شرکت بیمه ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102526951


شماره ثبت:
211230
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1382/8/12
آدرس:
تهران ميدان دكترفاطمي خ چهل ستون پ 4 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
نظرعلی صلاحی نژاد ب 1292427
آقای مسعود حجاریان کاشانی 1292427
آقای بهزاد پورسید 1711240
حمیدرضا نورعلیزاده 1711242
سید محمد میرمحمدی 10201881
آقای احمد قلعه بانی 10201881
حسین علایی کرهرودی 10201881
محمدرضا نادریان 10895082
آقای بهروز خالق ویردی 13303838
علیرضا ابراهیم پور ب 13303838
آقای مهدی سامری 13303838
آقای حسن هاشمی 13303838

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 986221
آگهی تصمیمات شرکت بیمه ملت سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راهبرد به ش م ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۱۲۴۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255373
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ شرکت سرمایه گذاری گسترش سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۳۲۲ بمدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۲۳۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292427
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد میرمحمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی ۰۳۸۱۴۸۷۲۲۹ به نمایندگی از شرکت مدیر کشت توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ آقای حسین علائی کرهرودی بسمت عضو هیئت مدیره به کد ملی ۰۵۳۳۹۰۱۱۴۶ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ آقای بهزاد پورسید بسمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی ۰۰۴۱۲۸۰۱۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ آقای بهروز خالق ویردی بسمت عضو هیئت مدیره به کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ آقای مسعود حجاریان کاشانی به کد ملی ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. چک‌ها و اسناد مرتبط با پرداخت‌های جاری و همچنین پرداخت خسارتهای بیمه گزاران با دو امضاء از سه امضای مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به همراه مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۵۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361766
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی موسسه آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب و روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۲۶۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711240
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۴۶۸۷۷/۶۰۲/۹۳ مورخ ۳/۹/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی ۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به عنوان عضو هیأت مدیره به جای آقای بهزاد پورسید به شماره ملی ۰۰۴۱۲۸۰۱۵۶ برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۵۶۹۷۲۰۴۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711242
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۴۶۸۷۷/۶۰۲/۹۳ مورخ ۳/۹/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا نورعلی زاده به شماره ملی ۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۳۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۵۳۴۳۲۷۷۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711246
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۲ و مجوز شماره ۳۹۰۹۸/۶۰۲/۹۳ مورخ ۲۸/۷/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۲۶۴۹۴۰ , ۱۲۱ مورخ ۶/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰ , ۲۷۴ , ۲۹۲ , ۳۵۵ ریال بموجب گواهی شماره ۴۰/۷۶۳/۷۲ مورخ ۴/۲/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه میدان دکتر فاطمی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۹۰۵۳۵۰۲۹۵۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201881
آگهی تصمیمات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت گروه بهمن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت بازرگانی سایپا یدک رسا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ شرکت مدبر کشت توس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ احمد قلعه بانی به کدملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به نمایندگی از شرکت سایپا یدک به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد میرمحمدی به کدملی ۰۳۸۱۴۸۷۲۲۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مدبر کشت توس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین علایی به کدملی ۰۵۳۳۹۰۱۱۴۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیئت مدیره و محمود رهنما به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود حجاریان کاشانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895082
آگهی تصمیمات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدماتی مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650184
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۰۵۰ ۲۱۴۴۳۴/۹۴۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و تاییدیه شماره ۵۸۰۹۲/۶۰۲/۹۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ بیمه مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱۱۶۹۰۳۶۰۲۳۰ ریال بموجب گواهی شماره ۲۶۱۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ بانک سپه شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۱۲۰۸۳۶۸۴۱۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972088
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۵۲۰/۶۰۲/۹۵ مورخه ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۵۲۷۸۶۸۸۲۲۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262520
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شمار ۱۰۲/۲۴۷۵۰۶ , ۹۵۹ مورخه ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۴۶۰۰۷/۶۰۲/۹۵ مورخه ۲۱/۰۹/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۸۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره ۱۴۲۹ مورخه ۱۱/۶/۹۵ بانک سپه شعبه میدان ونک تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۰۲۸۸۳۴۴۵۵۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303838
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۳۷۶۴/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز خالق ویردی به شماره ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای مهدی سامری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۰۲۵۸۰ بنمایندگی از شرکت توسعه کسب و کار سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۳۲۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی ۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. چک‌ها و اسناد مرتبط با پرداخت‌های مربوط به پرونده‌های خسارت (در چارچوب آئین نامه‌های مصوب) با دو امضاء از سه امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی شرکت (در حال حاضر آقای حسن هاشمی به شماره ملی ۳۹۳۰۹۱۶۳۶۳) به همراه مهر شرکت معتبر است. مبالغ مالی مربوط به پروژه‌های خسارت بالاتر از مبلغ دومیلیارد ریال صرفا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت مدیره بر اساس مفاد ماده ۵۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تهیه آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و حقوق و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، بر مبنای آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه برنامه و بودجه جاری جهت تصویب در هیئت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و خسارات و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید و فروش، معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت می‌باشد. صدور هر نوع بیمه نامه و الحاقیه‌های آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و یا غیرایرانی با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و سایر قوانین و مقررات مربوطه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و یا اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در بانکهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. رهن گذاردن اموال منقول شرکت فک آن ولو کرارا و اصولا هرنوع معامله با حق استرداد یا صلح حقوق اموال پس از تصویب هیئت مدیره و کسب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران. خرید و احداث هرگونه ساختمان و ملک برای استفاده و یا سرمایه گذاری شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق وکارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی. اعطای مهلت (حداکثر به میزان یکسال) برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه وچه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهیهای شرکت هرشش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و هچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده ۶۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و درج ترازنامه صورت سود و زیان شرکت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت و نیز ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورتهای مالی تأیید شده توسط هیئت مدیره به بیمه مرکزی ایران با رعایت ماده ۶۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری. تعیین و پرداخت خسارت‌های بیمه گذاران شرکت در حدود اختیارات مصوب هیئت مدیره. انجام سایر عملیات اجرایی شرکت. پ۹۵۱۱۲۳۹۱۶۳۸۲۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561605
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و با استناد مجوز شماره ۴۹۷۹۹/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۲۴۲۶۱۴۶۲۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762979
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۸۳۶۷۵/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت نوآوران مدیریت سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴ همچنین اشخاص ذیل به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند.. شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴. شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ پ۹۶۰۹۲۵۳۵۵۵۸۱۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193424
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۵۳۰۸/۶۰۲/۹۷ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۶۰۷۶۰۱۵۳۹۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه