شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102558524


شماره ثبت:
214452
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1382/10/14
آدرس:
تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان شهيد خدامي پلاك 89 طبقه سوم جنوبي 1994844185

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدشهاب سیدجلالی 552561
میر حمید قریشی 552561
محمد بیگدلی 572520
خیراله خادمی 572520
آقای شهاب الدین عزیزی خادم 572520
آقای هوشنگ بازوند 1134712
آقای مجید احمدپور 1134712
آقای پیمان فروزش 1134712
حسین فاضلی 1134712
آقای محسن پدرام 1134712
فرهاد عربلو 10165577
فاطمه سلطانی 11037110
اسفندیار برومند 11037110
حمیدرضا کریمی 11037110
میرحمید قریشی 11037110
سیاوش جروند 11037110
علیرضا قسیمی 12671906
حسین عباسی نژاد 13054342
علی ملکی 13054342
آقای اصغر دانشیان 13054342
آقای سلمان نوغانی 13220878
محمد مدد 13220878
آقای صمد رشیدی جهان آباد 14017637
سید محمود حسینی 14017637
آقای یزدان احمدوند 14403860
آقای محمدکتابچی 14403860
آقای سلمان روحانی فر 14403860

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552561
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملیسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد بیگدلی به کدملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ بجای فرهاد عربلو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدشهاب سیدجلالی به کدملی ۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و میر حمید قریشی به کدملی ۰۰۳۹۴۲۰۲۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار برومند به کدملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۶۹۵۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572520
آگهی تصمیمات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۴۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به نمایندگی محمد بیگدلی به کد ملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به نمایندگی شهاب الدین عزیزی خادم به کد ملی ۴۸۵۰۱۶۶۰۲۴ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ به نمایندگی مجید احمدپور به کد ملی ۲۰۶۲۹۶۴۶۶۸ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ به نمایندگی اسفندیار برومند به کد ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۹ به نمایندگی خیراله خادمی به کد ملی ۴۰۷۱۳۶۶۸۰۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ خیراله خادمی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید احمدپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب الدین عزیزی خادم بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در ۲۲ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۷۲۰۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729399
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملیسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: پیمان فروزش به کدملی ۳۷۱۸۸۷۶۷۹۵ به نمایندگی شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد و بنابراین خیراله خادمی به کدملی ۴۰۷۱۳۶۶۸۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید احمدپور به کدملی ۲۰۶۲۹۶۴۶۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب الدین عزیزی به کدملی ۴۸۵۰۱۶۶۰۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۳۰۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134712
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ بازوند به کدملی ۳۹۶۰۷۱۸۱۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین فاضلی به کدملی ۲۲۱۷۹۵۹۷۰۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید احمدپور به کدملی ۲۰۶۲۹۶۴۶۶۸ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن پدرام به کدملی ۴۰۷۲۲۰۳۱۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۹ و آقای پیمان فروزش به کدملی ۳۷۱۸۸۷۶۷۹۵ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ به سمت اعضا هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید. حق امضا کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۱۸۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539418
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ بازوند به شماره کد ملی ۲ ۰۷۱۸۱۵ ۳۹۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حسین فاضلی به شماره کد ملی ۰ ۷۹۵۹۷۰ ۲۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجید احمدپور به شماره کد ملی ۸ ۲۹۶۴۶۶ ۲۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره کد ملی ۱۲۲۰۳۱۸۴۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد مدد به شماره کد ملی ۱۷۱۳۱۷۲۰۰۴ به جای پیمان فروزش به نمایندگی از طرف شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ به سمت عضو موظف هیت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۵۰۱۹۱۵۲۳۱۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555655
آگهی تصمیمات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676862
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: پیمان فروزش به کدملی ۳۷۱۸۸۷۶۷۹۵ به نمایندگی شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد و بنابراین خیراله خادمی به کدملی ۴۰۷۱۳۶۶۸۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید احمدپور به کدملی ۲۰۶۲۹۶۴۶۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب الدین عزیزی به کدملی ۴۸۵۰۱۶۶۰۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10165577
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۴۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: فرهاد عربلو به کد ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ به جای حمیدرضا کریمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در نتیجه محمدشهاب سیدجلالی به کد ملی ۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و میرحمید قریشی به کد ملی ۰۰۳۹۹۴۲۰۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار برومند به کد ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیاوش جروند به کد ملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ و فرهاد عربلو به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037110
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ حمیدرضا کریمی به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۱۶۷۳ به جای فاطمه سلطانی به شماره ملی ۳۱۹۹۸۳۰۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. محمد شهاب سیدجلالی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و میرحمید قریشی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۴۲۰۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سیاوش جروند به شماره ملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066471
آگهی تصمیمات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۸ محمدشهاب سیدجلالی به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به سمت رئیس هیئت مدیره و میرحمید قریشی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه دار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و اسفندیار برومند به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف به سمت مدیرعامل و فاطمه سلطانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و سیاوش جروند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه چکها و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671906
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا قسیمی به شماره ملی۰۰۴۱۹۶۳۸۴۹ به نمایندگی شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط به امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۲۰۳۷۰۵۷۱۷۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980480
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ شرکت ملی ریسباف با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۴۰۱ شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای ۱ سال مالی تعیین شد. روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۰۱۵۴۱۸۰۱۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054342
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمود حسینی بشماره ملی ۲۲۶۹۳۴۵۳۵۵ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین عباسی نژاد بشماره ملی ۳۹۳۲۵۰۴۹۰۹ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر دانشیان بشماره ملی ۱۶۷۲۲۱۵۴۲۰ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد مدد بشماره ملی ۰۰۴۷۱۳۱۷۲۱ بنمایندگی از طرف شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ و علی ملکی بشماره ملی ۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۳۹۴۲۷۸۶۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082737
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد: اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، اعم از ادارات دولتی و مؤسسات و شرکتهای خصوصی. تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان و نمایندگان شرکت در هیئت مدیره‌ها و مجامع سایر شرکتها، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و اعزام به مأموریتهای داخل و خارج در چارچوب چارت سازمانی و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت و عندالزوم عقد قرارداد با کارشناسان، مشاورین و نیروی انسانی مورد نیاز. اعمال اقدامات لازم بمنظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت، عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و همچنین عقد قرارداد با فروشندگان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و طراح با رعایت آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌ها و نهایتا ارائه این گونه طرح‌ها به هیئت مدیره برای تصویب. پیشنهاد تشکیل صندوق‌های مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیئت مدیره. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی و بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل یا خارج کشور و پرداخت حق عضویت آنها. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت. پیشنهاد به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیرمنقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ۹۵۰۷۲۸۹۵۰۸۴۷۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220878
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمود حسینی به شماره ملی ۲۲۶۹۳۴۵۳۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین عباسی نژاد به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۴۸۰۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اصغر دانشیان بشماره ملی ۱۶۷۲۲۱۵۴۲۰ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمد مدد به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۱۷۲۱ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره سلمان نوغانی به شماره ملی ۲۰۳۱۶۵۶۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و. قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۷۳۲۷۱۸۸۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461954
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۰۲۱ , ۱۲۲ مورخه ۰۳/۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی، شماره ثبت: ۲۱۴۴۵۲ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت طبق ماده۲ اساسنامه عبارت است از: پیمانکاری، ساخت وساز، بازسازی، اداره و نگهداری، اصلاح و توسعه انواع پروژه‌ها و شرکت‌ها و انجام کلیه خدمات ساختمانی و مهندسی موردنیاز مؤسسات. سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی و مهندسی، تولیدی و خدماتی و اداره آن‌ها. مشارکت و اجرا پروژه‌های انبوه سازی و مبادرت به خریدو فروش اموال غیرمنقول و ساختمانها بصورت مشاع و یا متری. اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ هرگونه مجوز بمنظور اجرای عملیات و فعالیت موضوع شرکت و بطور کلی انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید می‌باشد. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور بمنظور اجرای عملیات و فعالیت موضوع اصلی شرکت. همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادارو سهام شرکتهای داخلی وخارجی. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی شماره ۸۹ طبقه سوم جنوبی کدپستی:۱۹۹۴۸۴۴۱۸۵ شرکت فاقد شعبه است. مدت شرکت:: نامحدود. سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال تماما پرداخت گردیده. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت توسعه تجارت بین الملل ملی شمارۀ ثبت ۲۹۸۴۸۲ شناسۀ ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰ به نمایندگی اصغر دانشیان نام پدر مجتبی شماره شناسنامه ۳ کد ملی ۱۶۷۲۲۱۵۴۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شمارۀ ثبت ۸۹۵۸۴ شناسۀ ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به نمایندگی سید محمود حسینی نام پدر محمد علی شماره شناسنامه ۵۹ کد ملی ۲۲۶۹۳۴۵۳۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شمارۀ ثبت ۹۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به نمایندگی حسین عباسی نژاد نام پدر فتح اله ۶۴۴ کد ملی ۳۹۳۲۵۰۴۹۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی ریسباف شماره ثبت ۵۴۵۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ به نمایندگی محمد مدد نام پدر محمد علی شماره شناسنامه ۷۹۵ کد ملی ۰۰۴۷۱۳۱۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان شمارۀ ثبت ۲۱۸۰۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴به نمایندگی سلمان نوغانی نام پدر غلامرضا شماره شناسنامه ۱۸۲۲ کد ملی ۲۰۳۱۶۵۶۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی طبق ماده۱۹ اساسنامه به شرح زیر است: شرایط حضور در مجامع ومشارکت در رأی گیری در کلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا"، یاوکیل یا قائم قانونی اشخاص حقیقی، ونماینده یا نمایندگاان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یانمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رٲی خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع راخواهد داشت: اعلامیة خرید سهام، گواهی نامة نقل وانتقال وسپرده، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: طبق مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳ اساسنامه بشرح زیر است: ماده۵۱ اندوختة قانونی و اختیاری: وضع اندوختة قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ماده ۵۲ موارد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره میتواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. مادۂ ۵۳ تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیۀ امور آن با متابعت از قوانین و مقرارات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ ۴۷۸۳۲۶ میلیون ریال مبلغ دیون توسط اشخاص ثالث تضمین نشده است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۰۳۱۷۴۵۵۲۹۷۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522607
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای ۱ سال مالی تعیین شد. روزنامه اطاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۲۸۱۰۲۸۹۲۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989107
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت بشرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰ و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی با شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰ ۲ پ۹۷۰۲۰۱۷۴۸۹۰۸۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017637
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود حسینی به شماره ملی ۲۲۶۹۳۴۵۳۵۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عباسی نژاد به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۴۸۰۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر دانشیان بشماره ملی ۱۶۷۲۲۱۵۴۲۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سلمان نوغانی به شماره ملی ۲۰۳۱۶۵۶۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۹۰۷۹ به نمایندگی ازشرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضای کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل با حق توکیل و واگذاری به شرح ذیل تفویض گردید: اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، اعم از ادارات دولتی و مؤسسات و شرکتهای خصوص تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان و نمایندگان شرکت در هیئت مدیره‌ها و مجامع سایر شرکتها، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و اعزام به مأموریت‌های داخل و خارج در چارچوب سازمان و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت و عنداللزوم عقد قرارداد با کارشناسان، مشاورین و نیروی انسانی مورد نیاز اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی تنظیم و پیشنهاد برنامه وبودجه شرکت پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت، عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خریدوفروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و همچنین عقد قرارداد با فروشندگان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و طراح با رعایت آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌ها و نهایتا ارائه این گونه طرح‌ها به هیئت مدیره برای تصویب پیشنهاد تشکیل صندوق‌های مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج به عمل آمده به هیئت مدیره اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی و بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل یا خارج کشور و پرداخت حق عضویت آنها پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خریدوفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری برای شرکت پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها پیشنهاد اخذ توثیق تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیرمنقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ۹۷۰۲۱۸۴۲۱۷۵۶۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077541
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/۹۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۳۲۷۲۱۳۱۵۸۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403860
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴

آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدکتابچی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۲۲۲۵۲ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای یزدان احمدوند بشماره ملی ۴۰۷۲۲۷۲۰۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سلمان نوغانی به شماره ملی ۲۰۳۱۶۵۶۵۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۹۰۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سلمان روحانی فر به شماره ملی ۱۲۹۲۸۸۶۰۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند اختیارات مدیر عامل با حق توکیل و واگذاری به شرح ذیل می‌باشد: اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، اعم از ادارات دولتی، مؤسسات و شرکتهای خصوصی. تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن. نصب و عزل کلیه معاونین، مدیران، مأموران، کارکنان و نمایندگان شرکت در هیئت مدیره‌ها و مجامع سایر شرکتها، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و اعزام به مأموریت‌های داخل و خارج در چارچوب سازمان و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت و عنداللزوم عقد قرارداد با کارشناسان، مشاورین و نیروی انسانی مورد نیاز. اقدامات لازم به منظور آموزش ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. تنظیم و پیشنهاد برنامه وبودجه شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت، عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و همچنین عقد قرارداد با فروشندگان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و طراح با رعایت آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌ها و نهایتا ارائه این گونه طرح‌ها به هیئت مدیره برای تصویب. پیشنهاد تشکیل صندوق‌های مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج به عمل آمده به هیئت مدیره. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی و بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل یا خارج کشور و پرداخت حق عضویت آنها. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خریدوفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۷ - ۶) تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری برای شرکت. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه