شرکت ریل سیرکوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102564183


شماره ثبت:
215037
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1382/10/17
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-خيابان شهيد عقيل خليل زاده-بلوار نلسون ماندلا-پلاك 78-ساختمان كوشيار-طبقه سوم-واحد 15--- 1969735368

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدحسن اسماعیلی 1241984
محمد عزت آبادی پور 1241984
آقای حمید عزت آبادی پور 1241984
سید محمد هاشمی 9639165
سید رضا هاشمی 9639165
آقای محمدباقر عسکری پور 9639165
نادر کریمی مکی آبادی 9639165
آقای سید رضا رضوی نسب 10890802
سیدحسین هاشمی 12865320
ابوالقاسم سعیدی 12865353
آقای محمدمهری 13004342

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734017
آگهی تصمیمات شرکت ریل سیر کوثرسهامی خاص به شماره ثبت۲۱۵۰۳۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سیدرضا رضوی نسب به ک م ۳۰۷۱۰۶۵۲۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر عسکری پور به ک م ۳۰۷۱۱۱۹۷۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران خ آفریقا خ شریفی پ ۱۰ ط۵ واحد۱۵ ک پ ۱۹۶۹۹۵۳۷۵۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۵۴۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241976
آگهی تغییرات شرکت ریل سیر کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید محمد هاشمی به کدملی۳۰۷۰۹۲۳۸۳۶ و حمید عزت آبادی پور به کدملی۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲ و محمد عزت آبادی پور به کدملی۳۰۷۱۰۷۸۴۰۴ و نادر کریمی مکی آبادی به کدملی۳۰۷۱۰۰۷۹۹۱ و سید رضا هاشمی به کدملی۳۱۷۹۸۷۰۲۸۱ سید رضا رضوی نسب به کدملی۳۰۷۱۰۶۵۲۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر عسگری پور به کدملی۳۰۷۱۱۱۹۷۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. و تراز و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۳۶۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241984
آگهی تغییرات شرکت ریل سیر کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدحسن اسمعیلی محسن آبادی به کدملی۲۷۳۹۸۴۲۶۳۵ به سمت مدیرعامل و سید محمد هاشمی به کدملی۳۰۷۰۹۲۳۸۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید عزت آبادی پور به کدملی۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد عزت آبادی پور به کدملی۳۰۷۱۰۷۸۴۰۴ و نادر کریمی مکی آبادی به کدملی۳۰۷۱۰۰۷۹۹۱ و سید رضا هاشمی به کدملی۳۱۷۹۸۷۰۲۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۳۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388143
آگهی تغییرات شرکت ریل سیر کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰/۲۴۴/۴۵۶/۳۷۷ ریال به مبلغ۰۰۰/۳۰۶/۸۲۰/۴۷۱ ریال منقسم به ۱۲۵ سهم با نام ۴۴۸/۵۶۲/۷۷۴/۳ ریالی از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۹۵۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639165
آگهی تصمیمات شرکت ریل سیر کوثر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: سیدرضا رضوی نسب به کدملی ۳۰۷۱۰۶۵۲۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر عسگری پور به کدملی ۳۰۷۱۱۱۹۷۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمد هاشمی به کدملی ۳۰۷۰۹۲۳۸۳۶ و حمید عزت آبادی پور به کدملی ۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲ و نادر کریمی مکی آبادی به کدملی ۳۰۷۱۰۰۷۹۹۱ و محمد عزت آبادی پور به کدملی ۳۰۷۱۰۷۸۴۰۴ و سیدرضا هاشمی به کدملی ۳۱۷۹۸۷۰۲۸۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۰ حمید عزت آبادی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر کریمی مکی آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد هاشمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10890802
آگهی تصمیمات شرکت ریل سیر کوثرسهامی خاص به شماره ثبت۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سیدرضا رضوی نسب به ک م ۳۰۷۱۰۶۵۲۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر عسکری پور به ک م ۳۰۷۱۱۱۹۷۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران خ آفریقا خ شریفی پ ۱۰ ط۵ واحد۱۵ ک پ ۱۹۶۹۹۵۳۷۵۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865320
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمحمد هاشمی به کدملی۳۰۷۰۹۲۳۸۳۶ و ابوالقاسم سعیدی به کدملی ۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴ به نمایندگی شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۲۲۴ و سیدرضا هاشمی به کدملی ۳۱۷۹۸۷۰۲۸۱ و سیدحسین هاشمی به کدملی ۳۰۷۱۰۶۲۷۰۲ و حمید عزت آبادی پور به کدملی ۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد باقر عسگری پور به کدملی ۳۰۷۱۱۱۹۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۳۳۱۲۱۴۳۷۴۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865326
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۳۱۱۴۳۱۲۷۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865353
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد هاشمی به کدملی۳۰۷۰۹۲۳۸۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم سعیدی به کدملی ۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴ به نمایندگی شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۲۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان سیدرضا هاشمی به کدملی ۳۱۷۹۸۷۰۲۸۱ و حمید عزت آبادی پور به کدملی ۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲ و سیدحسین هاشمی به کدملی ۳۰۷۱۰۶۲۷۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهری به کدملی۰۰۴۶۵۰۴۲۵۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره وسهامداران) انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۳۱۹۲۰۳۶۶۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004342
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۶۱۶۶ , ۱۲۱ مورخ ۲۴/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ ارزش اسمی هر سهم شرکت از ۳۷۷۴۵۶۲۴۴۸ ریالی به ۱۰۰۰ریالی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۴۷۱۸۲۰۳۰۶۰۰۰ ریال منقسم به ۴۷۱۸۲۰۳۰۶ سهم ۱۰۰۰ریالی عادی بانام می‌باشد. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل می‌باشد: موضوع فعالیت شرکت: ایجاد واحد‌های صنعتی و تولیدی و فعالیت در بخش صنعت و ساخت قطعات یدکی مورد نیاز صنعت ریلی و تاسیس کارگاههای تعمیراتی جزئی و کلی واگنهای مسافری و باری خرید واگنهای مسافرتی و باری از داخل و خارج از کشور استفاده از ان در ناوگان ریلی کشور و تعمیر و نگهداری واگنهای مسافری و باری و ایجاد تعمیر گاههای مجهز در این رابطه و خرید و سفارش قطعات یدکی و ابزار الات تعمیر و نگهداری از داخل و خارج از کشور صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی اخذ وتسهیلات ریایل و ارزی از بانکها اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ و اعطای نمایندگی اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها پس از اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مجاز فعالیت در بخش‌های صنعتی مرتبط خرید و فروش کالاهای مجاز. مرکز اصلی شرکت: تهران خ افریقا خ شریفی پ ۱۰ ط ۵ واحد ۱۵ می‌باشد مدت شرکت: نامحدود سرمایه شرکت: ۴۷۱۸۲۰۳۰۶۰۰۰ریال منقسم به ۴۷۱۸۲۰۳۰۶ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام و فاقد سهام ممتاز می‌باشد اعضای هیات مدیره شرکت به قرار ذیل می‌باشند: آقای سید محمد هاشمی به کد ملی۳۰۷۰۹۲۳۸۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم سعیدی به کد ملی ۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴ به نمایندگی شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۲۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید رضا هاشمی به کد ملی ۳۱۷۹۸۷۰۲۸۱ و حمید عزت آبادی پور به کد ملی ۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲ و سید حسین هاشمی به کد ملی ۳۰۷۱۰۶۲۷۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهری به کد ملی۰۰۴۶۵۰۴۲۵۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره وسهامداران) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم ان طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی لحاظ گردد هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است. سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی می‌باشد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی‌های و حقوق صاحبان سهام مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴: جمع بدهی‌های جاری ۲۵۳۸۲۵۵۴۹۶۲۲ ریال جمع بدهی‌های غی جاری ۳۶۹۴۸۴۷۳۱۰۹ ریال و جمع کل بدهی ۲۹۰۷۷۴۰۲۲۷۳۱ ریال. جمع تعهدات سرمایه‌ای طبق اخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ ۷۹ میلیارد ریال می‌باشد. ضمن اینکه شرکت در تاریخ فاقد هر گونه بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار ی که اطلاعیه‌ها و اگهی‌های شرکت در ان منتشر می‌شود روزنامه ابرار می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۳ و ۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۴۲۸۱۲۲۱۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004352
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۱۴۱۱۵۱۲۲۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560217
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۲۴۶۷۳۴۳۷۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585094
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین هاشمی کد ملی ۳۰۷۱۰۶۲۷۰۲ بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل بهمراه امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت انجام گردد. پ۹۶۰۶۰۷۴۵۹۲۷۹۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775745
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید عقیل خلیل زاده بلوار نلسون ماندلا پلاک ۷۸ ساختمان کوشیار طبقه سوم واحد ۱۵ کدپستی: ۱۹۶۹۷۳۵۳۶۸ تغییر یافت پ۹۶۱۰۰۳۵۶۶۴۲۵۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه