شرکت بیمه سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102529006


شماره ثبت:
211439
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1382/8/10
آدرس:
تهران خيابان ميرداماد بين خيابان نفت شمالي و بزرگراه مدرس شماره 225 1918973657

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سعی خرقانی 1280136
آقای محمدقلی یوسفی 1280136
آقای فریدون صفرخانلو 1280136
امین شیرکانی 1692641
آقای روح اله امیدی 1692641
سید احمد زرهانی 10339167
آقای کامبیز پیکارجو 10339167
آقای خسرو ناظمیان 13440320
مرتضی دباغ عالی نصب 14064800
امیر رضا خسروی 14064800

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1089000
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بنیاد علوی به ش. م ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش. م ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت لیزینگ جامع سینا به ش. م ۱۰۱۰۲۳۱۲۸۲۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به ش. م ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴ پ۱۶۶۳۶۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280136
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای محمدقلی یوسفی با کدملی ۱۹۷۱۰۱۸۵۵۴ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ جامع سینا ش ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۸۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید خرقانی با کدملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ به نمایندگی از طرف شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز پیکارجو با کدملی ۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای فریدون صفرخانلو با کدملی ۰۰۴۶۴۷۰۱۴۱ به نمایندگی از طرف بنیاد علوی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره سایر اختیارات به شرح مندرج در بندهای ب و ج صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۸۹ میباشد. پ۱۷۵۳۱۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348799
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان میرداماد , بین خیابان نفت شمالی و بزرگراه مدرس , شماره۲۲۵ کدپستی۱۹۱۸۹۷۳۶۵۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۷۵۸۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348806
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی با ش م۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲ بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. پ۱۷۷۵۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585064
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۵۱۰۳۷/۹۱مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرتضی دباغ عالی نصب به کد ملی ۰۰۷۳۹۷۳۴۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۸۲۰به عنوان رئیس هیأت مدیره. و سعید خرقانی به کد ملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ به نمایندگی از طرف شرکت صادرات نیرو خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. و کامبیز پیکارجو به کد ملی ۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. و فریدون صفر خانلو به کد ملی ۰۰۴۶۴۷۰۱۴۱ به نمایندگی از طرف بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. پ۹۳۰۶۰۲۷۸۵۲۸۵۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692641
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۳۸۸۵۲/۶۰۲/۹۳ مورخ ۲۸/۰۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای مرتضی دباغ عالی نصب به شماره ملی ۰۰۷۳۹۷۳۴۳۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ جامع سینا ۱۰۱۰۲۳۱۲۸۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید خرقانی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین شیرکانی به شماره ملی ۳۵۰۱۳۴۵۵۲۶ به نمایندگی از بنیاد علوی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز پیکارجو به شماره ملی ۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای روح اله امیدی به شماره ملی ۰۴۳۹۰۳۷۲۹۸ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری و اسناد تعهد آور و اوراق بهادارکلیه نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شامل چک، برات، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: به منظور تسریع و تسهیل در امور شرکت مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره می‌توانند به هر نحوی که مصلحت بدانند قسمتی از اختیارات فوق را در خصوص نامه‌ها و مکاتبات اداری و امضای اوراق بهادار و اسناد تعهد آور به هر یک از مدیران و کارکنان شرکت تفویض نمایند. پ۹۳۰۸۱۹۶۵۸۵۲۳۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692643
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۲۶۱۴۴/۶۰۲/۹۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه، صورتحساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی بمدت یک سال تعیین گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: بنیاد علوی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت لیزینگ جامع سینا ۱۰۱۰۲۳۱۲۸۲۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴ انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۹۸۰۳۵۱۵۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339167
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمدقلی یوسفی به کدملی ۱۹۷۱۰۱۸۵۵۴ به نمایندگی از لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۸۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید خرقانی به کدملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید احمد زرهانی به کدملی ۲۰۰۱۹۶۳۳۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و کامبیز پیکارجو به کدملی ۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و فریدون صفرخانلو به کدملی ۰۰۴۶۴۷۰۱۴۱ به نمایندگی از بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347468
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۸۰۸۶/۶۰۲/۹۵ مورخه ۱/۱۰/۱۳۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح زیر تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تاسیس و انحلال نمایندگی به مدیرعامل تفویض می‌گردد؛ در خصوص این بند هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار می‌دهد تا حد اکثر معادل ۵٪ از مبلغ کارانه تخصیصی هر ماه را خارج از الگوی مورد تایید و مصوب هیئت مدیره بابت کارانه یا پاداش موارد خاص به نیروهای مستقیم یا پیمانکاری پرداخت نماید؛ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ج. ا. ایران؛ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ صدور، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به استثناء ظهر نویسی؛ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در کلیه ایقاعات در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت؛ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی و یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاء دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح، بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصد و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر؛ اتخاض تصمیم در خصوص مابقی موارد اعلام نشده در بند‌های فوق در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۵۱۲۲۱۹۲۷۱۹۴۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425975
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۸۳۹۵۳/۶۰۲/۹۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید پ۹۶۰۲۲۳۷۴۰۵۲۵۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425981
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ و تنفس مربوطه و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۳۴۴۵۷/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۲/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۲۳۷۵۶۶۳۲۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440320
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۹۲۲۱/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه بنیادعلوی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ - شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ - شرکت لیزینگ جامع سینا ۱۰۱۰۲۳۱۲۸۲۰ - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ - شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴بسمت اعضای اصلی و آقای خسرو ناظمیان با کدملی ۲۰۳۱۴۲۲۰۰۶ و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بسمت اعضای علی البدل هیأت مدیره پ۹۶۰۳۰۱۱۸۴۴۶۳۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14064800
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۱۳۰۸۱/۶۰۲/۹۷ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۷۰۳۲/۹۷ مورخه ۳۰/۲/۱۳۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی دباغ عالی نصب با کد ملی ۰۰۷۳۹۷۳۴۳۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۸۲۰ به عنوان رئیس هیات مدیره محمدرضائی با کد ملی ۳۳۰۹۳۶۳۰۲۳ به نمایندگی از بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره امین شیرکانی با کد ملی ۳۵۰۱۳۴۵۵۲۶ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره امیررضا خسروی با کد ملی ۵۰۴۹۷۹۲۶۲۲ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد بانکی و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: به منظور تسریع وتسهیل در امور شرکت، مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره می‌توانند به هر نحوی که مصلحت بدانند قسمتی از اختیارات فوق را در خصوص نامه‌ها و مکاتبات اداری و امضاء اوراق بهادار و اسناد تعهد آور به هر یک از مدیران و کارکنان شرکت تفویض نمایند. پ۹۷۰۳۱۹۶۷۶۵۵۲۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099615
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره۲۴۲۶۱/۶۰۲/۹۷مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باتوجه به ماده۴۳اساسنامه، هیات مدیره باتفویض بخشی از اختیارات مشروحه در ماده۳۸اساسنامه به مدیرعامل به شرح زیرموافقت می‌نماید: بند۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. بند ۳ تاسیس وانحلال نمایندگی به مدیرعامل تفویض می‌گردد. بند ۴ در خصوص این بند هیات مدیره به مدیرعامل اختیارمی دهد تا حداکثر معادل ۵٪ از مبلغ کارانه تخصیصی هرماه را خارج از الگوی مورد تائید و مصوب هیات مدیره بابت کارانه یا پاداش موارد خاص به نیروهای مستقیم یا پیمانکاری پرداخت نماید. بند ۶ افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج. ا. ایران. بند ۷ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت؛ بند ۸ صدور، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به استثناء ظهر نویسی بند ۹ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشدوانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه واتخاذ تصمیم در کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. بند ۱۴ اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی ویا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاءی قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصد وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورودثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. اتخاذ تصمیم در خصوص مابقی موارد اعلام نشده دربندهای فوق در اختیارهیات مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۴۰۹۸۰۶۵۰۳۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118342
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره۱۳۵ ۲۳۷۲۸۵ , ۹۵۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۸۸۵۸/۶۰۲/۹۷ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۵۳۶۱۰۰۰۰۰۰ریال (نهصد و پنج میلیارد و سیصد وشصت ویک میلیون ریال) به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال (یک هزارو پانصد میلیاردریال) منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم (یک هزار و پانصد میلیون سهم) هزار ریالی با نام از محل اورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت، که مبلغ ۲۴۳۰۹۹۳۵۲۶۶۰ ریال (دویست وچهل و سه میلیارد و نودونه میلیون و سیصدو پنجاه و دو هزار و ششصد و شصت ریال) از محل نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۱۷۸/۶۵۷۳۰ مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ بانک ملت شعبه ریالی ارزی بلوار میر داماد والباقی به مبلغ ۳۵۱۵۳۹۶۴۷۳۴۰ ریال (سیصد و پنجاه ویک میلیارد و پانصد و سی ونه میلیون و ششصد وچهل وهفت هزارو سیصد و چهل ریال) ازمحل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۴۲۳۸۱۵۸۲۱۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه