شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102526436


شماره ثبت:
211174
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1382/8/7
آدرس:
تهران تجريش فرمانيه كوچه شهيد فرامرز شاه حسيني خيابان شهيد دكتر محمد جواد با هنر پلاك 206 طبقه دوم واحد 3 1936773455

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد اسمعیل فدائی نژاد 613749
عبد الله مقدم 1443297
آقای عبدالرضا نور بخش 1680151
آقای عباسعلی حاج کریمی 10590741
امین مقدم 10590741
حبیب جامعی 10590741
آقای کامران امین 10590741
علی مقدم 12894056
آقای مرتضی ساجدی 13736907
آقای سید مهدی موسوی حقیقی 13736907
آقای سید حسن موسوی حقیقی 13736917

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613749
آگهی تصمیمات شرکت امین سرمایه گذارانسهامی عام به شماره ثبت۲۱۱۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید: از بین اعضاء هیئت مدیره سید حسن موسوی حقیقی به کدملی۰۰۴۱۶۱۲۷۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمداسماعیل فدایی نژاد به کدملی۰۰۴۴۲۵۵۹۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا فتاحی مظفر خارج از اعضاء هیئت مدیره به کدملی۰۰۶۷۰۴۱۲۱۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی و غیره بامضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۳۰۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719740
آگهی تغییرات شرکت امین سرمایه گذاری سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ نام شرکت به سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران سهامی عام تغییر گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۳۱۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443297
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسن موسوی حقیقی به کد ملی ۰۰۴۱۶۱۲۷۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباسعلی حاجی کریمی ساری کد ملی ۱۲۶۰۶۳۱۱۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای عبداله مقدم کد ملی ۴۳۲۲۵۰۹۳۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد اسماعیل فدایی نژاد به کد ملی ۰۰۴۴۲۵۵۹۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کامران امین به کد ملی ۰۰۴۱۱۴۹۶۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید مهدی موسوی حقیقی کد ملی ۰۰۶۷۲۷۰۳۸۷ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور شرکت مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، بامضای متفق هریک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۱۰۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443298
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا فرهاد نوربخش به کد ملی ۱۸۱۸۶۷۸۹۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقایان سید حسن موسوی حقیقی کد ملی ۰۰۴۱۶۱۲۷۲۸ محمد اسماعیل فدائی نژاد کد ملی ۰۰۴۴۲۵۵۹۹۳ عبداله مقدم کد ملی ۴۳۲۲۵۰۹۳۹۸ عباسعلی حاجی کرمی کد ملی ۱۲۶۰۶۳۱۱۱۷ کامران امین کد ملی ۰۰۴۱۱۴۹۶۵۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مرتضی ساجدی کد ملی ۰۰۵۰۵۴۵۰۰۰ امین مقدم کد ملی ۰۰۵۶۵۶۶۰۵۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۲۱۰۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۸۲۵۹/۱۲۱مورخ ۱۲/۵/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون سامانه ش م ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا فرهاد نوربخش ک م ۱۸۱۸۶۷۸۹۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها. اعلامیه‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۰۶۴۵۴۶۰۴۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10460277
آگهی تغییرات شرکت امین سرمایه گذاری سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ نام شرکت به سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران سهامی عام تغییر گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10586743
آگهی تغییرات در شرکت امین سرمایه گذاران سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۹/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. مبلغ ارزش اسمی هر سهم از ۳۶۰ ریال به ۰۰۰/۱ ریالی تغییر یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۵۰۰/۳۱ سهم عادی بانام ۰۰۰/۱ ریالی می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10590741
آگهی تصمیمات شرکت امین سرمایه گذاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب اله جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسن موسوی حقیقی به کدملی ۰۰۴۱۶۱۲۷۲۸ و محمداسماعیل فدایی نژاد به کدملی ۰۰۴۴۲۵۵۹۹ و عبداله مقدم به کدملی ۴۳۲۲۵۰۹۳۹۸ و عباسعلی حاجی کریمی ساری به کدملی ۱۲۶۰۶۳۱۱۱۷ و کامران امین به کدملی به کدملی ۰۰۴۱۱۴۹۶۵۳ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و امین مقدم به کدملی ۰۰۵۶۵۶۶۰۵۰ و شرکت کارگزاری امید سهم به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۸۴۹۵ به ست اعضا علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11060450
آگهی تغییرات شرکت امین سرمایه گذاران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ و در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. بنابراین سرمایه شرکت مبلغ ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ سهم ۵۰۰ ریالی بانام می‌باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878347
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۹۱۹/۱۲۲مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران تجریش فرمانیه کوچه شهید فرامرز شاه حسینی خیابان شهید دکتر محمد جواد با هنر پلاک ۲۰۶ طبقه دوم واحد ۳ کدپستی: ۱۹۳۶۷۷۳۴۵۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۴۰۶۳۸۵۷۶۹۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894056
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۹۱۹/۱۲۲مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی مقدم به شماره ملی۰۴۵۱۶۲۶۶۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌ها شرکت تعیین شد پ۹۵۰۴۱۴۹۹۶۸۷۱۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339614
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۴۷۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه مبلغ ۴۷۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۴۷۲۵۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ۹۵۱۲۱۷۷۸۲۴۲۲۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696570
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۲۶۴۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی مقدم به شماره ملی۰۴۵۱۶۲۶۶۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۸۱۵۷۰۹۷۰۰۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736907
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسن موسوی حقیقی کدم ۰۰۴۱۶۱۲۷۲۸ و محمد اسمعیل فدائی نژاد کدم ۰۰۴۴۲۵۵۹۹۳ و عبداله مقدم کدم ۴۳۲۲۵۰۹۳۹۸ و عباسعلی حاجی کریمی ساری کدم ۱۲۶۰۶۳۱۱۱۷ و سید مهدی موسوی حقیقی کدم ۰۰۶۷۲۷۰۳۸۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مرتضی ساجدی کدم ۰۰۵۰۵۴۵۰۰۰ و امین مقدم کدم ۰۰۵۶۵۶۶۰۵۰ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۰۸۶۶۲۹۸۴۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736917
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقایان سید حسن موسوی حقیقی کدم ۰۰۴۱۶۱۲۷۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد اسمعیل فدایی نژاد کدم ۰۰۴۴۲۵۵۹۹۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره اقای سید مهدی موسوی حقیقی کدم ۰۰۶۷۲۷۰۳۸۷بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها و سفته‌ها بروات قراردادها با امضای متفق هریک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۶۰۹۰۸۹۶۹۴۰۹۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه