آلومینیم پارس هنزا

شرکت آلومینیم پارس هنزا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102596987
تهران خ ستارخان جنب پل ستارخان ساختمان 471 ط 1 1454734694
14
افراد
14
آگهی‌ها
218365
شماره ثبت
1382/12/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1015750
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس هنزا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. بهزاد آویچ به ک م ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ بسمت بازرس اصلی و ناصر رجبی به ک م ۰۰۵۰۳۱۶۷۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۵۵۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206933
آگهی تغییرات شرکت الومینیم پارهنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم / آقای بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر رجبی. به شماره ملی ۰۰۵۰۳۲۱۶۷۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۰۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287628
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس هنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا شه بخش ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵، سید محمد صدرهاشمینژاد ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ و محمود رهبری ۰۰۳۵۳۶۲۰۷۳ و محمد بخشی ۰۳۸۱۱۶۹۷۱۵ و شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۷۴۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289912
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس هنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا شه پخش ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد صدرهاشمی نژاد ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد گودرزیان ۱۹۷۱۸۶۲۱۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ و آقایان محمود رهبری ۰۰۳۵۳۶۲۰۷۳ و محمد بخشی ۰۳۸۱۱۶۹۷۱۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای احمد طاهری هنجنی ۱۲۳۹۸۳۳۰۰۸ را بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۷۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383108
آگهی تغییرات شرکت الومینیوم پارهنزا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد فدایی فتح آبادی به شماره کد ملی ۲۹۹۲۳۹۵۱۱۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدصدر هاشمی نژاد کد ملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ بسمت نایب رئیس و آقایان محمود رهبری کد ملی ۰۰۳۵۳۶۲۰۷۳ و احمد طاهری هنجی ۱۲۳۹۸۳۳۰۰۸ و مهدی حاجی شماره کد ملی ۰۰۴۷۰۴۳۰۸۳ بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره و آقای احمد طاهری هنجنی بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها سفته‌ها بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۳۶۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383110
آگهی تغییرات شرکت آلومینیم پارهنزا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدجواد فدایی فتح آبادی کد ملی ۲۹۹۲۳۹۵۱۱۰ و سید محمدصدر هاشمی کد ملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ و محمود رهبری کد ملی ۰۰۳۵۳۶۲۰۷۳ و احمد طاهری هنجنی کد ملی ۱۲۳۹۸۳۳۰۰۸ و مهدی حاجی کد ملی ۰۰۴۷۰۴۳۰۸۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۳۶۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624850
آگهی تغییرات شرکت الومینیم پارهنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساختمانی برج هزار کرمان بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰بسمت بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت باقی مانده انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۹۵۲۱۹۲۴۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624853
آگهی تغییرات شرکت الومینیم پارهنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی طبیب زاده بشماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ جایگزین آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۹۴۴۹۵۹۵۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624858
آگهی تغییرات شرکت الومینیم پارهنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد آویج بشماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵وآقای ناصر رجبی بشماره ملی ۰۰۵۰۳۱۶۷۸۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۹۶۸۱۹۸۱۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976693
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس هنزا سهامی عام ثبت شده به شماره۲۱۸۳۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۲/۸۸ نشانی شرکت در تهران خ ستارخان جنب پل ستارخان ساختمان ۴۷۱ طبقه اول کدپستی ۱۴۵۴۷۳۴۶۹۴ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10835664
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس هنزا سهامی عام ثبت شده به شماره۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۲/۸۹ واصل گردید: اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سازمان عمران کرمان و شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس و سید محمد صدرهاشمی نژاد و محمود رهبری و محمد بخشی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۸۸ سید محمد صدرهاشمی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شه بخش به نمایندگی از سازمان عمران کرمان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرش رضایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا کاشانی خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118382
آگهی تغییرات شرکت آلومینیم پارس هنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ با نمایندگی سعید صنعتی به کدملی ۲۹۹۲۰۳۳۷۲۳، شرکت عمران علوی ماهان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۸۳۵ با نمایندگی مهدی سیاوشی کرد به کدملی ۳۰۷۰۹۶۲۶۵۳، احمد طاهری هنجنی کدملی ۱۲۳۹۸۳۳۰۰۸، علیرضا بختیاری کدملی ۵۸۴۹۳۹۸۵۸۹ و محمد علی عبداللهی کدملی ۴۵۹۱۹۳۸۹۵۶ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و حسین طاهری فرد به کدملی ۱۲۳۹۸۴۳۵۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۸۳۱۰۶۵۵۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118391
آگهی تغییرات شرکت آلومینیم پارس هنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ با نمایندگی سعید صنعتی کدملی ۲۹۹۲۰۳۳۷۲۳ به سمت رییس هیئت مدیره، احمد طاهری هنجنی کدملی ۱۲۳۹۸۳۳۰۰۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت عمران علوی ماهان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۸۳۵ با نمایندگی مهدی سیاوشی کرد کدملی ۳۰۷۰۹۶۲۶۵۳ عضو هیئت مدیره، علیرضا بختیاری کدملی ۵۸۴۹۳۹۸۵۸۹ عضو هیئت مدیره و محمد علی عبداللهی کدملی ۴۵۹۱۹۳۸۹۵۶ عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۱۸۸۴۳۸۶۶۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557774
آگهی تغییرات شرکت آلومینیم پارس هنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای حسین طاهری فرد به کد ملی ۱۲۳۹۸۴۳۵۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۳۶۳۱۷۶۷۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک