شرکت رادیاتور ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102636076


شماره ثبت:
8435
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1341/8/20
آدرس:
تهران كيلومتر 18 جاده قديم كرج جنب شركت زامياد 1386183731

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا مسعودی 668682
محمود اردکانی 668682
جلال منوچهریان 668682
آقای ناصر آقامحمدی 9583854
احمد کاغذی 10620279
کامران حسن پور 10620279
بهبود مرادی 10620279
احمد محمدپور 10620279
علیرضا سالاروند 10620279
مصطفی شهرنویس 10620279
شهریار علیجان پور 10620279
رضا بیغوله 10620279
رامین راهنما 10620279
آقای محمدعلی تیموری 10845727
حمید مشیریان 11119152
محمد شیخ الاسلامی 11119152
آقای حسین تهمتن 13447148
شرکت سرمایه گذاری سپه 13447148
علیرضا کمیزی 13651782
محمدرضا حیدری کردزنگنه 13854394
آقای غلامحسن جواهرپور 14318540
عبداله سلطانی ثانی 14318540
آاقی سید حسین موسوی خرم 14318540

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 657473
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش. م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۵۴۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668682
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۸۴۳۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ محمد شیخ الاسلامی به کدملی۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مسعودی به کدملی۰۴۵۱۰۸۲۴۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کمیزی به کدملی۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جلال منوچهریان به کدملی۳۸۷۳۳۶۵۵۴۵ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود اردکانی به کدملی۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای۱و۳و۴و۶و۷و۱۰و۱۱و۱۳و۱۴ از ماده۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۴۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298051
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد شیخ الاسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ملی ۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود اردکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کمیزی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شماره ملی ۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جلال منوچهریان به نمایندگی از شرکت ایرانی تولیدات اتومبیل سایپا به شماره ملی ۳۸۷۳۳۶۵۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید مشیریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۸۹۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۶۰۴۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298052
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲، شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸، شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۰۴۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631385
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۰۲۳۳۸۷۴۲۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583854
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/۹۰ محمد شیخ الاسلامی به کدملی ۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر آقامحمدی به کدملی ۰۰۴۰۰۸۱۶۵۶ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کمیزی به کدملی ۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود اردکانی به کدملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و حمیدرضا مسعودی به کدملی ۰۴۵۱۰۸۲۴۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضا متفقا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱۳۴۶۷۱۰۱۱۱۳۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394348
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: عباس ملکی تهرانی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا و محمد شیخ الاسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بسمت مدیرعامل و ناصر آقامحمدی به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر شکریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر بسمت عضو هیئت مدیره و حسین آقاحسین شیرازی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفقا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10460414
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش. م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10620279
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مصرف کارگران رادیاتور ایران به شماره ثبت۳۶۳۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه ۶/۹/۹۰ و تائیدیه شماره ۹۷۰۶/۹۰ مورخه ۲۷/۹/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: اساسنامه جدیدی شامل ۵۲ ماده و ۲۷ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی شد. احمد کاغذی به کدملی ۰۰۶۴۰۹۷۲۷۷ مصطفی شهرنویس به کدملی ۰۰۷۱۲۳۱۰۴۸ کامران حسن پور به کدملی ۲۶۵۹۱۷۶۵۱۵ شهریار علیجان پور به کدملی ۲۶۹۱۱۱۷۶۷۷ بهبود مرادی به کدملی ۶۳۱۹۳۸۶۳۱۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و رضا بیغوله به کدملی ۰۰۶۲۵۴۷۵۱۸ و احمد محمدپور به کدملی ۱۶۰۲۶۳۲۵۹۶ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. رامین راهنما به کدملی ۲۷۲۱۷۱۹۳۳۵ بسمت بازرس اصلی و علیرضا سالاروند به کدملی ۰۰۷۰۲۷۵۳۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ شهریار علیجان پور به عنوان رئیس هیئت مدیره و کامران حسن پور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و احمد کاغذی به عنوان منشی هیئت مدیره و فرهاد عقبایی به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره باامضاء فرهاد عقبایی مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت و شهریار علیجان پور رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس امضای کامران حسن پورو اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657445
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845727
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ محمد شیخ الاسلامی به کدملی ۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مسعودی به کدملی ۰۴۵۱۰۸۲۴۸۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کمیزی به کدملی ۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدعلی تیموری به کدملی ۴۵۹۱۷۱۱۵۰۱ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و محمود اردکانی به کدملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در مورد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119152
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۴۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به نمایندگی محمد شیخ الاسلامی به ش ملی ۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به نمایندگی محمود اردکانی به ش ملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به نمایندگی علیرضا کمیزی به ش ملی ۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی جلال منوچهریان به ش ملی ۳۸۷۳۳۶۵۵۴۵ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی حمید مشیریان به ش ملی ۰۰۴۹۶۸۸۹۰۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919870
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۹۴ و نامه شماره۰۳۳ ۲۱۵۴۱۷/ ۹۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ریالی با نام که تماما از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و سود تقسیم انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید و مبلغ ۲۲۰۲۴۰۸۸۷۳۵ ریال طی گواهی‌های شماره ۶۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ و ۲۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ بانک ملت شعبه ممتاز زامیاد واریز گردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۵۰۴۲۹۲۲۳۹۹۷۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956916
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۱۹۱۲۹۵۳۳۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447148
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شیخ الاسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شماره ملی ۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود اردکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا کمیزی به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شماره ملی ۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین تهمتن به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شماره ملی ۴۸۳۹۷۴۰۵۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدسعید راد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۹۹۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱و ۳ و۴و۶و۷و۱۰و۱۱و۱۳و۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۳۰۶۱۶۵۹۸۳۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550385
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ - شرکت سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ - شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ - شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۱۷۵۹۹۳۱۹۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651782
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شیخ الاسلامی کدملی ۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ملی ۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای محمود اردکانی کدملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شماره ملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای علیرضا کمیزی کدملی ۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام) به شماره ملی ۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موظف. آقای حسین تهمتن کدملی ۴۸۳۹۷۴۰۵۶۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شماره ملی ۴۸۳۹۷۴۰۵۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره موظف. آقای سیدسعید راد کدملی ۴۲۵۰۵۰۹۹۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۹۹۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱و ۳ و۴و۶و۷و۱۰و۱۱و۱۳و۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۸۵۰۰۵۴۷۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716592
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: انجام ارائه خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۸۲۴۸۷۶۴۶۸۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854394
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حیدری کرد زنگنه با کدملی۱۹۱۱۳۰۱۰۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۹۱۱۳۰۱۰۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمود اردکانی با کدملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا کمیزی با کدملی۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام) به شماره ملی ۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای سید حسین موسوی خرم با کدملی۰۴۳۹۷۴۰۰۳۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شماره ملی ۰۴۳۹۷۴۰۰۳۷ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدسعید راد با کدملی۴۲۵۰۵۰۹۹۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۹۹۴۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اسناد و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل خواهد بود. پ۹۶۱۱۱۴۲۷۰۹۵۷۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904384
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حیدری کرد زنگنه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۹۱۱۳۰۱۰۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمود اردکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شماره ملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای غلامحسن جواهرپور به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام) به شماره ملی ۰۰۳۹۳۳۹۳۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای سید حسین موسوی خرم به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شماره ملی ۰۴۳۹۷۴۰۰۳۷ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدسعید راد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۹۹۴۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین عقد قراردادها را طبق آئیننامه معاملات به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهد آور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اسناد و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل خواهد بود. پ۹۶۱۲۰۹۳۵۲۳۱۲۸۵۱ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318540
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله سلطانی ثانی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۵۳۶۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمود اردکانی به شماره ملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای غلامحسن جواهرپور به شماره ملی ۰۰۳۹۳۳۹۳۰۰ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای سیدحسین موسوی خرم به شماره ملی ۰۴۳۹۷۴۰۰۳۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا و به سمت عضو هیات مدیره و آقای سیدسعید راد به شماره ملی ۴۲۵۰۵۰۹۹۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل خواهد بود. هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین عقد قراردادها را طبق آئیننامه معاملات به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۸۲۷۱۸۷۵۲۹۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364115
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶

آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۲۰۸/۱۲۲ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۷ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود: ماده ۷ – انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می‌باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می‌شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. ۲) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ماده ۱۸ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود: تبصره (۲) ذیل ماده ۱۸ اساسنامه (وظایف و اختیارات مجامع عمومی) حذف گردید. ۳) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ماده ۳۳ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود: ماده ۳۳ – رییس، نایب رییس و منشی هیئت مدیره هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد. از بین اعضاء خود یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می‌نمایند. ۴) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ماده ۳۸ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود: ماده ۳۸ – پاداش اعضاء هیئت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند ۵) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ماده ۵۴ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود: ماده ۵۴ – مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می‌گیرد، می‌باشند. ۶) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ماده ۵۵ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود: ماده ۵۵ – موضوعات پیش بینی نشده مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود. ۷) مجمع به اتفاق آراء حاضرین اساسنامه شرکت را به شرح فوق الذکر اصلاح نمود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه