سیباموتور

شرکت سیباموتور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102681970
تهران، شهر تهران، ايران خودرو، خيابان خاكي، بزرگراه امير سرلشگر شهيد حسين لشگري، پلاك 279، طبقه همكف _ 1399939711
13
افراد
23
آگهی‌ها
227038
شماره ثبت
1383/5/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 700808
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتورسهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ حسین خضری به کدملی۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به جای سعید عینکیان بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده۵۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۱۸۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001848
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز و روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد و ماده ۶۴ اساسنامه اصلاح شد. پ۱۶۲۰۷۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040322
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: هیئت مدیره دراجرای ماده۵۰ اساسنامه اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۳۸۷۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158561
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد ال علی به ش م۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین شدند. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۷۷ ماده و ۱۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۱۶۹۴۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200499
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای مهرداد آل علی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۷۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246902
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۳۶۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246903
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص سایت شماره ۲ گروه بهمن انتقال یافت. پ۱۷۳۶۲۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581843
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۰۱۹۶۶۲۷۸۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10094289
آگهی تصمیمات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی جعفر صالح به کدملی ۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به نمایندگی سعید عینکیان به کدملی ۱۵۵۰۳۵۳۲۸۴ شرکت مزدا یدک به کدملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به نمایندگی حسن حسینی راد به کدملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به کدملی ۱۹۹۸۷۵۵۶۵۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ ابوالفتح ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید عینکیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167763
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتورسهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ حسین خضری به کدملی۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به جای سعید عینکیان بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده۵۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781499
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تراکتور سازی ایران با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ به نمایندگی آقای ابوالفتح ابراهیمی به کدملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت گروه بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی آقای غلامحسین احمدی فرد به کدملی ۰۷۹۳۲۴۸۴۰۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴ به نمایندگی آقای حسن حسینی راد به کدملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری مانا نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به نمایندگی آقای مهرداد امینی خویی به کدملی ۰۰۵۷۴۴۱۰۶۵ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به نمایندگی آقای حسین خضری به کدملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضا رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و حدود اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق ودستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و خصوصی و بانکها استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به اخذ مجوزات قانونی لازم و تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ۹۵۰۲۱۸۱۶۰۱۸۹۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781513
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ پ۹۵۰۲۱۸۶۶۷۴۷۶۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917487
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء مجاز در صدور اسناد کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت سیباموتور با امضاء هر یک از افراد به شرح ذیل به تنهایی در اسناد فوق الاشاره معتبر می‌باشد. آقای ابوالفتح ابراهیمی فرزند حمید به شماره شناسنامه ۴۳۱ به کدملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای غلامحسین احمدی فرد فرزند غلامعلی به شماره شناسنامه ۲۴۲ به کدملی ۰۷۹۳۲۴۸۴۰۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای حسین خضری فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۷۸۰ به کدملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ بعنوان مدیرعامل. آقای مهرداد امینی خوئی فرزند پرویز به شماره شناسنامه ۳۸۸۵ به کدملی ۰۰۵۷۴۴۱۰۶۵ بعنوان رئیس سازمان فروش و خدمات پس ازفروش. آقای حسام مهانی راد فرزند محمد به شماره شناسنامه ۳۸۹۶ به کدملی ۰۰۷۱۴۷۷۷۵۶ بعنوان مدیر فروش و بازاریابی. آقای محمد کیامنش فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۶۶۵۳ به کدملی ۰۳۸۱۳۰۴۶۰۴ بعنوان رئیس اداره فروش. پ۹۵۰۴۲۸۵۹۷۳۶۲۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021643
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی راده با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۲۴۹۰۶۲۰۰۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104472
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضی شفیعی به کد ملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به جای آقای غلامحسین احمدی فرد به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ برای باقی مانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردید. - کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت از جمله چک، سفته و … با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق عادی مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545987
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۱۵۵۱۵۸۸۲۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614352
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به نشانی جدید: تهران، شهر تهران، ایران خودرو، خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری، پلاک ۲۷۹، طبقه همکف، کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۶۲۷۸۹۱۴۷۳۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657481
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء مجاز درصدور اسناد کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت سیباموتور با امضاء دونفر از افراد متفقا به شرح ذیل در اسناد فوق الاشاره معتبر میباشد: آقای حسین خضری فرزند عبداله به کدملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ بعنوان مدیرعامل آقای محمد کیامنش فرزند حسین به کدملی ۰۳۸۱۳۰۴۶۰۴ بعنوان رئیس اداره فروش آقای سید علی رضوی روحانی فرزند جواد به کدملی۰۰۵۰۳۱۶۵۶۷ بعنوان مدیر مالی پ۹۶۰۷۲۳۹۱۵۹۹۱۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657487
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ جایگزین آقای مرتضی شفیعی با کدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید امیر میر منصف با کدملی ۴۸۹۹۴۰۴۱۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ جایگزین آقای مهرداد امینی خوئی با کدملی ۰۰۵۷۴۴۱۰۶۵ به سمت عضو هیات مدیره جهت باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۹۶۰۷۲۳۴۱۸۴۰۶۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890543
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح ابراهیمی کدملی۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای بهزادقنبری باکدملی۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای حسن حسینی راد کدملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱به نمایندگی ازشرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. آقای مهیارعسگریان کدملی ۲۲۰۰۴۴۴۰۲۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. آقای حسین خضری کدملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سودتضمین شده، کارمزد واعتبارات خارجی ومتفرعات آن.. طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع ازهرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف تعیین جاعل واستردادسند، استرداددعوی واسترداددرخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربا یابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیلش، تعیین مصدق وکارشناس، اقرار، خواه درماهیت دعوی، خواه درامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث وورودثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدوربرگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد پ۹۶۱۲۰۵۸۴۹۴۸۶۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890596
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴ شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ پ۹۶۱۲۰۵۱۰۷۶۳۱۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106150
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت راده شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۴۱۳۲۲۵۲۹۳۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249094
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - امضاء مجاز در صدور اسناد کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت سیباموتور با امضاء دو نفر از افراد متفقا به شرح ذیل در اسناد فوق الاشاره معتبر میباشد. ۱ - آقای حسین خضری فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۷۸۰ به کدملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ بعنوان مدیرعامل ۲ - آقای مهیار عسگریان فرزند عطااله به شماره شناسنامه ۵ به کدملی ۲۲۰۰۴۴۴۰۲۸ بعنوان رئیس سازمان فروش خودروهای تجاری ۳ - آقای سید علی رضوی روحانی فرزند جواد به شماره شناسنامه ۲۷۵۳ به کدملی ۰۰۵۰۳۱۶۵۶۷ بعنوان مدیر مالی ۴ - آقای ابوذر مصلحی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۲۰۷۲ به کدملی ۲۱۴۲۱۰۵۶۳۷ بعنوان مدیر شبکه فروش امور نمایندگان ۵ - خانم فرحناز طوبایی فرزند ضیاء به شماره شناسنامه ۳۴۲ به کدملی ۰۳۲۲۰۸۷۰۵۸ بعنوان مدیر عملیات فروش. پ۹۷۰۷۱۶۸۲۹۸۷۲۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک