شرکت آسیا سیر ارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102576935


شماره ثبت:
216334
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1382/11/16
آدرس:
تهران ميدان آرژانتين ، خيابان خالد اسلامبولي (وزراء ) كوچه 8، پلاك 3 ، واحد 3 طبقه اول ، 1511795914

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عباس قنادرضایی 1007706
آقای مسعود استادعظیم 1007706
آقای سیدمحسن میرمحمدی 1400288
سیدرسول خلیفه سلطانی 1544417
آقای اسداله رمضانی 1544417
آقای احمد کریمی پور 1544417
علی اصغر فرخ 10244201
خانم زهرا اخوان نسب 10909091
آقای محمود شهشهانی پور 10909091
آقای علیرضا نیلفروش زاده 10909091
آقای غلامحسین عبدالهی سروی 10909091
آقای غلامرضا طاهری 13339350
آقای منوچهر هادی 13339350
آقای مهران برومند 13534723
آقای حسین همت گیر 13534723
آقای محسن سعیدبخش 13534723
آقای مهرداد روشن 13534723
حسین بهمن زاده 13931981
آقای آرش بنازاده 13931981

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 715735
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه آزمودهکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علیاصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۱۷۲۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 889063
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ تعداد ۲۴۵/۵۲ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید. درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۵۰۰ سهم که ۷۵۵/۴۴۷ سهم بانام و ۲۴۵/۵۲ سهم بی نام ۰۰۰/۱۰۰ ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۶۱۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007706
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا اخوان نسب به کدملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ به نمایندگی از شرکت تاپ اونیک پنجره به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸ محمود شهشهانی پور به کدملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ عباس قنادرضایی به کدملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ مسعود استادعظیم به کدملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ غلامحسین عبدالهی سروی به کدملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ عباس قنادرضایی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود شهشهانی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عبدالهی سروی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۲۲۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397245
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزموده کاران بشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بشماره۰۰۴۸۶۵۰۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۸۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400288
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسدالله رمضانی با کد ملی ۱۱۹۹۰۳۸۳۱۸ بنمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۳۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی با کد ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ بنمایندگی شرکت توکا ریل شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محسن میر محمدی با کد ملی ۰۰۵۴۷۳۱۶۰۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی ۱۲۸۴۸۳۷۶۲۹ بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای احمد کریمی پور با کد ملی ۱۲۸۷۸۱۵۹۴۴ بنمایندگی شرکت توکا کشش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروری با کد ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. کلیه اوراق اسناد تعهدآور مالی و قراردادها چک سفته باامضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۲۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400443
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توکا ریل بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ شرکت خدمات توکا کشش بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶ شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۳۵۲ شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۲۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544417
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسد اله رمضانی با کد ملی ۱۱۹۹۰۳۸۳۱۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی راه اهن بهین ریل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۳۵۲به سمت سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محسن میرمحمدی باکد ملی ۰۰۵۴۷۳۱۶۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی با کد ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به نمایندگی از شرکت توکا ریل به شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی ۱۲۸۴۸۳۷۶۲۹ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد کریمی پور با کد ملی ۱۲۸۷۸۱۵۹۴۴ به نمایندگی از شرکت توکا کشش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروی با کد ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۰۵۶۹۸۱۶۶۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544419
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله رمضانی بشماره ملی ۱۱۹۹۰۳۸۳۱۸به نمایند گی شرکت توکاریل با شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر هادی بشماره ملی ۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکافولاد با شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد روشن بشماره ملی ۱۲۸۴۸۳۷۶۲۹ به نمایندگی شرکت حمل ونقل توکا با شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین عبداللهی سروی بشماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی شرکت توکا کشش با شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محسن میر محمدی بشماره ملی ۰۰۵۴۷۳۱۶۰۷ به نمایندگی شرکت راه آهن بهین ریل با شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۰۵۱۳۳۵۱۱۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588404
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکزاصلی شرکت به: اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر خیابان تعاون ۳ پلاک ۴۷ کدپستی ۸۱۷۹۹۵۳۶۶۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۶۰۴۱۹۵۸۳۶۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228604
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ تعداد ۲۴۵/۵۲ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید. درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۵۰۰ سهم که ۷۵۵/۴۴۷ سهم بانام و ۲۴۵/۵۲ سهم بی نام ۰۰۰/۱۰۰ ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244201
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483345
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیرارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909091
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۰/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به نمایندگی زهرا اخوان نسب به کدملی۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ و شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و عباس قنادرضائی به کدملی۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ و شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷ به نمایندگی محمود شهشهانی پور به کدملی۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ و غلامحسین عبدالهی سروی به کدملی۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳، عباس قنادرضایی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود شهشهانی پور به نمایندگی شرکت تدبیر سلامت کیمیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عبدالهی سروی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090539
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب مجمع رسید موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۸۰۳۹۶۷۵۶۹۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333707
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۱۱۷۸۸۵۸۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339350
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ باستناد مجوز شماره ۱۳۶۹۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه ۸، پلاک ۳، واحد ۳ طبقه اول، کد پستی ۱۵۱۱۷۹۵۹۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مبلغ اسمی سهام از ۱۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰ریال تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال نقدی است که به ۸۰۰ میلیون سهم عادی بانام تقسیم گردیده و تماما پرداخت شده است. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. موضوع فعالیت شرکت: موضوع اصلی: تولید و خرید و فروش و اجاره و تعمیرات و نگهداری واگن و لکوموتیو سرمایه گذاری در امور مختلف حمل و نقل ریلی ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز راه اهن مشارکت وبا افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بخصوص در ارتباط با موضوع شرکت موضوع فرعی: اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه موسسات و بانکهای داخلی و خارجی و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص و شکتهای دولتی و خصوصی مرکز اصلی شرکت: میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه ۸، پلاک ۳، واحد ۳ طبقه اول کد پستی ۱۵۱۱۷۹۵۹۱۴ می‌باشد مدت شرکت: نامحدود است سرمایه شرکت ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام عادی می‌باشد و شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. اعضای هیات مدیره شرکت: آقای اسداله رمضانی با کد ملی۱۱۹۹۰۳۸۳۱۸ به نمایندگی شرکت بهین ریل به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای منوچهر هادی با کد ملی۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به عنوان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای غلامرضا طاهری با کد ملی ۰۰۳۶۲۴۸۷۹۷ به نمایندگی شرکت توکا کشش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامحسین عبدالهی با کد ملی۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی شرکت توکا ریل به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی ۱۲۸۴۸۳۷۶۲۹ به نمایندگی شرکت حمل ونقل توکا به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶به عنوان عضو هیات مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارای بعد از تصفیه: هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت مبلغ ۸۶۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال و بدهیهای احتمالی به مبلغ ۱۲۲۹۶۲۴۰۰۰۰۰۰ریال می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۷۵۱۰۱۲۹۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461943
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ باستناد مجوز شماره ۲۰۶۹۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ و شرکت توکا ریل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ و شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ و شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲ و شرکت توکا کشش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۳۱۷۳۰۲۱۹۴۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534723
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سعید بخش به شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۹۲۷۴ به نمایندگی از شرکت توکا ریل با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهران برومند به شماره ملی ۴۶۸۹۶۶۲۰۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مهرداد روشن به شماره ملی ۱۲۸۴۸۳۷۶۲۹ به نمایندگی از شرکت خدمات توکا کشش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای اسداله رمضانی به شماره ملی ۱۱۹۹۰۳۸۳۱۸ به نمایندگی از شرکت بهین ریل با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین همت گیر به شماره ملی ۱۲۹۱۰۱۶۷۶۷ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل توکا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۷۴۱۰۱۰۲۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931981
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین همت گیر به شماره ملی ۱۲۹۱۰۱۶۷۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت توکا ریل با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره حسین بهمن زاده به شماره ملی ۳۳۹۱۹۱۱۳۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت توکا کشش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آرش بنازاده به شماره ملی ۱۲۸۸۰۸۴۶۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت حمل و نقل توکا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره مهران برومند به شماره ملی ۴۶۸۹۶۶۲۰۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اسداله رمضانی به شماره ملی ۱۱۹۹۰۳۸۳۱۸ به نمایندگی از شرکت بهین ریل با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۲۰۷۰۴۹۱۴۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092429
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۴۰۴۷۰۴۹۱۶۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه