شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102593454


شماره ثبت:
218006
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1382/12/13
آدرس:
تهران خ وليعصر خ ناهيد غربي پ 20 1967757451

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیدعلی میلانی حسینی 10113237
علی جعفری حیدری 10113237
آقای علیرضا فاطمی 13353928
محمود سعیدی 13353928
آقای مرتضی داداش 13353928
بهزاد ظهیری 13764702
آقای سعدالله عیسی زاده 13764702

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 709440
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمانسهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۰۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ سیدعلی میلانی حسینی به کدملی ۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۴۰۴۰۹۲۲۹۷ و اسفندیار سالاروند به کدملی ۴۲۱۹۴۲۶۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۴۱۰ و حسین آربیع به کدملی ۱۲۸۴۵۶۰۳۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۰۷۴۸ و علی جعفری حیدری به کدملی ۴۱۹۸۴۵۱۸۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نیروگاه‌ها و انرژی برق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند که سیدعلی میلانی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود سعیدی به کدملی ۰۰۴۸۶۲۴۱۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار سالاروند بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تایید هیئت مدیره می‌باشد بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۰۳۴۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 887065
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۵۲۰۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017235
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۲۴۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و شرکت ملی شیمی کشاورز با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ و شرکت ملی ریسباف با شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ و شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق با شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۰۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389870
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۱/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۰۱۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۰۰۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۳ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۶۷۰۷۵/۱۲۱ مورخ ۲۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب گردید. ضمنا اعلامیه تبدیل شرکت بدین شرح می‌باشد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) ۱ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری، صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فعالیت کند: ۱ ۱ صنایع بتونی (بتون آماده و قطعات پیش ساخته) ۲ ۱ خدمات طراحی، مهندسی ماشین آلات سیمان ۳ ۱ تولید کیسه‌های کاغذی و پلی پروپیلن ۲ انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ ۲ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۴ ۲ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی بنام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت ۵ ۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریت اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۶ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق بمنظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۷ ۲ ارایه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارایه می‌نمایند. ب موضوع فعالیتهای فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر موضوعات مذکور در بندهای یک و دو قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های با هدف کسب انتفاع. ۵ ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۲ ۵ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ۵ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: خیابان ولیعصر خ ناهید غربی پلاک ۲۰ کدپستی ۱۹۶۷۷۵۷۴۵۱ تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا بتصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. ۴ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود خواهد بود. ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ (چهار هزار میلیارد ریال) و تماما پرداخت شده می‌باشد. ۶ سهام ممتاز: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز است. ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به ش ث ۸۹۵۸۴ و شناسه م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ با نمایندگی دکتر فرهاد حنیفی نام پدر فریدون ش ش ۲۸۲ ک م ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ رئیس هیئت مدیره خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به ش ث ۹۷۲۹ و شناسه م ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ با نمایندگی خداداد غریب پور جهان آباد نام پدر محمد ش ش ۱۳۲۱ ک م ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) ش ث ۶۱۰۳۳ شناسه م ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ با نمایندگی هوشنگ بازوند نام پدر علی ش ش ۴۳۴ ک م ۹۶۰۷۱۸۱۵۲ عضو هیئت مدیره شرکت ملی ریسباف (سهامی خاص) ش ث ۵۴۵۵ شناسه م ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ با نمایندگی محمود سعیدی نام پدر عبدالحسین ش ش ۵۹۵ ک م ۰۰۴۸۶۲۴۱۱۱ عضو هیئت مدیره توسعه نیروگاه‌ها و انرژی برق (سهامی خاص) ش ث ۲۵۰۵۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ با نمایندگی محمود موذن چی نام پدر جعفر ش ش ۲۴۱۱ ک م ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ عضو هیئت مدیره ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهامی در مجامع عمومی: براساس ماده ۲۱ اساسنامه شرکت: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارایه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عموم نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده‌ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی یا ارایه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت. ۱) گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام ۲) تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذار مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجود بصورت انفرادی یا جمعی ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: طبق مفاد ماده ۴۱ اساسنامه موضوع اختیارات هیئت مدیره، پیشنهاد هرگونه اندوخته و تقسیم سود بین صاحبان سهام توسط هیئت مدیره به مجمع صورت می‌گیرد و در خصوص اندوخته قانونی نیز مطابق با مفاد اصلاحیه قانون تجارت عمل می‌شود، در رابطه با تقسیم دارائی‌ها و تصفیه شرکت نیز طبق ماده ۵۸ اساسنامه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال شرکت داده خواهد شد و موضوع تصفیه نیز پس از رعایت مفاد ماده ۵۸ اساسنامه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد. ۱۰ مبلغ دیون بلند مدت و کوتاه مدت شرکت: براساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۳۱/۶/۹۲ مبلغ دیون شرکت برابر با بدهی‌های جاری مبلغ ۴۴/۷۴۶ میلیون ریال و بدهی‌های غیر جاری شامل ۱۵۶ میلیون ریال همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت ۲/۵۱۷/۸۷۳ میلیون ریال می‌باشد. ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و نیز صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان موجود می‌باشد. پ۱۸۴۶۵۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711548
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۵۵۵۵۲۳۷۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711549
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: فرهاد حنیفی دارای ک. م ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰، محمود موذن چی دارای ک. م ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق دارای شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰، علیرضا فاطمی دارای ک. م ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸، محمود سعیدی دارای ک. م کدملی ۰۰۴۸۶۲۴۱۱۱به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱، خداداد غریب پور جهان آباد باک. م ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰که آقای فرهاد حنیفی به سمت ریاست هیات مدیره، آقای خداداد غریب پور جهان آباد به سمت نائب رئیس هیات مدیره، محمود موذن چی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای محمود سعیدی به عنوان عضو هیات مدیره معرفی گردیدند.، آقای علیرضا فاطمی به عنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمنا مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه بشرح ذیل می‌باشد: بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند‌های ۴، ۱، ۷، ۱۱ بند ۹ در چارچوب آیین نامه معاملات که در آینده تنظیم وبه تایید هیئت مدیره خواهد رسید. بند ۱۳ بدون اختیار صلح وسازش اختیارات مجامع عمومی عادی وعادی بطور فوق العاده شرکتهای تحت پوشش. پ۹۳۰۹۰۵۳۵۲۲۰۹۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113237
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ سیدعلی میلانی حسینی به کدملی ۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۴۰۴۰۹۲۲۹۷ و اسفندیار سالاروند به کدملی ۴۲۱۹۴۲۶۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۴۱۰ و حسین آربیع به کدملی ۱۲۸۴۵۶۰۳۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۰۷۴۸ و علی جعفری حیدری به کدملی ۴۱۹۸۴۵۱۸۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نیروگاه‌ها و انرژی برق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند که سیدعلی میلانی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود سعیدی به کدملی ۰۰۴۸۶۲۴۱۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار سالاروند بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تایید هیئت مدیره می‌باشد بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676096
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۸۰۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۰/۸۹ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل همراه با یکی از دیگر اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهرشرکت بعمل آید و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946953
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۳۲۶۴۷۶۳۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353928
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ باستناد مجوز شماره ۱۶۹۲۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سعدالله عیسی زاده به کد ملی ۰۰۵۹۳۲۴۲۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای بهزاد ظهیری به کد ملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمود سعیدی به کد ملی ۰۰۴۸۶۲۴۱۱۱ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا فاطمی به کد ملی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره و آقای مرتضی داداش به کد ملی ۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف) بند‌های: ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۲۲. ب) بند ۹ در چارچوب آئین نامه معاملات. ج) بند ۱۵ بدون اختیار صلح و سازش. د) اختیارات مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکتهای تحت پوشش. ه) عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و مدیران بر اساس چارت سازمانی. پ۹۵۱۲۲۳۷۸۱۸۳۵۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۲۴۶۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰ شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ پ۹۶۰۴۲۱۶۲۱۸۵۸۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764702
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۵۹۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعدالله عیسی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد ظهیری به شماره ملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود سعیدی به شماره ملی ۰۰۴۸۶۲۴۱۱۱ به نمایندگی از شرکت شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی داداش به شماره ملی ۰۰۵۹۳۲۴۲۷۹ به نمایندگی از از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به تأئید هیئت مدیره رسید. بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف) بند‌های: ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۲۲. ب) بند ۹ در چارچوب آئین نامه معاملات. ج) بند ۱۵ بدون اختیار صلح و سازش. د) اختیارات مجامع عمومی عادی، عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکتهای تحت پوشش. ه) عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و مدیران بر اساس چارت سازمانی. پ۹۶۰۹۲۶۳۲۶۲۹۱۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056545
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۶/۵/۹۶ و مجوز شماره ۳۶۱۲۸۴۰۰۹ , ۹۷۹ مورخه ۱۸/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به موجب گواهی‌های شماره ۱۰۴۵ مورخه ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ و۱۹۹ مورخه ۱۰/۲/۱۳۹۷ بانک ملی ایران شعبه آفریقا تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۷۰۳۰۹۸۸۲۶۰۵۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه