شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102682018


شماره ثبت:
227042
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1383/5/11
آدرس:
تهران – ايران خودرو- خيابان خاكي – بزرگراه امير سرلشكر شهيد حسين لشگري – پلاك 279 طبقه همكف – 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مسیح زرگر خرازی اصفهانی 1140182
احمد رضا سبزواری 1140182
سعید موحدی 1140182
مهدی شهبازی 1140182
حمیدرضا منجی 13329025
محمد ضرابیان 13329025
آقای بهرنگ اسدی قره جلو 13329025
مجتبی کامل نیا 13735688
بهزاد قنبری 13735688
ابراهیم اعتمادی 13735688
مجید صادقی 13890528

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1140182
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

باستناد نامه شماره ۲۳۱۴۵۵/۱۲۱ ۱۲/۵/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۲ و ۲۷/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۵/۹۲ واصل گردید: تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت گروه بهمن بنمایندگی سعید موحدی با کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پویا همگام بنمایندگی بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صدر آرین بنمایندگی مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بنمایندگی مهدی شهبازی کد ملی ۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان بنمایندگی احمد رضا سبزواری کد ملی ۱۲۸۵۶۹۰۰۶۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورت‌های مالی و تراز مالی ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد. اساسنامه جدید شرکت مطابق با نمونه سازمان بورس اوراق بهادار شامل ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۲۱۲۸۷۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426314
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به استثنا موارد ۲، ۵، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۳، ۲۴ به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۹۳۰۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410969
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی: اصفهان - خیابان شیخ بهائی - حدفاصل چهار راه آذر و اردیبهشت - مقابل مسکن سرای سبز - ساختمان تخت جمشید - طبقه دوم - کدپستی ۸۱۳۴۸۸۶۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۳۱۱۰۷۶۹۳۳۹۰۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755559
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/۸۹ بهزاد قنبری به جای سعید صمدی به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10572048
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۸۹ سعید موحدی بجای مهدی سنایی فرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. سعید موحدی بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر هنری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896790
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ و نامه سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۸۴۳۲ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) باشناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ و شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ و شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمودگان باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۱۵۴۷۸۳۹۲۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره۱۵۳۲۳ , ۱۲۲ مورخ۲۳/۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ۳۰/۹/۱۳۹۴ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه مالی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۰۹۷۱۵۹۱۵۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329025
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ و نامه شماره۱۷۵۶۴ , ۱۲۲ مورخ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، حمید رضا منجی با کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲به سمت رئیس هیات مدیره بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴به سمت نائب رئیس هیات مدیره بهرنگ اسدی قره جلو با کدملی۲۳۹۲۰۶۷۶۰۰به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به سمت عضو هیات مدیره محمد ضرابیان با کدملی ۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸بسمت عضو هیات مدیره مجتبی کامل نیا با کدملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تاتاریخ۳۰/۸/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ لایحه اصلاح قانون تجارت هیات مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۴۱ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند‌های:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۴. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یاغیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. را به مدیرعامل تفویض نمود.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۹۹۱۶۴۷۷۹۸۹اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433507
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۸۸۵۱ , ۱۲۲ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی تهران شهر تهران جردن بزرگراه شهید آیت اله مدرس بلوار صبا غربی پلاک ۳۷ طبقه سوم واحد ۱۰ کدپستی ۱۹۱۷۷۷۳۸۴۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. / ش۹۶۰۲۲۶۷۲۷۴۳۷۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495243
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

به موجب نامه‌ی شماره ۱۴۰ / ۱۹۳ / ۹۶ مورخ ۲۳ / ۰۳ / ۱۳۹۶ اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان و با استناد به صورت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۵ مرکز شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم (سهامی عام) به نشانی شهر تهران، جردن، بزرگ راه شهید آیت اله مدرس، بلوار صبا غربی، پلاک ۳۷، طبقه سوم، واحد ۱۰، کدپستی ۱۹۱۷۷۷۳۸۴۴ انتقال یافت و در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تحت شماره‌ی ۲۲۷۰۴۲ به ثبت رسیده است. پ۹۶۰۴۱۲۳۷۸۹۴۳۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688573
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۲۸۴۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ ترازنامه و صورت حساب‌های سال مالی منتهی به مورخ ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذر ۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۱۰۷۷۸۵۹۱۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۹۶۷ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا منجی با کد ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره مجتبی کامل نیا با کدملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ابراهیم اعتمادی با کد ملی ۰۰۵۱۸۵۵۶۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات حاصله از ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. محل شرکت به آدرس تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سرلشکر شهید حسین لشگری پلاک ۲۷۹ طبقه همکف کد پستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۹۰۸۵۵۰۶۵۵۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890528
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۱۴۹ , ۱۲۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید صادقی با کدملی ۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ به جای آقای مجتبی کامل نیا به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۶۱۲۰۵۹۲۸۶۶۱۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978172
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۲۶۹۷۲۹۷۲۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه