شرکت گروه صنعتی ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102561157


شماره ثبت:
214717
تعداد بازدید:
22
تأسیس:
1382/10/14
آدرس:
تهران، ايران خودرو (كيلومتر 13) خيابان خاكي، بزرگراه امير سرلشگر حسين لشگري، پلاك 279، طبقه همكف __ 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مسعود سلطان زالی 667150
حسین پناهیان 667150
محمدرضا نادریان 673038
در نتیجه محمدرضا رستمی 992263
علیرضا سیری 992263
حسن عابدی 992263
احمد نبی زاده 992263
آقای مهدی بیگلری کامی 9405435
خانم پریسا یوسفی اصل 9405435
محمد مرادی 9405435
آقای جعفر کمری 9405435
آقای عادل بهزادی 9405435
هانی بابازاده 12697956
آقای سجاد طاهری سرتشنیزی 12697956
حجت اله انصاری 12697956
آقای بابک داوری 12697956
خانم سارا فرهمندی 13706084
مجید صادقی 13706084
خانم فاطمه هویشی 14035341
روح اله عسگرشهبازی 14035341
آقای رضا عزیز محسنی 14035341
ابراهیم اعتمادی 14035341
سید محمدرضا میرمحمدی 14035341

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 667150
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۸۹ مسعود سلطان زالی به کدملی۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ به جای محمدهاشم بت شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین پناهیان به کدملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبراست و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۴۷۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673038
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۴۷۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749005
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت داد و ستد آریا به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت اعتبار آفرین به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت کارگزاری بهمن به ش م ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۴۶۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992263
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند و جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089026
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به ک م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۳۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405435
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بجای آقای سید مهدی متولیان برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای مهدی بیگلری کامی به کدملی ۵۶۸۹۹۹۰۴۱۸ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بجای آقای مهدی اسکندری برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بجای آقای مهدی ابراهیمی برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ بجای آقای امیر محمد رحیمی نجف آبادی برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. خانم پریسا یوسفی اصل به کدملی ۴۹۳۹۹۷۷۹۳۵ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بجای آقای محمد بیات برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمد مرادی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مهدی بیگلری کامی، جعفر کمری و خانم پریسا یوسفی اصل بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای عادل بهزادی به شماره ملی ۵۱۵۹۸۷۸۹۳۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۴۷۹۹۶۱۹۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826351
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت داد و ستد آریا به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت اعتبار آفرین به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت کارگزاری بهمن به ش م ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139211
آگهی تصمیمات در شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ محمدهاشم بت شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسین پناهیان به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین و حسن عابدی به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره و سید هدایت تشکرحسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن بسمت اعضای به هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. سهیل صمصامی شیرزاد خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیابی مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817805
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و کد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ حسن غلامی به جای علیرضا فتحی نیا به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به عنوان عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697956
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی آقای بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی به نمایندگی آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به نمایندگی آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عادل بهزادی به شماره ملی ۵۱۵۹۸۷۸۹۳۹ خارج از اعضاء بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۲۱۷۶۰۸۶۸۸۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697964
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۷۸۱۸۳۵۳۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470002
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ تصویب شد. پ۹۶۰۳۲۳۵۲۱۶۶۸۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706084
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عزیزمحسنی به کد ملی ۰۴۵۲۵۵۵۹۶۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای روح اله عسگر شهبازی به کد ملی ۳۹۶۱۸۴۳۷۶۷ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، خانم سارا فرهمندی به کد ملی ۶۲۵۹۹۲۰۴۳۱ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای مجید صادقی به کد ملی ۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کد ملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به تهران، ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری، پلاک ۲۷۹، طبقه همکف، کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱، تغییر یافت. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۸۲۱۳۸۹۴۷۴۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966383
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۷۰۱۱۸۲۵۹۴۲۰۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035341
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا عزیز محسنی به شماره ملی ۰۴۵۲۵۵۵۹۶۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه هویشی به شماره ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم اعتمادی به شماره ملی ۰۰۵۱۸۵۵۶۹۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و روح الله عسگر شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۸۴۳۷۶۷ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و سیدمحمدرضا میر محمدی به شماره ملی ۰۰۸۱۴۵۱۰۳۲ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۷۰۲۲۹۱۰۵۳۵۹۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202003
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۳۱۵۸ اعلام می‌دارد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت صحیح می‌باشد که اشتباها سال ۹۵ درج شده و بدیتوسیله اصلاح شد. پ۹۷۰۶۱۴۹۲۰۲۴۹۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه