شرکت سرمایه گذاری پویا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102588528


شماره ثبت:
217510
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1382/12/4
آدرس:
تهران خيابان گاندي جنوبي كوچه يكم پلاك 5 طبقه چهارم 1517615515

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید علی رئیس زاده 1353712
محمدمهدی کولوبندی 1356552
آقای مجید عشقی 1606121
آقای محمدسخایی فولادی 1606121
حامد تاجمیر ریاحی 1606121
سید امیر حسن اسلامی 13018232
احمد فیاض بخش 13107501
آقای ابوالفضل کزازی 13107501
آقای سیدمحسن فاضلیان 13107501
آقای میثم بلگوریان 13107501

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1313061
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۵۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای محمد سخائی فولادی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۵۷۱۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید عشقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۲۵۳۸ بسمت نایب رئیس آقای سید علی رئیس زاده شماره ملی ۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۱/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. پ۱۷۷۵۹۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356552
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. محمد سخائی فولادی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۵۷۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید عشقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۲۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی کولوبندی به شماره ملی ۳۲۵۷۴۶۳۸۸۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۰۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506034
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۹۵۴۳/۱۲۱ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران خ گاندی نبش کوچه ۱۵ پلاک ۳۹ طبقه دوم واحد ۲۰۱ با کدپستی ۱۵۱۷۸۸۳۱۱۵ تغییر یافت. پ۱۸۴۴۸۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506062
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۰۶۰۹/۱۲۱ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت ۱ سال تعیین گردید و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و شرکت‌های سرمایه گذاری تدبیر به به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و ایران و شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ و لیزینگ ایران و شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۴۸۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606121
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ ومجوز شماره۲۸۰۶۱۶/۱۲۱مورخ ۲۹/۵/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سخائی فولادی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۵۷۱۶۱ بعنوان نماینده شرکت ایران و شرق (سهامی خاص). با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ آقای مجید عشقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۲۵۳۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص). با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ آقای حامد تاجمیر ریاحی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص). با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۰ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند وآقای محمد سخایی فولادی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۵۷۱۶۱۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حامد تاجمیر ریاحی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای مجید عشقی به شماره ملی ۲۹۴۹۴۸۲۵۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۱۵۹۸۲۸۱۷۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417831
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۹۹۲۴۸ , ۱۲۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۱۱۱۲۷۳۰۶۴۷۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9691486
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد شکرخواه مجید عشقی محمد سخائی فولادی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۸ جواد شکرخواه بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید عشقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علی رئیس زاده خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11091802
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785881
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۳۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۱/۰۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ تصویب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت ایران وشرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ شرکت لیزینگ ایران و شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰ شرکت سرمایه گذاری پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۲۰۷۵۰۵۵۱۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۳۱۲ , ۱۲۲ مورخه ۱۰/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. آقای سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به نمایندگی شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل کزازی به شماره ملی ۰۵۳۰۷۴۳۱۵۹ به نمایندگی شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میثم بلگوریان به شماره ملی ۲۵۹۴۵۷۵۳۷۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. تمامی قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. اتخاذ تصمیم در زمینه استفاده از مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی، اعم از حقوقی و کیفری، با داشتن تمام اختیارات لازم برای مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار چه در ماهیت دعوی و چه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها. تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضاء هیئت مدیره در شرکت‌های تابعه به هیئت مدیره. پ۹۵۰۶۲۳۸۵۱۲۰۲۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ و مجوزشماره ۱۲۶۱۲/۱۲۲ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح زیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. پ۹۵۰۸۰۵۹۴۷۲۷۲۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107501
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۶۸۲/۱۲۲مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اعلامیه تبدیل مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت، تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک ۵، طبقه ۴، کدپستی: ۱۵۱۷۶۱۵۵۱۵می باشد. شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: شرکت برای مدت نامحدود تشکیل گردیده است. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به دو میلیارد سهم عادی هزار ریالی با نام می‌باشد. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شخص حقوقی شماره ثبت اشخاص حقوقی شناسه ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت شرکت لیزینگ ایران و شرق به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰ به نمایندگی آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ رئیس هیات مدیره شرکت ایران و شرق به شماره ثبت ۳۰۴۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ به نمایندگی آقای سیدمحسن فاضلیان شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ نایب رئیس هیات مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ به نمایندگی آقای ابوالفضل کزازی به شماره ملی۰۵۳۰۷۴۳۱۵۹ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پردیس به شماره ثبت ۵۳۳۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ به نمایندگی آقای میثم بلگوریان به شماره ملی۲۵۹۴۵۷۵۳۷۲ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به نمایندگی آقای سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶عضو هیات مدیره و مدیرعامل. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: مطابق ماده ۲۱ اساسنامه شرکت: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. حضور اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد، از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام. تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عادی و فوق العاده شرکتهای سهامی عام است. مجامع عمومی با رعایت مفاد قانون تجارت بصورت زیر تشکیل می‌شوند: مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی برای رسیدگی به موارد ذیل تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرس، بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی، تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضاء هیات مدیره، تعیین بازرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه‌ی آنها، تعیین روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت، انتخاب مدیران، انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام، سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد ذیل تشکیل می‌شود: تغییر در مفاد اساسنامه، تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)، انتشار اوراق بهادار دارای حق رای یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام، انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت. اندوخته قانونی: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. موارد انحلال اختیاری شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضاء هیات مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. تصفیه شرکت: هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ بمبلغ ۱۱۸٫۹۱۰٫۰۴۷٫۹۸۲ریال بشرح ذیل می‌باشد: بدهی جاری ۱۱۷٫۹۲۰٫۴۹۰٫۱۳۰، بدهی غیر جاری ۹۸۹٫۵۵۷٫۸۵۲ جمع ۱۱۸٫۹۱۰٫۰۴۷٫۹۸۲ریال است و شرکت فاقد هرگونه بدهی احتمالی میباشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. اساسنامه جدید شامل ۶۵ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۰۸۱۲۴۲۷۴۰۷۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541541
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۲۱۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۱۱۱۳۷۸۵۰۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044434
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ ومجوز۳۴۴۴۳ , ۱۲۲ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ به تصویب رسید. شرکت‌های سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت ایران و شرق سهامی خاص با شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی عام با شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰ شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ و شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۰۲۱۵۴۶۲۲۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه