شرکت لیزینگ آریادانا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102617399


شماره ثبت:
220441
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1383/2/9
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ايران خودرو-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف- 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای غلامحسین غلامی 663568
آقای عباس رضائی 702747
شرکت گروه صنعتی ایرانیان 999222
بهروز امیدعلی ب 1154328
روح اله گلشن امیرحسینی ب 1154328
علیرضا ابراهیم پور ب 1154328
نظرعلی صلاحی نژاد ب 1474591
هانی بابازاده 1474591
آقای ابراهیم حسینی 1474591
آقای سید رضا سلیمانی تکلیمی 9604594
اداری مهدی غلامزاده 9604594
روح اله عسگرشهبازی 13983007
مجید صادقی 13983007
آقای اسماعیل کاویانی 14222646
آقای کامبیز بالنده 14222646
بهزاد قنبری 14222646
خانم فاطمه خطیبی 14222646

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655969
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا داناسهامی عام به شماره ثبت۲۲۰۴۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۱۹۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663568
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ بهروز امیدعلی به کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئتمدیره و علیرضا ابراهیمپور به کدملی ۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری زعیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و نظرعلی صلاحینژاد به کدملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سلیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ بسمت عضو هیاتمدیره و غلامحسین غلامی به کدملی ۰۳۲۳۰۰۷۸۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری حافظ اعتماد به شناسه ملی ۰۶۰۲۳۳۱۹۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیاتمدیره و یکی از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۱۷۶۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702747
آگهی تاسیس شرکت لیزینگ آریا داناشعبه قشم

خلاصه مفاد اظهارنامه شرکت لیزینگ آریا دانا ـ شعبه قشم که در مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ تحت شماره ۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹ در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‎گردد: ۱ـ نام و نوع شرکت: لیزینگ آریا دانا (سهامی عام) ۲ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان هفتم ـ پلاک ۳۲ ۳ـ موضوع شرکت: بشرح مندرجات آگهی تغییرات شماره ۱۱۹۹۹/ث۳۲ مورخ ۱/۵/۱۳۸۷ انتشار یافته در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۷۵ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۷ ۴ـ میزان سرمایه: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال ۵ـ مدیران شرکت: بهروز امیدعلی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان (رئیس هیئت مدیره)، علیرضا ابراهیم پور بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زعیم (نایب رئیس هیئت مدیره) نظرعلی صلاحی نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سلیم (عضو هیئت مدیره) غلامحسین غلامی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد (عضو هیئت مدیره)، روح اله گلشن امیرحسینی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) ۶ـ محل و مرجع ثبت: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ۷ـ تاریخ ثبت: ۹/۲/۸۳ ۸ـ مدیر شعبه و مدت تصدی: آقای عباس رضائی بشماره ملی ۰۵۷۹۸۷۴۰۱۱ بسمت مدیر شعبه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۹ـ نحوه امضاء اوراق و اسناد شعبه: کلیه مکاتبات، اسناد ، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیر شعبه بهمراه مهر شعبه معتبر میباشد. ۱۰ـ موضوع فعالیت شعبه: صادرات، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره ۷۰۷/۹۰ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد قشم. ۱۱ـ محل شعبه: قشم ـ چهارراه رسالت ـ جنب کارواش خلیج ـ کدپستی ۷۹۵۱۹۶۸۳۸۳ ۱۲ـ مدت اعتبار: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود د۱۴۱۲۹۳۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999222
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۱ انتقال قطعی خودرو به متقاضیان امضا اسناد مربوطه به خرید خودرو و هر نوع خرید و فروش قطعی یا وکالتی قبول رهن خودرو به نام شرکت فک رهن فک پلاک خودروهای فروخته شده به متقاضیان به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی و همچنین کلیه مکاتبات شرکت در خصوص صدور شماره گذاری صدور شناسنامه مالکیت تعویض پلاک فک پلاک و تغییر مستاجر با امضای ثابت مدیرعامل و مدیرمالی مهدی اسکندری به کدملی۰۰۷۳۹۵۸۶۰۳ متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی مهدی اسکندری متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرمالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه قراردادهای انفرادی اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی با امضای مدیرعامل و مدیرمالی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی متفقا همراه با مهر شرکت و افتتاح حساب تنخواه گران در یکی از بانک‌های کشور سقف پنجاه میلیون ریال با امضای مدیرعامل و مدیرمالی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۱۹۸۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154328
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بنمایندگی بهروز امیدعلی ب ش م ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ بنمایندگی نظرعلی صلاحی نژاد ب ش م ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ بنمایندگی علیرضا ابراهیم پور ب ش م ۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶ بنمایندگی بهزاد قنبری ب ش م بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۲۵ بنمایندگی هانی بابازاده بسمت عضو هیئت مدیره و روح اله گلشن امیرحسینی ب ش م ۰۶۰۲۳۳۱۹۲۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهداور از جمله چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب ر مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۹۳۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155620
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ و شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶ و شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۲۵ و شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۹۳۷۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420854
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۱۰۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456514
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریا دانا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۵۰۳۰/۱۲۱ مورخ ۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۶۶۷۸ مورخ ۲۷/۱/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۲۵ شرکت کارگزاری بهمن شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ شرکت داد و ستد آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت سرمایه گذاری آوین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹. پ۱۸۲۵۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474591
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز شماره۵۷۶۲ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶، به نمایندگی بهروز امید علی با کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به نمایندگی علیرضا ابراهیم پور با کدملی ۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۲۵، به نمایندگی هانی بابازاده شیروان با کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴، به نمایندگی نظر علی صلاحی نژاد با کدملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹، به نمایندگی بهزاد قنبری، با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و ابراهیم حسینی با کدملی ۰۰۵۱۹۰۴۰۸۱، به عنوان مدیرعامل شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر است. پ۱۸۳۴۸۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9565561
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9604594
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۸۹ انتقال قطعی خودرو به متقاضیان با امضای اسناد مربوط به خرید خودرو و هر نوع خرید و فروش وکالتی قبول رهن خودرو بنام شرکت و فک رهن و فک پلاک خودروهای فروخته شده به متقاضیان به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی و همچنین کلیه مکاتبات شرکت درخصوص صدور شماره گذاری صدور شناسه مالکیت تعویض پلاک فک پلاک و تغییر مستاجر با امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی و اداری مهدی غلامزاده به کدملی ۰۰۶۴۵۳۸۷۶۱ متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیر مالی و اداری مهدی غلامزاده متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه قراردادهای انفرادی اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مدیر بازرگانی سیدرضا سلیمانی تلکیمی به کدملی ۱۲۱۹۳۸۶۳۷۵ و مدیر مالی و اداری مهدی غلامزاده متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. افتتاح حساب تنخواه گردان در یکی از بانکهای کشور تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و اداری مهدی غلامزاده متفقا همراه با مهر شرکت به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630215
آگهی تاسیس شرکت لیزینگ آریا دانا شعبه قشم

خلاصه مفاد اظهارنامه شرکت لیزینگ آریا دانا ـ شعبه قشم که در مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ تحت شماره ۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹ در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‎گردد:
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11023030
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریا دانا (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۸۹ روح اله گلشن امیرحسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034817
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۹۳۹۳ مورخ ۲۴/۹/۹۳ اعلام میدارد: در قسمت اختیارات مدیرعامل دو مورد به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات مجاز. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات مجاز با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و در چارچوب قوانین و مقررات. پ۹۳۱۱۲۵۵۳۷۷۴۸۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002971
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۷۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره بمدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی:۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی:۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ اعتبار آفرین به شناسه ملی:۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ داد و ستد آریا به شناسه ملی:۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی:۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ پ۹۵۰۶۱۴۲۸۴۶۷۴۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448817
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۲۶۲۱۸/۹۶ مورخه ۰۳/۰۲/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۰۷۳۳۴۷۴۰۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983007
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۴۲۰۲۰۱/۹۶ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید صادقی با کدملی۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای روح اله عسگر شهبازی با کدملی۳۹۶۱۸۴۳۷۶۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای اسمعیل کاویانی با کدملی ۶۲۷۹۴۹۹۹۰۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸به سمت عضو هیئت مدیره آقای کامبیز بالنده با کدملی۰۰۷۱۷۹۶۴۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر پ۹۷۰۱۲۸۸۱۲۹۹۲۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202335
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۳۱۶۰۹/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ مورد تصویب واقع شد. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲، شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶، شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵، شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ و شرکت دادوستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۶۱۴۴۴۵۳۶۶۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222646
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ومجوز شماره ۱۶۲۶۰۵/۹۷مورخ۱۴/۵/۹۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اسمعیل کاویانی با کدملی ۶۲۷۹۴۹۹۹۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه خطیبی با کدملی ۰۰۸۱۹۸۴۱۱۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به جای آقای مجید صادقی با کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای روح اله عسگر شهبازی با کدملی۳۹۶۱۸۴۳۷۶۷ به نمایندگی از گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای کامبیز بالنده با کدملی۰۰۷۱۷۹۶۴۰۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره ماده ۵۰ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. • اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی‌باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۷۳۴۹۴۵۹۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه