شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102543204


شماره ثبت:
212898
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1382/9/12
آدرس:
تهران خيابان وليعصر روبروي پارك ملت خيابان ناهيد غربي شماره 81 1966913465

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسن اعتمادزاده 710579
آقای ناصر نقدی 737017
محمدرضا شانه ساز شوشتری 1630018
آقای سیامک افاضلی 10248071
آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی 10248071
آقای فرهاد زرگری 10248071
محمد رضوانی فر 13958221
آقای محمدرضا سعیدی 13958221
آقای محمدرضا شمس اردکانی 13958221
سید طه هاشمی 13958221
آقای علیرضا تحسیری 13958221

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 710579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ سید حسن اعتمادزاده به کد ملی ۲۰۰۲۴۱۸۹۵۰ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۲۵۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737017
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ ناصر نقدی به کدملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به جای سید مهدی رضایتسرخآبادی به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری صبا تامین به سمت نایب رئیس هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۷۶۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923203
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۸۲۳۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630018
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۸۷۳۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۵/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر محمدرضا شانه ساز پورشوشتری دارای کدملی ۰۰۴۳۹۴۰۱۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش. م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به جای آقای دکتر فرهاد زرگری دارای کدملی ۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر رسمی شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۱۵۴۴۱۸۸۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706997
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی و اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۲۲۵۷۵۱۰۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248071
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ سیامک افضلی به ش ملی ۰۰۵۱۲۵۵۹۳۶ به جای مرتضی آذرنوش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و فرهاد زرگری به ش ملی ۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲ به جای شهریار امیدوار به نمایندگی از شرک سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و سید مهدی رضایت سرخ آبادی به ش ملی ۰۷۰۲۳۹۵۲۲۶ به جای فرخ ملک وندفرد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. سید مهدی رضایت سرخ آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رمضان محسن پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک افاضلی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر رسمی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر رسمی شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به وی تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394831
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‎گذاری دارویی تامین سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۸۹ مواد ۳۶ و ۳۷ و ۴۸ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629065
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ ناصر نقدی به کدملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به جای سید مهدی رضایت سرخ آبادی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101978
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۹۲۰۹۱۷۱۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770117
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۵۰۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۷/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۲/۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ پ۹۶۰۹۲۸۹۶۹۲۵۰۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958221
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۸۷۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای محمدرضا شمس اردکانی ۴۴۴۹۵۵۷۵۳۰ بعنوان نماینده (شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰) بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضوانی فر ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ بعنوان نماینده (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدطه هاشمی ۳۰۹۰۹۹۳۶۵۱ بعنوان نماینده (شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶) ببسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سعیدی ۶۳۵۹۵۷۲۹۵۸ بعنوان نماینده (شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶) بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا تحسیری ۱۲۸۱۶۳۰۲۴۱ بعنوان نماینده (شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۳۹۵) بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود را بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه شامل ۱۶ بند به شرح ذیل را به آقای محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت تفویض نمود. حدود اختیارات مدیرعامل نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عمومی عادی شرکتهای گروه. پیشنهاد تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه وتنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه‌های موجود به هیئت مدیره. به کارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت و شرکت‌های تابعه به هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره. واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه‌های مصوب. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. پ۹۶۱۲۲۸۶۵۷۷۵۳۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254641
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۱۸۱۶۴۱۴۱۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه