شرکت گروه انرژی آریا دانا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102617410


شماره ثبت:
220443
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1383/2/9
آدرس:
تهران شهر تهران-ايران خودرو-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فریدون ثقفیان 964305
در نتیجه محمدرضا رستمی 964305
جبرائیل اکبری مهربانی 9998348
آقای مسعود حجاریان کاشانی 10241486
آقای حسین دهقانی پوده 10241486
آقای محمدرضا سروش 10241486
سید جلال الدین سیدی کنجانی 10241486
هانی بابازاده 13158049
آقای سید ناصر فاطمی 13158049
آقای امیرعباس حسینی 13158049
آقای حسن شبان پور 13262810
مهدی شریفی نیک نفس 13262810
احمدرضا سپهوند 13486138
آقای محمد فلاح 13486138
خانم فاطمه هویشی 13938515
آقای مهندس مرتضی شفیعی 14077608
آقای ولی حاتم وند 14077608

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 609994
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا داناسهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۱۳۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964305
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود حجاریان کاشانی به ک. م ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش. م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و محمدرضا سروش به ک. م ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به ش. م ۱۰۱۰۰۳۳۱۴۰۲ و محمدرضا رستمی به ک. م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به ش. م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و فریدون ثقفیان به ک. م ۱۲۸۰۸۱۹۴۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ و جبرائیل اکبری مهربانی به ک. م ۰۰۵۰۴۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ محمدرضا سروش به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریان کاشانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جبرائیل اکبری مهربانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۸۲۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033496
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدماتی مالی آزمودگان به ش م۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۵۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070999
آگهی تغییرات در شرکت گروه انرژی آریادانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۵۴۳۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711043
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۵۵۸۰۷ , ۱۲۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادارسرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۴۴۰۲۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۹۰۵۸۹۴۸۱۸۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412215
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ پ۹۳۱۱۰۸۶۴۹۹۶۶۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750125
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به نمایندگی حسین دهقان و شرکت سرمایه گذاری بهمن به نمایندگی مسعود حجاریان کاشانی و شرکت شاسی سازی ایران به نمایندگی مجید بهرامی و شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به نمایندگی سید جلال الدین سیدی کنجانی و شرکت دادو ستد آریا به نمایندگی حسین پناهیان بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۹ مسعود حجاریان کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین دهقان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید جلال الدین سیدی کنجانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998348
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود حجاریان کاشانی به ک. م ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش. م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و محمدرضا سروش به ک. م ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به ش. م ۱۰۱۰۰۳۳۱۴۰۲ و محمدرضا رستمی به ک. م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به ش. م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و فریدون ثقفیان به ک. م ۱۲۸۰۸۱۹۴۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ و جبرائیل اکبری مهربانی به ک. م ۰۰۵۰۴۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ محمدرضا سروش به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریان کاشانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جبرائیل اکبری مهربانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052595
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241486
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ مسعود حجاریان کاشانی به کدملی ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به جای حسین دهقانی پوده به کدملی ۵۱۲۹۷۹۲۲۰۳ به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ و جبرائیل اکبری مهربان به کدملی ۰۰۵۰۴۱۱۲۸۴ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771356
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۱۱۳۶۳۶۷۳۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097564
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ پ۹۵۰۸۰۸۴۱۵۷۰۳۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158049
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفیعی با کد ملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲به سمت رئیس هیات مدیره غیرموظف. - آقای محمد فلاح با کد ملی ۲۶۷۸۳۴۰۲۴۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره غیرموظف. - آقای سیدناصر فاطمی با کد ملی ۰۰۴۷۱۹۱۳۶۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیات مدیره غیر موظف. - آقای هانی بابازاده شیروان با کد ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت عضو هیات مدیره غیر موظف. - آقای امیرعباس حسینی با کد ملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۵۰ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و۸ و ۱۸ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۹۰۷۵۲۲۴۷۵۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262810
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شبان پور با کد ملی ۶۴۸۹۶۳۳۳۵۳ بجای سیدناصر فاطمی با کد ملی ۰۰۴۷۱۹۱۳۶۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیات مدیره غیر موظف و مهدی شریفی نیک نفس با کد ملی ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ بجای هانی بابازاده شیروان با کد ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت عضو هیات مدیره غیر موظف برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486138
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا سپه وند باکدملی۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱ به جای آقای محمد فلاح باکدملی ۲۶۷۸۳۴۰۲۴۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.. اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس: تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سرلشگر شهیدحسین لشگری پلاک ۲۷۹ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییریافت. پ۹۶۰۴۰۴۳۴۲۹۰۵۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537890
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۰۹۱۳۱۷۴۰۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938515
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه هویشی دارای کدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸به جای آقای احمدرضاسپه وند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۹۶۱۲۲۲۴۸۹۷۱۴۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996312
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تخاب گردیدند شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ و شرکت شاسی ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۰۴۹۵۰۷۴۲۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077608
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی شفیعی با کدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره فاطمه هویشی باکدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حسن شبان پور باکدملی ۶۴۸۹۶۳۳۳۵۳ به نمایندگی ازشرکت شاسی سازایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضوهیئت مدیره ولی حاتم وند باکدملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶به نمایندگی ازشرکت دادوستدآریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴به سمت عضوهیئت مدیره امیرعباس حسینی باکدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی رابه مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۳۲۷۴۷۹۵۷۶۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه