شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102683456


شماره ثبت:
227186
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1383/5/11
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ونك-بزرگراه كردستان-خيابان زاينده رود غربي-پلاك 3-طبقه همكف- 1991634413

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آیت اله ابراهیمی 671354
محمدرضا مدرس خیابانی 671354
آقای اردشیر مردان پور 671354
عباس آرگون 1630016
آقای اردشیر مردانپور پینوندی 1630016
آقای محسن محمودزاده مرقی 1630016
محسن محمودزاده مرقی 10657200
علی حاجی باقری 10657200
آقای مهدی سوادلو 10996903
محمد رضا امیری بهمن بیگلو 12779946
آقای احمد اشتیاقی 12779946
آقای محمدرضا مایلی 13817836
آقای تیرداد احمدی 13817836
آقای شهاب الدین شمس 13817836
آقای بابک جهان آرا 14350963
آقای رضا کریم زاده تبریزی 14350963

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671354
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ بنمایندگی آیت اله ابراهیمی به کدملی ۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۰۸ بنمایندگی اردشیر مردانپورپینوندی به کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ و شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰ بنمایندگی محسن محمودزاده مرقی به کدملی ۱۲۶۱۰۶۶۶۵۰ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ بنمایندگی علی حاجی باقری به کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ و شرکت لیزینگ خودرو بیستون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۶۸ بنمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ آیت اله ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن محمودزاده مرقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۳۴۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040367
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به ک م ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به ک م ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۸۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630016
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۳۱۵۷ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۶/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا فهمی کد ملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵ به نمایندگی از بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ به سمت رییس هیأت مدیره آقای علی حاجی باقری کد ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای اردشیر مردانپور پینوندی کد ملی ۳۱۴۶۶۸۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت صرافی انصار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۳۹۷۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عباس آرگون کد ملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ انصار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۶۸به سمت عضو هیأت مدیره آقای محسن محمودزاده مرقی کد ملی ۱۲۶۱۰۶۶۶۵ به نمایندگی شرکت فن آوران حفیظ سامانه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیأت مدیره اختیارات زیر را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آن‌ها همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیأت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۱۹۳۷۷۶۵۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636891
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۸۳۱۵۷ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۶/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶، موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید: بانک انصار (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ شرکت صرافی انصار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۳۹۷۵ شرکت لیزینگ انصار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۶۸ شرکت فن آوران حفیظ سامانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰ پ۹۳۰۷۰۷۶۳۶۶۳۶۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335566
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۷۱۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۵/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: صندوق انصارالمجاهدین، شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس، شرکت تعاونی کارکنان موسسه انصار، شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه، آیت اله ابراهیمی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۸۸ غلامحسن تقی نتاج به نمایندگی از صندوق انصارالمجاهدین به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آیت اله ابراهیمی به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فرج پور به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان موسسه انصار به سمت عضو هیئت مدیره و محسن محمودزاده مرقی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657200
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ بنمایندگی آیت اله ابراهیمی به کدملی ۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۰۸ بنمایندگی اردشیر مردانپورپینوندی به کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ و شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰ بنمایندگی محسن محمودزاده مرقی به کدملی ۱۲۶۱۰۶۶۶۵۰ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ بنمایندگی علی حاجی باقری به کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ و شرکت لیزینگ خودرو بیستون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۶۸ بنمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ آیت اله ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن محمودزاده مرقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996903
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685520
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره۴۴۷۳/۱۲۲مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب بن بست دوم پلاک ۴ کدپستی ۱۹۹۴۸۱۳۱۵۱ تغییر یافت. پ۹۴۱۲۱۱۵۷۶۶۹۲۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779946
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۷۱۵ / ۱۲۲ مورخه ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد تعهد آور قرار دادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و هر یک از آقایان احمد اشتیاقی با کد ملی ۰۰۵۲۷۲۰۹۹۳ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ محمد رضا امیری بهمن بیگلو با کد ملی ۲۴۵۰۴۶۷۷۹۳ به نمایندگی از شرکت توسعه عمران فردا گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۷۶۱ و بابک جهان آرا با کد ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۱۵۴۰۹۴۳۹۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930484
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۴۰۸/ ۱۲۲ مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، سودوزیان سال مالی منتهی به۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی شرکت انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۰۴۱۶۰۷۰۹۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636912
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ و ۲۹/۰۱/۱۳۹۶و نامه شماره ۲۵۷۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت صدر پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶ ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدبران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۱۱۱۰۵۵۱۴۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817836
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۳۱۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۲۸/۰۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به عنوان نماینده شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۸۰۲۲۱ به عنوان نماینده شرکت گروه مالی صدر پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای تیرداد احمدی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۵۹۱۴۳ به عنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مایلی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه هم افزا پارس امین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهاب الدین شمس به شماره ملی ۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱ به عنوان نماینده شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۶۳۳۸۴۶۸۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075939
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۳۴۴۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ شرکت تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۳۲۳۷۴۴۹۹۲۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350963
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ و به موجب مجوز شماره ۳۹۴۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و هر یک از آقایان بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲، رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۸۰۲۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی صدر پارس (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸، محمدرضا مایلی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین (سهامی خاص) و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دونفر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۹۱۸۷۸۹۳۰۹۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه