شرکت فن آوا ماهواره (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102582478


شماره ثبت:
216891
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1382/11/20
آدرس:
تهران ميدان آرژانتين خيابان الوند خيابان 29 پلاك 5 1516644811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا مهرابی بیان 883591
آقای مهرداد آل علی 1036215
سید میثم بهشتیان 1386909
آقای مسیح مشهدی تفرشی 1386909
بانک شهر 10651580
حسین دامغانی 10651580
آقای سیدمهدی حسینی 12842790
آقای ضیاء حسینی طاهری 12842790
حامد بابایی 12842790
آقای خسرو منوچهری 12842790
عبداله صالحی دخت 13679028
آقای محمدرضا قوی 14213996
آقای علیرضا مبارک 14213996
آقای ابوالفضل رضائی 14213996
آقای امیر حسین فتاحی 14377403
آقای حسام حبیب اله 14377403
سید شهرام موحدی 14377403

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565970
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۶۸۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۴۲۴۹ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ شرکت مشاور فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ حسین دامغانی به کد ملی ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی حسینی به کد ملی ۰۰۶۶۶۴۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت ارتباطات فن آوا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو منوچهری به کد ملی ۳۲۵۶۱۳۵۰۸۰ به نمایندگی از شرکت شبکه گستر فن آوا و حجت اله نجاری به کد ملی ۴۰۵۱۰۹۵۶۶۵ به نمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا بسمت اعضای هیئت مدیره و سید میثم بهشتیان به کد ملی ۰۹۴۳۴۳۲۴۸۶ به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها از جمله، چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر میباشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۴۸۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883591
آگهی تغییرات در شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۱ محمدرضا بهرامی به ک م ۰۰۴۵۳۷۱۸۳۰ به نمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا به ش م ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی حسینی به ک م ۰۰۶۶۶۴۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت ارتباطات فن آوا به ک م ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین دامغانی به ک م ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه فن آوا به ش م ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خسرو منوچهری به ک م ۳۲۵۶۱۳۵۰۸۰ به نمایندگی از شرکت شبکه گسترش فن آوا به ش م ۱۰۱۰۲۵۳۴۴۲۴۹ و سید میثم بهشتیان به ک م ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا به ش م ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۱۶۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925176
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۸/۹۱ اساسنامه جدید شامل۷۷ ماده و۱۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۵۶۴۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036215
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به شماره ثبت۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386892
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل: شرکت گروه فن آوا ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ و شرکت شبکه گستر فن آوا ۱۰۱۰۲۵۳۴۴۲۴۹ و شرکت داده پردازی فن آوا ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ و شرکت مشاوره فن آوا ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۰۲۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386909
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسیح مشهدی تفرشی به کد ملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ بنمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حامد بابایی به کد ملی ۲۹۹۲۷۹۷۳۷۵ بنمایندگی از طرف شرکت ارتباطات فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو منوچهری به کد ملی ۳۲۵۶۱۳۵۰۸۰ بنمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۴۲۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مهرابی بیان به کد ملی ۰۰۴۵۳۷۱۸۳۰ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید میثم بهشتیان به کد ملی ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ بنمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۰۰۲۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679911
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام ثبت شده به شماره۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱/۸۹ و هیئت مدیره ۱۶/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیاربهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه فن آوا به نمایندگی حسن نوبهار و ارتباطات فن آوا به نما یندگی عبدالرضا فلاح و شبکه گستر فن آوا به نمایندگی خسرو منوچهری و داده پردازی فن آوا به نمایندگی حجت اله نجاری و مشاوه فن آوا به نمایندگی سید میثم بهشتیان حسن نوبهار به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا فلاح به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید میثم بهشتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736947
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام ثبت شده به شماره۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850139
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پاس (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۶۸۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۹۰ بشرح ذیل اتخاذ گردید: فعالیت درزمینه شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی (پس از اخذ مجوزهای لازم) واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای خارجی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی انجام فعالیت درزمینه رایانه‌ای اعم از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای و ارائه سرویس شبکه انتقال داده ماهوا ره‌ای در داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و طراحی و مشاوره در امورمرتبط با زیرساختهای صدا و داده در شبکه‌های محلی گسترده و جامع ماهواره‌ای شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با تمامی سازمانها نهادها وزارتخانه‌ها وشرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی درزمینه موضوع فعالیت شرکت اقدام به هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور درزمینه موضوع فعالیت شرکت عضویت درسازمانها و مجمع تخصصی در داخل یا خارج ازکشور درزمینه موضوع فعالیت شرکت ارائه خدمات مشاوره‌ای درزمینه تمامی موضوعات فعالیت شرکت برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام تمام امور و فعالیت هایی که بطور مستقیم درزمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و یا درجهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات سیستم‌های رایانه‌ای، مخابراتی و انتقال دیتا و ارائه هرنوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی، خرید و فروش و واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های رایانه‌ای مخابراتی و انتقال دیتا در زمینه رایانه در راستای فعالیتهای ارائه انتقال داده از طریق ماهواره، عقد قرارداد با تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانها و نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از تمامی بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت، ایجاد شعب در داخل و خارج ازکشور و قبول نمایندگی درزمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام سایر عملیات مجاز که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و به موجب قوانین و مقررات با این شرکت ممنوع نباشد باستثنای هرگونه فعالیت درزمینه بسته‌های نرم افزاری رسانه‌ای و چند رسانه‌ای، نشر دیجیتال، حامل‌های دیجیتال (از قبیل سی دی، دی وی دی، بلوری و مانند آنها) رسانه‌های برخط (شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی، بصری و متنی دیجیتال) و همچنین اماکن کسب، خدمات، تجهیزات، ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده لذا موضوع شرکت به شرح فوق تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919383
آگهی تصمیمات شرکت ارتباطات کوه نور سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۶۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا سهامی عام و موسسه بنیاد تعاون نور و شرکت فن آوا موج سهامی خاص و رحیم بنا مولایی و هادی جوهری. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۸۹ علی یوسفی به نمایندگی موسسه بنیاد تعاون نور به سمت رئیس هیئت مدیره و علی نادی پور به نمایندگی از طرف فن آوا سهامی عام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کورش منتظری به نمایندگی از شرکت فن آوا موج به سمت عضو هیئت مدیره و رحیم بنامولایی و هادی جوهری به سمت اعضاء هیئت مدیره و اکبر جواهری خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10651580
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۶۸۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۴۲۴۹ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ شرکت مشاور فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ حسین دامغانی به کد ملی ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی حسینی به کد ملی ۰۰۶۶۶۴۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت ارتباطات فن آوا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو منوچهری به کد ملی ۳۲۵۶۱۳۵۰۸۰ به نمایندگی از شرکت شبکه گستر فن آوا و حجت اله نجاری به کد ملی ۴۰۵۱۰۹۵۶۶۵ به نمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا بسمت اعضای هیئت مدیره و سید میثم بهشتیان به کد ملی ۰۹۴۳۴۳۲۴۸۶ به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها از جمله، چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653006
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۹۰ به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید: تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی و انتقال دیتا و ارائه هر نوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی خرید و فروش و واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی و انتقال دیتا عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانها و نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ وام تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام سایر عملیات مجاز که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و بموجب قوانین و مقررات برای این شرکت ممنوع نباشد به استثناء هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری و رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال و حامل‌های دیجیتال از قبیل سی دی و دی وی دی و بلوری و مانند آنها همچنین اماکن کسب و خدمات و تجهیزات و ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی واردات و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای خارجی مشاوره نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10898207
آگهی تغییرات در شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۱ محمدرضا بهرامی به ک م ۰۰۴۵۳۷۱۸۳۰ به نمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا به ش م ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی حسینی به ک م ۰۰۶۶۶۴۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت ارتباطات فن آوا به ک م ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین دامغانی به ک م ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه فن آوا به ش م ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خسرو منوچهری به ک م ۳۲۵۶۱۳۵۰۸۰ به نمایندگی از شرکت شبکه گسترش فن آوا به ش م ۱۰۱۰۲۵۳۴۴۲۴۹ و سید میثم بهشتیان به ک م ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا به ش م ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730008
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹ شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ پ۹۵۰۱۱۷۷۲۴۷۵۰۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842790
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد بابائی به کدملی ۲۹۹۲۷۹۷۳۷۵ بنمایندگی از طرف شرکت ارتباطات فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی حسینی به کدملی ۰۰۶۶۶۴۵۴۴۱ بنمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو منوچهری به کدملی ۳۲۵۶۱۳۵۰۸۰ بنمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۴۲۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای ضیاء حسینی طاهری به کدملی ۴۷۲۳۵۴۴۴۲۹ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید میثم بهشتیان به کدملی ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ بنمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نموده: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مسئول انجام و حسن اداره امور و مجری مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه شرکت و قانون تجارت می‌باشد. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی مصوب هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد و هدایت آنها در انجام وظایف تعیین شده. پیگیری برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه انها از طریق هیئت مدیره. تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره. تنظیم و اجرای آیین نامه‌های داخل شرکت پس از ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هیئت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و گزارش آن به هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد وثیقه و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه. تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارائه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر ۵ درصد قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره در موارد لزوم. مدیرعامل مسئول پیگیری و رفع تکالیف مجامع نیز بوده و می‌بایست گزارش فعالیت خود را در این مورد هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه نماید پ۹۵۰۳۱۹۷۷۶۲۰۰۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455493
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روز نامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت داده سامانه فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹ شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ پ۹۶۰۳۱۰۹۵۴۹۴۲۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13679028
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله صالحی دخت به کدملی ۰۰۵۵۶۱۸۹۵۲ بنمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای سید مهدی حسینی به کد ملی ۰۰۶۶۶۴۵۴۴۱ بنمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای ضیاء حسینی طاهری به کد ملی ۴۷۲۳۵۴۴۴۲۹ بنمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۴۲۴۹ بسمت عضو هیأت مدیره آقای سید میثم بهشتیان به کد ملی ۰۹۴۳۳۳۲۴۸۶ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ بسمت عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل رضائی به کد ملی ۰۰۵۶۰۷۱۲۴۸ بنمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مسئول انجام و حسن اداره امور و مجری مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره در چهارچوب اساسنامه شرکت و قانون تجارت می‌باشد. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی مصوب هیأت مدیره و نظارت بر عملکرد و هدایت آنها در انجام وظایف تعیین شده. پیگیری برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه انها از طریق هیأت مدیره. تهیه و تنظیم گزارش هیأت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره. تنظیم و اجرای آیین نامه‌های داخل شرکت پس از ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هیأت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و گزارش آن به هیأت مدیره. عقد هر نوع قرارداد وثیقه و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه. تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارائه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر ۵ درصد قانونی به هیأت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت مدیره در موارد لزوم. مدیرعامل مسئول پیگیری و رفع تکالیف مجامع نیز بوده و می‌بایست گزارش فعالیت خود را در این مورد هر سه ماه یکبار به هیأت مدیره ارائه نماید پ۹۶۰۸۰۳۸۳۶۲۸۱۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101483
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شماره ثبت۱۱۰۲۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۱۰۹۱۷۳۵۳۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213996
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا مبارک به کدملی ۱۷۲۸۹۶۶۸۶۸ بنمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین فتاحی به کدملی ۰۴۵۰۵۷۷۷۱۶ بنمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدشهرام موحدی به کدملی ۰۰۵۱۳۳۲۵۱۵ بنمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۴۲۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا قوی به کدملی ۰۰۸۱۳۰۵۷۲۹ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل رضائی به کدملی ۰۰۵۶۰۷۱۲۴۸ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه هوشمند به سام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مسئول انجام و حسن اداره امور و مجری مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه شرکت و قانون تجارت می‌باشد. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی مصوب هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد و هدایت آنها در انجام وظایف تعیین شده. پیگیری برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه انها از طریق هیئت مدیره. تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره. تنظیم و اجرای آیین نامه‌های داخل شرکت پس از ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هیئت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و گزارش آن به هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد وثیقه و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه. تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارائه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر ۵ درصد قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره در موارد لزوم. ۱۴. مدیرعامل مسئول پیگیری و رفع تکالیف مجامع نیز بوده و می‌بایست گزارش فعالیت خود را در این مورد هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه نماید. پ۹۷۰۶۲۱۹۶۷۱۵۲۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377403
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸

آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا مبارک به کد ملی ۱۷۲۸۹۶۶۸۶۸ بنمایندگی از شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین فتاحی به کد ملی ۰۴۵۰۵۷۷۷۱۶ بنمایندگی از شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدشهرام موحدی به کد ملی ۰۰۵۱۳۳۲۵۱۵ بنمایندگی از شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا قوی به کد ملی ۰۰۸۱۳۰۵۷۲۹ بنمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و حسام حبیب اله به کد ملی ۰۰۷۵۱۰۹۱۴۱ بنمایندگی از شرکت توسعه هوشمند به سام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. - اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی مصوب هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد و هدایت آنها در انجام وظایف تعیین شده. - پیگیری برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها از طریق هیئت مدیره - تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هیئت مدیره. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارائه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و به بازرس شرکت. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره در موارد لزوم - مدیر عامل مسئول پیگیری و رفع تکالیف مجامع نیز بوده و می‌بایست گزارش فعالیت خود را در این مورد هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه نماید. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه