شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102680599


شماره ثبت:
226900
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1383/5/3
آدرس:
سعادت آباد ميدان كاج خيابان سرو غربي پلاك 23 ساختمان طلايي طبقه 1 1998714434

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عبدالصاحب ستاری پور 943091
احمد ضیائی 943091
آقای ابراهیم موسوی 945332
آقای سیاوش زراعتی سندیانی 988361
آقای سیدجلال صادقی شریف 10412167
بهرام فتحعلی 13465678
سیاوش جروند 13465678
آقای صدرا قربان پور 13465678
آقای حسن پورفرج قاجاری 13465678
آقای محمد کاظم 13465678
عباس دادرس 13465678

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 943069
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: یک نسخه اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۶۸۱۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943091
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بنمایندگی احمد ضیائی به ک م ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین به ش م ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ بنمایندگی بهرام فتحعلی به ک م ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا به ش م ۱۰۱۰۳۰۱۲۰۰۹ بنمایندگی سید جلال صادقی شریف به ک م ۰۰۵۳۱۵۳۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش م ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲ بنمایندگی حسن پورفرج قاجاری به ک م ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سازه‌های نوین کرت به ش م ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ بنمایندگی محمد کاظم به ک م ۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالصاحب ستاری پور به ک م ۴۵۰۰۶۸۱۸۴۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۹/۹۱ تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۶۸۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943092
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ بانک اقتصاد نوین به ش م ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به نمایندگی بهرام فتحعلی به کدملی ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش م ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲ بنمایندگی حسن پورفرج قاجاری به ک م ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بنمایندگی حمید جلال دوست آستانه به ش م ۲۷۳۹۲۲۱۹۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سازه‌های نوین کرت به ش م ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ بنمایندگی محمد کاظم به ک م ۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا به ش م ۱۰۱۰۳۰۱۲۰۰۹ بنمایندگی سید جلال صادقی شریف به ک م ۰۰۵۳۱۵۳۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالصاحب ستاری پور به ک م ۴۵۰۰۶۸۱۸۴۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۹/۹۱ تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۶۸۰۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945321
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اساسنامه جدید در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ بهرام فتحعلی به کدملی ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ نماینده شرکت مزبور ۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ حسن پورفرج قاجاری به کدملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی شرکت فوق ۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به نمایندگی امیرحسین احمدزاده نامدار به ش م ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ محمدکاظم به ک م ۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳ بنمایندگی شرکت فوق شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش م ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲ محمد میرخانی به ک م ۰۰۴۱۷۹۳۱۰۲ به نمایندگی شرکت فوق شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ بهرام فتحعلی به ک م ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ نماینده شرکت بانک اقتصاد نوین به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به ک م ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس دادرس به ک م ۰۰۷۴۳۳۳۹۵۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۶۸۴۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945332
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به ک م ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۶۸۲۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988361
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ واصل گردید: بهرام فتحعلی به کدملی ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به کدملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و محمدکاظم به کدملی ۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳ به نمایندگی شرکت سازه‌های نوین کرت به شناسه ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ و محمد میرخانی به کدملی ۰۰۴۱۷۹۳۱۰۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان بستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲ بسمت اعضای هیئت مدیره و عباس دادرس به کدملی ۰۰۷۴۳۳۳۹۵۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرا ست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۳۸۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384142
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۱۷۹۲۰۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770220
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۹۴۴۶۷ , ۱۲۱ مورخ ۱۹/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲ شرکت سازه‌های نوین کرت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰، به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۰۶۲۳۸۳۵۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631140
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: یک نسخه اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941056
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۸۹ احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی خواجه دلویی به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به نمایندگی از شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان و کامران شهبازی به نمایندگی بانک اقتصادنوین و محمدکاظم به نمایندگی شرکت سازه‌های نوین کرت بسمت اعضا هیئت مدیره و فریدون خیرآبادی خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10412167
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ بانک اقتصاد نوین به ش م ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به نمایندگی بهرام فتحعلی به کدملی ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش م ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲ بنمایندگی حسن پورفرج قاجاری به ک م ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بنمایندگی حمید جلال دوست آستانه به ش م ۲۷۳۹۲۲۱۹۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سازه‌های نوین کرت به ش م ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ بنمایندگی محمد کاظم به ک م ۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا به ش م ۱۰۱۰۳۰۱۲۰۰۹ بنمایندگی سید جلال صادقی شریف به ک م ۰۰۵۳۱۵۳۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالصاحب ستاری پور به ک م ۴۵۰۰۶۸۱۸۴۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۹/۹۱ تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10561844
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ عبدالصاحب ستاری پور به کد ملی ۴۵۰۰۶۸۱۸۴۱ به جای فریدون خیرآبادی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11120993
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۸۹ به موضوع شرکت عبارت انجام هرگونه عملیات تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور مشارکت و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی و انجام کلیه امور مربوط به واردات و صادرات کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور الحاق گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219932
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۵۳۶۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۰۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲بسمت عضواصلی هیئت مدیره شرکت سازه‌های نوین کرت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰بسمت عضو اصلی هیئت مدیره نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۵۱۰۰۷۱۸۲۴۶۵۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465678
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۰۴۷۱ , ۱۲۲ مورخه ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام فتحعلی به شماره ملی ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به عنوان رئیس هیات مدیره. حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. سیاوش جروند به شماره ملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره. محمد کاظم به شماره ملی ۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳ به نمایندگی از طرف شرکت سازه‌های نوین کرت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره. محمد میرخانی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۹۳۱۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲ به عنوان عضو هیات مدیره و عباس دادرس به شماره ملی ۰۰۷۴۳۳۳۹۵۱ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضاء مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۳۲۱۱۲۸۳۱۶۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804955
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۱۷۵۵۴۱۶۶۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321606
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۰۲۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ عضو اصلی، شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ عضو اصلی، شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ عضو اصلی، شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲ عضواصلی، شرکت سازه‌های نوین کرت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ عضو اصلی و نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ عضو علی البدل هیات مدیره روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۸۲۹۶۵۵۷۲۸۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه