بهمن دیزل

شرکت بهمن دیزل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102571964
تهران-شهر تهران-ايران خودرو-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711
32
افراد
23
آگهی‌ها
215834
شماره ثبت
1382/11/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584919
آگهی تصمیمات شرکت البرز چلیکسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ناصح به کدملی ۴۴۳۱۹۵۵۳۱۳ و حسین هرندی به کدملی ۴۴۳۲۰۴۶۶۳۵ و سیروس مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ احمد ناصح به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین هرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مسعود مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۲۱۲۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118081
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و شرکت هوشیار ممیز به کدملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۴۲۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457644
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل سهامی عام شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت بهمن موتور بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ و شرکت بهمن خودرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲ و شرکت شاسی ساز ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و شرکت بازرگانی عصر بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ پ۱۸۲۶۰۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457645
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل سهامی عام شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا سروش به کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر صالح به کد ملی ۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عسگری به کد ملی ۴۲۸۲۷۱۱۸۲۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد صارمی به کد ملی ۰۷۷۸۵۳۳۷۷۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای میر حکیم حسینی خشه حیران به کد ملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک، سفته با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۶۰۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676392
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۸۹ مجید شیخانی به کدملی ۰۰۴۷۱۴۴۲۳۸ به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود هراتی فر به کدملی ۰۰۳۹۲۴۳۸۳۴به نمایندگی از شرکت شاسی سازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۱۶۸ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کدملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره وروح اله داودآبادی فراهانی به کدملی ۰۰۳۷۱۹۹۵۰۱ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قسمتی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵ بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9710845
آگهی تصمیمات شرکت بهمن دیزل سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شناسه ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10789408
آگهی تصمیمات شرکت البرز چلیک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۰ احمد ناصح به کدملی ۴۴۳۱۹۵۵۳۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها و اسناد و سفته‌ها و بروات و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10902919
آگهی تصمیمات شرکت البرز چلیک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ناصح به کدملی ۴۴۳۱۹۵۵۳۱۳ و حسین هرندی به کدملی ۴۴۳۲۰۴۶۶۳۵ و سیروس مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ احمد ناصح به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین هرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مسعود مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702637
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
پیرو آگهی بشماره مکانیزه ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۰۸۶۲ مورخ ۰۹/۰۲/۹۴ کدملی آقای سیاوش آزاد منش به شماره ۴۸۴۹۶۲۳۰۸۵ صحیح می‌باشد که بدین و سیله تصحیح می‌گردد. پ۹۴۱۲۱۸۳۹۷۸۴۶۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732307
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سال مه با کدملی ۰۰۴۶۸۳۵۹۹۷ به جای آقای جعفر صالح به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حمید محمودی با کدملی ۰۰۶۳۹۵۰۶۵۰ به جای آقای سیاوش آزادمش به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۱۸۳۷۷۴۱۷۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847287
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ شرکت بهمن موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ شرکت بهمن خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲ شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ پ۹۵۰۳۲۳۲۴۲۳۵۹۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080612
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور پورزرین با کدملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا منجی با کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی عسگری با کدملی ۴۲۸۲۷۱۱۸۲۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا بابائی با کدملی ۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرحکیم حسینی خشه حیران به کدملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد براساس ضوابط مصوب پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پ۹۵۰۷۲۷۱۷۳۷۷۴۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109159
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای امیر عباس حسینی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به جای محمد رضا بابایی به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۵۸۳۷۱۲۸۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222221
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء ذیل اسناد مالکیت و مدارک فروش خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت و درخواست فک رهن و صدور سند جدید به آقای حسین تهوری فرزند اسماعیل با کدملی ۰۳۸۰۸۲۰۱۸۸ اعطاء گردید. پ۹۵۱۰۰۸۹۰۷۸۴۲۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440058
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا منجی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین خضری به شماره ملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی شفیعی به شماره ملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ذیل ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، داد سراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به: تهران، شهر تهران، ایران خودرو، خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری، پلاک ۲۷۹، طبقه همکف، کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۳۰۱۲۳۷۷۷۰۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524994
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۰۱۳۱۰۴۱۴۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550071
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری باکد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ بجای آقای حسین خضری با کدملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. پ۹۶۰۵۱۷۱۰۷۸۸۷۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604300
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده ۴۴ اساسنامه حق امضاء ذیل اسناد مالکیت و مدارک فروش خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت و درخواست فک رهن و صدور جدید به آقایان: مرتضی شفیعی به شماره ملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ و امیرحمزه اصلانی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۱۲۷۰۲ و سعید خان محمدیان به شماره ملی ۰۶۰۲۳۷۶۱۱۴ و ابراهیم تقوی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۱۳۹۳۵ اعطاء گردید. پ۹۶۰۶۲۱۳۴۹۹۳۳۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624447
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا منجی با کدملی۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲به سمت رئیس هیات مدیره آقای بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علی عسگری با کدملی ۴۲۸۲۷۱۱۸۲۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصربهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای امیرعباس حسینی با کدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای مرتضی شفیعی با کدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک‌ها و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل بشرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۶۰۷۰۲۹۴۲۶۹۶۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657495
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محسن مرتضوی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۶۶۳۴۱ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به جای امیرعباس حسینی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸به سمت عضوهیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۲۳۶۲۷۹۶۴۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792917
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهیار عسگریان به شماره ملی ۲۲۰۰۴۴۴۰۲۸ به نمایندگی شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به جای علی عسگری به شماره ملی ۴۲۸۲۷۱۱۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۱۱۸۰۴۲۸۴۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106166
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت بهمن موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ شرکت بهمن خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۱۳۵۹۳۷۲۱۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223965
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضا ذیل اسناد فروش مالکیت و مدارک فروش خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت و درخواست فک رهن و صدور اسناد جدید به هر یک از نامبردگان ذیل منفردا و به تنهایی و با مهر برجسته شرکت به معاونت فنی و مهندسی راهور ناجا معرفی گردد: ۱ مرتضی شفیعی به شماره ملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ ۲ مهیار عسگریان به شماره ملی ۲۲۰۰۴۴۴۰۲۸ ۳ ابوذر مصلحی به شماره ملی ۲۱۴۲۱۰۵۶۳۷ ۴ سعید خان محمدیان به شماره ملی ۰۶۰۲۳۷۶۱۱۴ ۵ ابراهیم تقوی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۱۳۹۳۵ ۶ فرحناز طوبایی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۸۷۰۵۸ پ۹۷۰۶۳۱۹۳۵۳۸۵۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک