سرمایه گذاری توسعه اعتماد

شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102683475
تهران سعادت آباد خ علامه شمالي كوچه 18 شرقي پ 47 ط 2 1998647553
23
افراد
17
آگهی‌ها
227188
شماره ثبت
1383/5/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1245887
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به عنوان نماینده شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹ و شماره ثبت ۴۲۳۷۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس آرگون به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ بعنوان نماینده شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی ۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ به عنوان نماینده شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بهاری فر به شماره ملی ۶۳۱۹۸۸۸۰۲۴ بعنوان نماینده شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدجواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. ۲ مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه ۱۸ شرقی، پلاک ۴۷، طبقه دوم کدپستی ۱۹۹۸۶۴۷۵۵۳ انتقال گردد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء، متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۹۲۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۹۲۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778926
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۱/۸۹ بابک مدیری به ش ملی ۰۰۷۰۸۲۰۰۶۶ به جای جهانگیر سعدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حامد حسینی راد به ش ملی ۰۰۷۸۷۰۲۹۵۱ بجای محمد حیدری به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به پاسداران خ بوستان ششم پلاک ۱۰۷ طبقه پنجم واحد ۱۷ کد پستی ۱۶۶۶۱۵۸۸۶ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309340
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۷۱۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ماده۶۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670501
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت امید توسعه پادنا به کدملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹ به نمایندگی حمیدرضا حاتمی به کدملی ۳۸۷۳۲۸۵۰۸۸ و شرکت توسعه سروش خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰ به نمایندگی محسن قادری به کدملی ۱۷۵۴۰۵۲۴۴۴ و شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ به نمایندگی بابک مدیری به کدملی ۰۰۷۰۸۲۰۰۶۶ و شرکت توسعه فن آوران بهرامه به شناسه ملی ۱۳۲۰۷۶۳۵۵۶ به نمایندگی محمد کشانی به کدملی ۰۴۹۰۱۴۷۹۶۸ و شرکت پویا توسعه اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷ به نمایندگی زهرا نیک بخت حرآبادی به شناسه ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ انتخاب گردیدند که: حمیدرضا حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن قادری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک مدیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795691
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662130
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۲۷۲۸۳۵۷۵۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662144
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به عنوان نماینده شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس آرگون به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به عنوان نماینده شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به عنوان نماینده شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی بهاری فر به شماره ملی ۶۳۱۹۸۸۸۰۲۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی کامل نیا به شماره ملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ به عنوان نماینده شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ به سمت عضو هیات و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۷۵۶۷۹۹۶۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835702
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۴۶۱ , ۱۲۲ مورخ ۱/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد شهسواری به شماره ملی ۰۰۵۲۹۲۱۸۹۱ به نمایندگی از شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹ جایگزین آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای حسن نظری به شماره ملی ۱۵۸۰۲۵۱۴۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶جایگزین آقای علی بهاری فر به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن حسن آبادی با شماره ملی ۱۰۶۲۷۳۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ جایگزین آقای مجتبی کامل نیا به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۱۶۶۷۳۴۹۴۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950466
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز۹۰۴۴/۱۲۲مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. هیات مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: * شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹. * شرکت توسعه سروش خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰. * شرکت توسعه فن آوران بهرامه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶. * شرکت پویا توسعه اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷. * شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱. پ۹۵۰۵۱۶۷۹۷۹۲۳۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042063
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۶/۱۳۹۵ و مجوز ۱۱۶۱۷/۱۲۲ مورخ ۲۰/۰۶/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹ به نمایندگی از شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹ به عنوان رییس هیات مدیره و عباس آرگون به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سروش خلیج فارسبه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و محمدجواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت پویا توسعه اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره و حسن نظری به شماره ملی ۱۵۸۰۲۵۱۴۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوران بهرامه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶ به عنوان عضو هیات مدیره و محسن حسن آبادی با شماره ملی ۱۰۶۲۷۳۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۰۶۱۳۹۲۱۵۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238261
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۵۲۵/۱۲۲مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. پ۹۵۱۰۱۳۷۱۰۶۵۳۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238263
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۶۱۱/۱۲۲مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شامل ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۱۰۱۳۸۵۱۵۳۲۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۳۴۴/۱۲۲مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹ به نمایندگی از شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹ به عنوان رییس هیات مدیره، - آقای محسن حسن آبادی با شماره ملی ۱۰۶۲۷۳۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، - آقای مصطفی زروندی به شماره ملی ۰۳۸۵۲۲۹۳۶۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره، - آقای سعید شمسی نژاد به شماره ملی ۰۳۸۴۲۳۱۸۱۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶ به عنوان عضو هیات مدیره، - آقای محمد بختیارنصرآبادی با شماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ به نمایندگی از شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره، برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. - براساس ماده ۴۹ اساسنامه شرکت: امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۳۲۴۴۳۲۷۶۱۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830283
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۴۴۴ , ۱۲۲ مورخ ۳/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۰۲۵۹۴۶۶۵۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۴۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود زارع خانقاه به کدملی ۱۵۵۲۱۱۸۹۴۰ به جای محسن حسن آبادی به کدملی ۱۰۶۲۷۳۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسماعیل گودرزی به کدملی ۰۵۳۲۹۸۳۷۹۳ به جای سعید شمسی نژاد به کدملی ۰۳۸۴۲۳۱۸۱۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوران بهرامه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و علی سویزی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۹۲۳۷ به جای محمد بختیار نصرآبادی به کدملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ به نمایندگی از شرکت پویا توسعه اطلس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۲۰۹۸۷۹۹۴۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341784
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۰۶۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹، شرکت توسعه سروش خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰، شرکت توسعه اقتصاد راد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱، شرکت توسعه فن آوران بهرامه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶ و شرکت پویا توسعه اطلس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۱۲۳۵۱۵۹۰۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک