱۱/۵/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۶۱۰۱۷۴۳۰۱۷۲۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۸۸۲۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ایران خودرو (کیلومتر۱۳) - خیابان خاکی - بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری - پلاک ۲۷۹ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱تغییر یافت. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید صادقی به کدملی ۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای روح اله عسگر شهبازی به کدملی ۳۹۶۱۸۴۳۷۶۷بنمایندگی از شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن روحی به کدملی ۰۰۶۱۴۹۱۶۴۰ بنمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۲۰۱۹۸۰۳۴۶۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035542
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز به شماره ۳۳۳۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت توسعه ساختمانی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴ و شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ ۴به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۲۲۹۳۴۴۹۲۶۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299929
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۳۴۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی حاتم وند با کدملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۸۱۴۳۲۲۲۸۹۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه