شرکت پالایش نفت جی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102593361


شماره ثبت:
217997
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1382/12/9
آدرس:
تهران ميدان شيخ بهايي چهارراه سئول نرسيده به تقاطع شهيد ياسمي كوچه 4 شماره 1 1995855591

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیدمرتضی مرتضایی 1275752
آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی 1275752
احمد حاتمی یزد 1397389
جلال خرازی زاده 1397389
مهدی رضا قاسمیان 9741528
فریبرز فیروزبخت 9775095
آقای آیت اله جوشن 9775095
حسن اسمعیل نظری 9775095
آقای سیدعلیرضا میرمحمدصادقی 9775095
آقای محسن شاهین 12825697
آقای علی محمدی 12825697
عباس دهدار 12825697
آقای حمید مرادی 13065039
آقای محمد ابراهیمی 13065039
آقای علیرضا جاوید 14028908
آقای مجید اعظمی 14028908
آقای هادی امیر شقاقی 14028908
آقای عباس امین 14081841

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 693135
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۵/۹۱ حمید مرادی به کدملی۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ به جای فریبرز فیروزبخت به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای۳۷و۴۳ اساسنامه به شرح مندرج درصورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۹۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693136
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ عباس دهعدار به کدملی۱۸۱۷۹۶۲۲۲۱ به جای حسن اسماعیل نظری به نمایندگی شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید مرادی به کدملی۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ به جای علیرضا جاوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و مکاتبات اداری عادی با امضا مدیرعامل ممهور به مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۹۵۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693168
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت چی (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی رضا قاسمیان به کدملی۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۰۰۵۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275752
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد حاتمی یزد کدملی ۰۹۳۰۵۷۳۰۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به جای آقای سید علیرضا میرمحمدصادقی گردید آقای سید مرتضی مرتضایی به شماره ملی ۵۲۷۹۴۳۱۱۶۸ رئیس هیئت مدیره آقای حمید مرادی به شماره ملی ۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ نائب رئیس هیئت مدیره آقای احمد حاتمی یزد به شماره ملی ۰۹۳۰۵۷۳۰۲۱ عضو هیئت مدیره آقای عباس دهدار به شماره ملی ۱۸۱۷۹۶۲۲۲۱ عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۱۱۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284061
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی , موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه حساب سود زیان منتهی به۱۳۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت پالایش نفت جی انتخاب شد. پ۱۷۵۵۲۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397389
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مرتضی مرتضایی به شماره ملی ۵۲۷۹۴۳۱۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ آقای حمید مرادی به شماره ملی ۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ آقای عباس دهدار به شماره ملی ۱۸۱۷۹۶۲۲۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ آقای احمد حاتمی یزد به شماره ملی ۰۹۳۰۵۷۳۰۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت نفت سپاهان ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ آقای جلال خرازی زاده با کد ملی ۴۳۲۲۵۴۷۶۹۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت جایگزین آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۴۷۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443625
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۳۱۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594069
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی محمدی به شماره ملی ۳۹۹۲۰۱۸۷۰۹نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت ش م ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ به سمت رئیس هیأت مدیره حمید مرادی به شماره ملی ۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ش م۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره جلال خرازی زاده به شماره ملی ۴۳۲۲۵۴۷۶۹۹نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبانفت ش م ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۲۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره عباس دهدار به شماره ملی ۱۸۱۷۹۶۲۲۲۱نماینده شرکت هواپیمائی نفت ایران ش م۱۰۱۰۱۴۰۲۸۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره و احمد حاتمی یزد به شماره ملی۰۹۳۰۵۷۳۰۲۱نماینده شرکت نفت سپاهان ش م ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶به سمت عضوهیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۹۳۰۶۰۸۲۹۱۸۸۱۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705064
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۱۴۱۰۱۹۸۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741528
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت چی (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی رضا قاسمیان به کدملی۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9775095
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۰ فیروز فیروزبخت به کدملی ۰۰۵۴۵۴۹۷۰۱ به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا جاوید به کدملی ۰۵۳۲۳۷۸۱۴۸ به نمایندیگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ و حسن اسمعیل نظری به کدملی ۰۰۴۲۳۸۳۸۴۶ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۸۱۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره و آیت اله جوشن به کدملی ۱۱۹۹۷۱۵۶۴۶ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۲۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علیرضا محمدصادقی به کدملی ۱۲۸۷۷۶۱۷۲۰ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039213
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی مورخ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مواد۷ و۳۲ و۵۴ و۵۶ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10071747
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۵/۹۱ حمید مرادی به کدملی۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ به جای فریبرز فیروزبخت به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای۳۷و۴۳ اساسنامه به شرح مندرج درصورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331769
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد نورزاد به کدملی ۱۴۶۰۷۸۹۴۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573409
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلام تبدیل نوع شرکت جهت اطلاع عموم بشرح ذیل میباشد: نام شرکت پالایش نفت جی به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ موضوع شرکت: احداث و راه اندازی بهره برداری و اجرای طرح و توسعه پالایشگاه و واحدهای موبوط در داخل یا خارج از کشور بطور مستقیم و غیرمستقیم با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی و یا مستقلا شامل: تولید استحصال و فروش محصولات و فرآورده‌های نفتی و مشتقات و محصولات فرمی و انجام سایر فعالیتهای فنی مهندسی بازرگانی و تولیدی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به عملیات شرکت مرتبط باشد انجام فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی جهت خرید و فروش واردات و صادرات مواد کالا محصولات فرآورده‌های نفتی مشتقات و محصولات فرعی و همچنین واردات ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز ایجاد شبکه‌های توزیع و عرضه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی خرید و فروش خدمات فنی مهندسی بازرگانی و تولیدی انجام عملیات خدماتی مالی و اعتباری درخصوص تامین منابع و امکانات موردنیاز شرکت انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت ضروری و مفید باشد. مرکز اصلی شرکت تهران خ شیخ بهایی چهارراه سئول روبروی رستوران باربد نبش ک ۴ ش یک کدپستی ۱۹۹۵۸۵۵۵۹۱ میباشد. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۹ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بی نام تمام پرداخت شده میباشد. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل میباشد: شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ به نمایندگی فریبرز فیروزبخت به کد ملی ۰۰۵۴۵۴۹۷۰۱ فرزند آیت اله متولد ۱۳۴۸ به کد ملی ۰۰۵۴۶۴۹۷۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به نمایندگی سید علیرضا میرمحمدصادقی فرزند حسن متولد ۱۳۳۹ کد ملی ۱۲۸۷۷۶۱۷۲۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۲۰ به نمایندگی آیت اله جوشن به کد ملی ۱۱۹۹۷۱۵۶۴۶ فرزند عباس متولد ۱۳۲۹ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی علیرضا جاوید به کد ملی ۰۵۳۲۳۷۸۱۴۸ فرزند محمدرضا متولد ۱۳۵۸ و شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۸۱۲ به نمایندگی حسن اسمعیل نظری به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۳۸۴۶ فرزند جعفر متولد ۱۳۳۳ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی مطابق با ماده ۲۴ اساسنامه میباشد. تقسیم سود و تشکیل اندوخته مطابق اساسنامه. شرکت دیونی نداشته و دیون اشخاص را تضمین ننموده است. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10640175
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به سمت بازرس اصلی و محمد نورزاددولت آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656620
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۴۱۱۲۵۷۲۲۶۵۳۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825697
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمدی به کدملی ۳۹۹۲۰۱۸۷۰۹ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۱۳۲۳۰ محسن شاهین به کدملی ۰۰۴۷۴۴۲۹۶۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ حمید مرادی به کدملی ۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ محمد ابراهیمی به کدملی ۰۴۲۰۱۶۷۴۳۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ عباس دهدار به کدملی ۱۸۱۷۹۶۲۲۲۱ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و … با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهرشرکت و همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۳۱۰۴۳۳۳۰۸۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825708
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نفت وگاز صبا کارون به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ به عنوان عضو جدیدهیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره جایگزین شرکت راهبران جوان راهبران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۸۲۹ گردید. پ۹۵۰۳۱۰۹۲۲۷۶۴۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953564
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شد روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۸۶۹۸۷۴۹۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055928
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

پیرو آگهی مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۳۷۸۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد که در آگهی مذکور روزنامه اطلاعات درج گردیده لذا بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۹۵۰۷۱۴۶۰۴۶۱۲۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065039
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: - آقای علی محمدی باکدملی ۳۹۹۲۰۱۸۷۰۹ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۱۳۲۳۰ - آقای محسن شاهین باکدملی۰۰۴۷۴۴۲۹۶۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ - آقای حمید مرادی باکدملی۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ - آقای علیرضا جاوید باکدملی ۰۵۳۲۳۷۸۱۴۸ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ - آقای محمد ابراهیمی باکدملی ۰۴۲۰۱۶۷۴۳۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وهمچنین مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۷۱۸۳۵۳۵۳۴۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199828
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ خدمات فاوا نفت صبا کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۱۳۲۳۰ شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ پ۹۵۰۹۳۰۷۳۵۶۳۲۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630620
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۵۸۸۸۵۵۰۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662479
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۱۱۶ , ۱۲۲ مورخه ۵/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در (۵۶) ماده و (۱۱) تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۶۰۷۲۵۲۵۳۷۳۸۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028908
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون بشناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ با نمایندگی آقای محمد ابراهیمی بشماره ملی: ۰۴۲۰۱۶۷۴۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمائی کارون بشناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ با نمایندگی آقای علیرضا جاوید بشماره ملی: ۰۵۳۲۳۷۸۱۴۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فاوا نفت صبا کیش بشناسه ملی: ۱۰۹۸۰۲۱۳۲۳۰ با نمایندگی آقای عباس امین بشماره ملی: ۲۱۸۱۰۹۶۴۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف بشناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ با نمایندگی آقای هادی امیر شقاقی بشماره ملی: ۱۳۷۶۶۷۹۲۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف بشناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ با نمایندگی آقای مجید اعظمی بشماره ملی: ۱۲۸۷۲۷۲۰۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۴۱۵۶۱۵۱۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081830
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بجای شرکت هواپیمایی کارون برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۹۴۴۱۲۹۶۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081841
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا جاوید با کدملی ۰۵۳۲۰۳۷۸۱۴۸ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ در هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید: آقای محمد ابراهیمی با شماره ملی ۰۴۲۰۱۶۷۴۳۹ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ بعنوان رییس هیئت مدیره آقای علیرضا جاوید با شماره ملی ۰۵۳۲۳۷۸۱۴۸ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰بعنوان نایب رییس هیات مدیره آقای مجید اعظمی با شماره ملی۱۲۸۷۲۷۲۰۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای عباس امین با شماره ملی ۲۱۸۱۰۹۶۴۵۷ به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش باشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۱۳۲۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره آقای هادی امیر شقاقی با شماره ملی ۱۳۷۶۶۷۹۲۰۵ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات هیئت مدیره در خصوص بند ۴۲ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض اختیار گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیۀ ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ارئه پیشنهاد در مورد ساختار سازمانی و آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره تصویب رویه‌ها و دستور العملهای داخلی شرکت پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره ارائه پیشنهاد در تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب و شرکتها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آنها به هیئت مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد قرارداد برای معاملات شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره ضمنا خرید و فروش کالا در بورس از این قاعده مستثنی است. اخذ وام (ریالی و ارزی) از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقرردات اساسنامه شرکت و با تصویب هیئت مدیره. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیۀ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با اطلاع هیئت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، پرداخت پاداش فوق العاده‌های مخصوص کار و اعطای وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیتهای شرکت در محدود آیین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره، تصویب و اعزام کارکنان شرکت جهت انجام ماموریت‌های اداری یا ا» وزشی کمتر از ده روز به خارج از کشور تهیه صورت‌های مالی سالانه و ارائه به هیئت مدیره و پس از ارائه آن به بازرس و حسابرس مستقل، تهیه صورت‌های مالی میاندوره‌ای جهت ارائه به هیات مدیره، پ۹۷۰۳۲۹۸۰۹۱۲۵۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه