کشتیرانی اریا

شرکت کشتیرانی اریا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102670668
تهران شهرك غرب خيابان هرمزان نبش خيابان يازدهم پلاك 575 1466793361
14
افراد
15
آگهی‌ها
225888
شماره ثبت
1383/4/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 605512
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۵۸۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به کدملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق تدین به کدملی۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۶ به نمایندگی حمیدرضا سلیمانیان به کدملی۰۰۷۵۲۸۰۷۹۵ و شرکت حمل واردات ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۶۰۴۷ به نمایندگی مهرداد خواجه نوری به کدملی۰۰۴۱۵۶۶۶۶۱ و شرکت حمل دریائی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۶۱۱۲ به نمایندگی مسعود دانشمند به کدملی۳۶۲۰۸۵۰۹۴۱ و محمد سوری به کدملی۳۹۷۸۶۰۷۳۵۲ و اکبر لطافتی به کدملی۱۴۶۵۱۴۹۴۳۰ انتخاب گردیدند که مسعود دانشمند به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد خواجه نوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید هادی هوشیار امامی به کدملی۰۹۳۹۶۷۱۸۸۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۸۲۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659972
آگهی تصمیمات در شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۸۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ حسین شیوا به کد ملی ۱۹۷۱۳۶۲۷۵۱ به جای حمیدرضا سلیمانیان به عنوان نماینده شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۱۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085466
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. موسسه آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۰۶۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973720
آگهی تصمیمات در شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ حسین شیوا به کد ملی ۱۹۷۱۳۶۲۷۵۱ به جای حمیدرضا سلیمانیان به عنوان نماینده شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081950
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۵۸۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به ش ملی ۴۲۸۴۱۳۷۰۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545692
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۷/۹/۸۹ بشرح ذیل اتخاذ گردید. سید هادی هوشیارامامی بشماره ملی ۰۹۳۹۳۷۱۸۸۱ بعنوان مدیرعامل (خارج از شرکاء) برای بقیه مدت باقی مانده تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704262
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به کدملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق تدین به کدملی۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۶ به نمایندگی حمیدرضا سلیمانیان به کدملی۰۰۷۵۲۸۰۷۹۵ و شرکت حمل واردات ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۶۰۴۷ به نمایندگی مهرداد خواجه نوری به کدملی۰۰۴۱۵۶۶۶۶۱ و شرکت حمل دریائی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۶۱۱۲ به نمایندگی مسعود دانشمند به کدملی۳۶۲۰۸۵۰۹۴۱ و محمد سوری به کدملی۳۹۷۸۶۰۷۳۵۲ و اکبر لطافتی به کدملی۱۴۶۵۱۴۹۴۳۰ انتخاب گردیدند که مسعود دانشمند به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد خواجه نوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید هادی هوشیار امامی به کدملی۰۹۳۹۶۷۱۸۸۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864115
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای ملی نفتکش ایران و حمل دریائی ایران و حمل واردات ایران و اکبر لطافتی و امان الله حیات داوودی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897593
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۰۴۱۹۵۳۴۵۳۶۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897600
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۵۰۴۱۹۴۷۶۷۶۳۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925858
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۵۰۲۲۹۰۱۸۷۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625279
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۱ شرکت بار و بندر جنوب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۳۸۵ مهرداد خواجه نوری به شماره ملی ۰۰۴۱۵۶۶۶۶۱ فریدون بینش پور به شماره ملی ۱۳۷۵۵۱۶۴۴۲ سیدکمال الدین حسینی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۸۵۷۱۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۰۲۳۹۰۴۸۶۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686156
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا زهدی به شماره ملی ۱۲۸۷۵۳۸۹۰۸بنمایندگی از شرکت بار و بندر جنوب شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۳۸۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای علیرضا نوذری امینی به شماره ملی۰۰۶۹۶۶۴۵۰۱ بنمایندگی از شرکت ملی نفتکش ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا خوشرو به سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای علیرضا خوشرو به شماره ملی ۰۰۵۳۴۷۵۶۱۵ به مدت یک سال به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر رئیس و نایب رئیس هیات مدیره متفقا به عنوان صاحبان امضاء به همراه مهر شرکت و یا یکی از اعضاء صاحب امضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت باشد و مکاتبات و مراسلات شرکت با امضاء رئیس یا نایب رئیس و یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت خواهد بود. پ۹۶۰۸۰۹۱۳۱۲۳۹۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237844
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو میرزازاده به شماره ملی۰۴۵۰۹۶۷۴۰۹ به جای آقای علیرضا نوذری امینی به شماره ملی۰۰۶۹۶۶۴۵۰۱ بنمایندگی از شرکت ملی نفتکش ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا خوشرو به شماره ملی ۰۰۵۳۴۷۵۶۱۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۸۳۴۳۶۵۱۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339298
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی رازدار به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه اصول نگر آریا به شماره شناسه ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ تعیین گردید پ۹۷۰۹۱۱۵۳۱۷۰۷۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک