صنعتی و بازرگانی الوند تدارک

شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102651767
تهران ميدان آرژانتين خيابان زاگرس پلاك 19 واحد 31 1516663133
13
افراد
14
آگهی‌ها
223957
شماره ثبت
1383/3/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1059219
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدولی علاءالدینی ۲۱۲۱۳۹۷۴۴۲ و بابک مظلوم نژادمیبدی ۰۰۴۵۶۰۵۱۵۷ و جواد پاک نژاد ۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰ محمدولی علاءالدینی بسمت رئیس هیئت مدیره و بابک مظلوم نژاد میبدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۷۸۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123294
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدیحیی واحدی به کدملی ۰۰۳۷۰۱۰۱۲۳ حسام واحدی کدملی ۰۰۵۸۱۱۹۳۳۷ و جواد پاک نژاد کدملی ۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰ و سمت سیدیحیی واحدی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جواد پاک نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسام واحدی به عنوان رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۷۸۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159711
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد واحدی با کدملی ۰۰۶۹۰۲۲۲۹۱ به سمت عضو و رییس هیات مدیره و آقای مسعود قدرت با کدملی ۲۲۹۷۳۰۱۴۵۶ به سمت عضو و نایب رییس هیات مدیره و آقای محسن قدرت با کدملی ۲۲۹۷۸۱۳۲۴۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره معتبر است. پ۱۶۹۷۵۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160644
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۷۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678848
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و شیخی دارنده کدملی شماره ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۵۷۳۴۹۱۱۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10999422
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه. ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828941
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ۱۷۵۰۰۰ سهم به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۷۵۰۰۰سهم ۲۰۰۰۰۰ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد پ۹۵۰۳۱۱۹۹۸۳۵۷۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990760
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ هزار ریال تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵۰۰۰۰۰۰ سهام عادی با نام یکهزار ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. ماده ۱۳ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. پ۹۵۰۶۰۷۳۱۱۵۳۷۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990802
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید رضا آصفی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد پاک نژاد به شماره ملی ۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید حسین بزازیان به شماره ملی ۰۰۵۱۲۳۳۰۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید ابراهیم عنایت به شماره ملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ به نمایندگی از شرکت نوآوران کالای شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا ملکی به شماره ملی ۲۲۵۹۳۵۱۹۴۸ به نمایندگی از شرکت صنعت مهرآوران دلتا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بها دار از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۷۳۶۶۷۹۳۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990931
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۰۷۳۳/۱۲۲ مورخه ۲۴/۵/۱۳۹۵ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بها دار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: الف موضوع فعالیت اصلی: تأسیس کارخانه تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه گیری دیگر مانند کنتورهای آب و گاز و غیره و منضمات آنها و در صورت لزوم خرید و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها، طراحی، ساخت و تأمین سیستمهای اندازه گیری متغیرهای قابل تبدیل به علائم الکتریکی و مکانیکی و لوازم انتقال و پردازش آنها و اجزا و لوازم و تجهیزات مربوطه با استفاده از فن آوریهای نوین. انجام کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی و انجام آنچه که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیتهای بندهای «۱» و «۲» مرتبط باشد. سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها در راستای اهداف فوق. ب موضوع فعالیت‌های فرعی: مشارکت با مؤسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی برای تولید کالا و پخش و فروش و صادرات کالاهای مذکور طبق مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه. ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعبه‌ها و نمایندگی‌ها در ایران و خارج از ایران. انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صادرات و پخش. تصدی هر نوع فعالیت بازرگانی مربوط به تهیه و واردات و صادرات و فروش انواع کالاهای صنعتی و سایر کالاهای مجاز. دریافت وام یا اعتبار از منابع داخلی یا خارجی به منظور اجرای اهداف شرکت. خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاهها و تاسیسات و وسائلی که برای انجام اهداف شرکت لازم باشد. اقدام به انعقاد قراردادهای استخدام یا خدمات یا مشاره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی و خارجی. درخواست ثبت پروانه‌های اختراع و تملک حق اختراع با تراضی دارنده حق و تحصیل حق استفاده و هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط. انجام برخی از عملیات شرکت در موارد مقتضی به وسیله نمایندگی‌ها و یا پیمانکاران. سرمایه گذاری در فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، مؤسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر دارائیهای فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام: ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک (سهامی عام) به شماره ثبت۲۲۳۹۵۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف موضوع فعالیت اصلی: تأسیس کارخانه تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه گیری دیگر مانند کنتورهای آب و گاز و غیره و منضمات آنها و در صورت لزوم خرید و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها، طراحی، ساخت و تأمین سیستمهای اندازه گیری متغیرهای قابل تبدیل به علائم الکتریکی و مکانیکی و لوازم انتقال و پردازش آنها و اجزا و لوازم و تجهیزات مربوطه با استفاده از فن آوریهای نوین. انجام کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی و انجام آنچه که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیتهای بندهای «۱» و «۲» مرتبط باشد. سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها در راستای اهداف فوق. ب موضوع فعالیت‌های فرعی: مشارکت با مؤسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی برای تولید کالا و پخش و فروش و صادرات کالاهای مذکور طبق مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه. ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعبه‌ها و نمایندگی‌ها در ایران و خارج از ایران. انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صادرات و پخش. تصدی هر نوع فعالیت بازرگانی مربوط به تهیه و واردات و صادرات و فروش انواع کالاهای صنعتی و سایر کالاهای مجاز. دریافت وام یا اعتبار از منابع داخلی یا خارجی به منظور اجرای اهداف شرکت. خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاهها و تاسیسات و وسائلی که برای انجام اهداف شرکت لازم باشد. اقدام به انعقاد قراردادهای استخدام یا خدمات یا مشاره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی و خارجی. درخواست ثبت پروانه‌های اختراع و تملک حق اختراع با تراضی دارنده حق و تحصیل حق استفاده و هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط. انجام برخی از عملیات شرکت در موارد مقتضی به وسیله نمایندگی‌ها و یا پیمانکاران. سرمایه گذاری در فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، مؤسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر دارائیهای فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک ۱۹، کدپستی ۱۵۱۶۶۶۳۱۳۳ انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العده می‌باشد لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت شرکت فاقد شعبه می‌باشد. ۴) مدت شرکت: مدت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نا محدود خواهد بود. ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، (به حروف سی و پنج میلیارد ریال) است که به ۳۵۰۰۰۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما تادیه شده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰ به نمایندگی آقای حمید رضا آصفی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین بزازیان به شماره ملی ۰۰۵۱۲۳۳۰۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جواد پاک نژاد به شماره ملی ۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعت مهر آوران دلتا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴ به نمایندگی آقای غلامرضا ملکی به شماره ملی ۲۲۵۹۳۵۱۹۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت نو آوران کالای شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳ به نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت با شناسه ملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تأییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: تقسیم سود بین سهامداران مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت بوده و مطابق قانون تجارت می‌باشد. اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌های قانونی کنار گذاشته شود. مواد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پینشهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. تصفیه: هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهی‌های شرکت طبق صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به مبلغ ۵۶۰۱۳ میلیون ریال می‌باشد. همچنین میزان بدهی‌های احتمالی شامل اسناد تضمینی به عهده شرکت مبلغ ۵۰۵۲۱۰ میلیون ریال و بدهی احتمالی مبلغ هشت میلیارد ریال است. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیده است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و درمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۷۱۸۰۱۶۱۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301959
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود وزیان شرکت منتهی به۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۱۲۱۷۸۶۱۲۲۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553491
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمید واحدی به کدملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ به جای سید ابراهیم عنایت به نمایندگی از شرکت نوآوران کالای شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشد. شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰ به نمایندگی حمید رضا آصفی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - سید حسین بزازیان به شماره ملی ۰۰۵۱۲۳۳۰۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جواد پاک نژاد به شماره ملی ۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنعت مهر آوران دلتا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴به نمایندگی غلامرضا ملکی به شماره ملی ۲۲۵۹۳۵۱۹۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت نو آوران کالای شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳به نمایندگی سیدحمید واحدی به کدملی۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۱۸۱۴۳۲۸۴۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590324
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. پ۹۶۰۶۱۱۷۰۴۳۴۷۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401267
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. پ۹۷۱۰۰۹۶۵۷۳۹۳۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک