شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102682835


شماره ثبت:
227124
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1383/5/7
آدرس:
تهران-جنت آباد شمالي-كوچه بهارستان 2-خيابان جنت آباد شمالي-پلاك -295-طبقه سوم-واحد 3- 1477913114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اسماعیل غلامی 604192
سعید سوادکوهی 604192
آقای حسن صابری حسین آباد 604192
علی اصغرگنجی تمیجانی 9617538
شکراله نائیج 10083669
بهزاد ظهیری 10083669
حمید طبایی زاده فشارکی 10338112
عباس شفیع پور 13506130
محمد وطن پور 13506130
آقای مهرداد ساعدی سارخانلو 13506130
آقای فتح اله پرتوی 14198286
حسن صدری 14198286
آقای مهدی حسین زاده امام 14198286
آقای عرفان معماریان 14198286
آقای داود آقامحسنی 14198286

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 604192
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ بنمایندگی سعید مسوادکوهی به کدملی ۲۲۲۹۰۷۸۰۳۸ و شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ بنمایندگی شکراله نائیج به کدملی ۲۲۲۹۷۶۸۳۲۸ و شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ بنمایندگی اسمعیل غلامی به کدملی ۴۱۷۱۹۶۶۲۵۶ و شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸ بنمایندگی حسن صابری حسین آباد به کدملی ۰۴۶۸۰۷۴۱۱ و شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ بنمایندگی بهزاد ظهیری به کدملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ اسمعیل غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید سوادکوهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن صابری حسین آباد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۴۴۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729345
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ علی اصغر گنجی به کدملی ۲۲۱۸۲۵۹۶۳۱ به جای حسن صابری حسین آ باد به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت است و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۴۶۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734022
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران حساب به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۵۳۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734023
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ علی اصغر گنجی به کدملی ۲۲۱۸۲۵۹۶۳۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین حسن صابری حسین آباد برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۵۳۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189055
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۱۸۸۴۳۸/۱۲۱ مورخ ۸/۵/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۱۱۳۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580643
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۴۴۱۵۱ , ۱۲۱ مورخ ۲۶/۸/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۳۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رسید. پ۹۳۰۵۲۹۵۹۲۷۷۸۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586373
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ و به موجب مجوز شماره ۲۴۴۱۵۱ , ۱۲۱ مورخه ۲۶/۸/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدبا۶۵ ماده و۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۳۰۶۰۳۶۲۴۱۵۴۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698465
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۱۳۹۶ , ۱۲۱ مورخ ۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ و شرکت ترنیان سهم سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ و شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ و شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸ و شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان سهام عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۲۵۹۵۳۷۱۷۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415638
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ و مجوز ۲۹۷۶۷۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس همت غرب جنت آباد جنوبی بلوار لاله غربی انتهای خیابان کبیر زاده نبش خیابان بهمنی نژاد پلاک۷۴کدپستی ۱۴۷۴۶۴۳۶۸۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۱۱۱۱۴۷۸۷۴۹۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583519
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران حساب به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9615268
آگهی تغییرات در شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۸۹ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617538
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ علی اصغر گنجی به کدملی ۲۲۱۸۲۵۹۶۳۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین حسن صابری حسین آباد برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748817
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف اندیش بسمت بازرس اصلی و حمید طبائی زاده فشارکی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اسمعیل غلامی و سید مصطفی مهدی پور و هادی مورخ و سعید سوادکوهی و حسن صابری حسین آباد به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ اسمعیل غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی مهدی پورمیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی مورخ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازا عضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9792649
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ علی اصغر گنجی به کدملی ۲۲۱۸۲۵۹۶۳۱ به جای حسن صابری حسین آ باد به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت است و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083669
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ بنمایندگی سعید مسوادکوهی به کدملی ۲۲۲۹۰۷۸۰۳۸ و شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ بنمایندگی شکراله نائیج به کدملی ۲۲۲۹۷۶۸۳۲۸ و شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ بنمایندگی اسمعیل غلامی به کدملی ۴۱۷۱۹۶۶۲۵۶ و شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸ بنمایندگی حسن صابری حسین آباد به کدملی ۰۴۶۸۰۷۴۱۱ و شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ بنمایندگی بهزاد ظهیری به کدملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ اسمعیل غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید سوادکوهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن صابری حسین آباد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10338112
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۱۳۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و حمید طبائی زاده فشارکی به ش ملی ۱۲۸۷۷۱۶۳۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641359
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۸۷۸ , ۱۲۲ مورخ ۹/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده به شرح ذیل انتخاب شد.. شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ش. م ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷. شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان ش. م ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶. شرکت لیزینگ ایرانیان ش. م ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸. شرکت ترنیان سهم ش. م ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸. شرکت توسعه تجارت وخدمات خودرو ش. م ۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷ پ۹۴۱۱۱۴۲۲۳۲۰۴۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054643
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۲۰۷۵ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود زیان سال مالی۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران ک. م ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۳۶۵۳۵۰۵۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356092
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۷۲۳/۱۲۲مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ترنیان سهم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶ شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۷۹۲۳ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷ شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۵۴۴۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۲۴۸۱۳۷۹۸۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506130
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۲۴۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اورا بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران اباذر بزرگراه ایت اله کاشانی خیابان ش نجف زاده فروتن (بوستان دوم) پلاک ۱ طبقه دوم کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۴۱۱ تغییر یافت. شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ به نمایندگی عباس شفیع پور به شماره ملی ۰۰۵۷۲۳۹۲۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷ به نمایندگی مهرداد ساعدی سارخانلو به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۸۰۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶ به نمایندگی عرفان معماریان به شماره ملی ۲۰۳۱۵۵۳۶۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ به نمایندگی فتح اله پرتوی به شماره ملی ۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸ به نمایندگی محمد وطن پور به شماره ملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای عرفان معماریان) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان عباس شفیع پور، مهرداد ساعدی سارخانلو، محمد وطن پور، فتح اله پرتوی) و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره به همراه امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۱۹۱۹۵۱۵۹۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580395
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۰۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۶۰۵۸۴۷۴۹۹۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686405
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۲۶۶۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶اداره امور نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود - اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۶۰۸۰۹۷۵۹۲۸۲۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734805
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۸۷۹۷۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - جنت آباد شمالی - کوچه بهارستان ۲ - خیابان جنت آباد شمالی - پلاک - ۲۹۵ - طبقه سوم - واحد ۳ - کدپستی:۱۴۷۷۹۱۳۱۱۴ تغییر یافت. پ۹۶۰۹۰۷۹۹۶۸۹۵۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182364
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

پیرو آگهی صادره بشماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۰۱۳۴ مورخ ۲۵/۴/۹۷ اعلام می‌گردد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۷۰۵۳۰۵۱۸۲۱۷۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198286
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۳۶۴ / ۱۲۲ مورخ ۲۹/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ به نمایندگی آقای مهدی حسین زاده امام کد ملی ۶۳۰۹۱۸۵۴۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ به نمایندگی آقای فتح اله پرتوی دارای کد ملی۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶ به نمایندگی آقای عرفان معماریان دارای کد ملی ۲۰۳۱۵۵۳۶۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت ۲۲۷۹۲۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷ به نمایندگی آقای حسن صدری دارای کد ملی ۰۰۷۱۱۲۶۰۵۸ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام به شماره ثبت ۷۵۴۴۲ شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸ به نمایندگی آقای داود آقا محسنی دارای کد ملی۰۵۶۹۵۰۵۰۰۳ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای عرفان معماریان) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان مهدی حسین زاده امام، فتح اله پرتوی، حسن صدری و داود آقا محسنی) و یا با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۱۲۲۸۷۹۲۱۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331254
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: ۱ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکهاو موسسات قانونی دیگر ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۳ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۴ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود ۵ اقامه‌ی هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۶ تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیسانواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت پ۹۷۰۹۰۶۲۲۸۶۷۰۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه