شرکت ایران ترانسفو ری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102510120


شماره ثبت:
2844
تعداد بازدید:
35
تأسیس:
1382/6/30
آدرس:
تهران شهرستان رباط كريم بخش مركزي شهر جديد پرند شهرك صنعتي پرند بلوار خزر خيابان بوستان پلاك 25 قطعه F1 طبقه همكف __ 3761418838

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد تیزرای اقدم 616694
علیرضا ثابت 616694
عبدالعلی صادقی پور 1169278
سید حسین حسینی میقان 1169278
عبدالعلی عامری 1169278
اکبر هوشیار 1169278
پرویز کشاورزقاسمی 1652897
امیر نجفی 1652897
محمد چوپانی 9903124
محمد کبیری اصفهانی 9903124
هادی گل بیانی 12875771
حمید علیخانی 12875771
آقای فریبرز توراج زن 13190605
آقای ارسلان فتحی پور 13401961
آقای عزیزاله علیمحمد 13401961
مهدی روحی 13401961
مهرشاد اسلام پناه 14331981
روح اله حیدر زاده 14331981
بهزاد ظهیری 14331981
آقای داود جعفری 14331981
عبداله مردانی 14331981

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 616694
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفوریسهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به نمایندگی محمد تیزرای اقدم به کدملی ۱۳۷۷۸۰۱۱۶۰ و شرکت عایق‌های الکتریکی پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳ به نمایندگی محمد چوپانی به کدملی ۱۱۸۸۸۲۰۳۱۱ و شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ به نمایندگی محمد کبیری اصفهانی به کدملی ۰۰۳۳۳۳۷۴۲۱ و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ به نمایندگی علیرضا ثابت به کدملی ۰۰۴۰۹۴۱۱۶۷ و اکبر هوشیار به کدملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ محمد کبیری اصفهانی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا ثابت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد چوپانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۲۵۰۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085485
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۰۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169278
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ به نمایندگی عبدالعلی عامری به کد ملی ۶۶۲۹۸۰۸۶۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت ترانس پست به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ به نمایندگی عبدالعلی صادقی پور به کد ملی ۲۶۹۱۰۴۵۷۹۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره اکبر هوشیار به کد ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به نمایندگی سید حسین حسینی میقان به کد ملی ۲۱۲۰۴۳۳۸۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت عایقهای الکتریکی پارسه به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۸۹۱۲۳ به نمایندگی پرویز کشاورزقاسمی به کد ملی ۰۰۵۵۶۴۴۰۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۰۷۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509315
آگهی تغییرات شرکت ایران‌تر انسفوری شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ و پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۱۵۹۱۴ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۲ محل افزایش سرمایه اندوخته طرح و توسعه و از محل مطالبات حال شده صحیح می‌باشد. پ۱۸۴۴۴۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594545
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال منتهی به۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۸۴۷۸۲۳۹۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652897
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالعلی صادقی پوررودسری کد ملی ۳۲۶۹۱۰۴۵۷۹۱ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر هوشیار کد ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح الله حیدرزاده کد ملی ۲۰۹۲۶۴۱۵۶۵به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز کشاورز قاسمی کدملی ۰۰۵۵۶۴۴۰۶۶ به نمایندگی ازشرکت عایقهای الکتریکی پارس شناسه ملی ۱۰۴۶۰۸۹۱۲۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای امیر نجفی کد ملی ۳۸۰۱۱۹۶۴۵۳ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۱۴۷۲۶۶۶۱۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595242
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام) بشماره ثبت۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو، شرکت بازرگانی ایران ترانسفو، شرکت ترانس پست پارس، شرکت عایقهای الکتریکی پارس، اکبرهوشیار. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9809862
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو ری سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۹۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903124
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به نمایندگی محمد تیزرای اقدم به کدملی ۱۳۷۷۸۰۱۱۶۰ و شرکت عایق‌های الکتریکی پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳ به نمایندگی محمد چوپانی به کدملی ۱۱۸۸۸۲۰۳۱۱ و شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ به نمایندگی محمد کبیری اصفهانی به کدملی ۰۰۳۳۳۳۷۴۲۱ و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ به نمایندگی علیرضا ثابت به کدملی ۰۰۴۰۹۴۱۱۶۷ و اکبر هوشیار به کدملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ محمد کبیری اصفهانی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا ثابت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد چوپانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093945
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام) به شماره ثبت۲۰۹۵۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۲/۱۳۸۹ شرکت ترانس پست پارس به نمایندگی محمد کبیری اصفهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عایقهای الکتریکی پارس به نمایندگی مصطفی شاه حسینی بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به نمایندگی علیرضا ثابت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر هوشیار بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ایران ترانسفو به نمایندگی سعید تقی لو به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهرشرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. اختیارات هیئت مدیره به استناد مواد۵۲ و۵۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828476
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ ومجوز۵۸۴۵/۱۲۲مورخ ۸/۱/۱۳۹۵سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۰۳۱۱۹۲۱۵۷۶۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875771
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی گل بیانی به کد ملی ۲۱۶۱۹۰۹۲۷۴ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس بشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ به سمت رییس هیئت مدیره و حمید علیخانی به کد ملی ۰۴۹۱۲۱۱۳۲۵ به نمایندگی از شرکت عایقهای الکتریکی پارس بشناسه ملی ۱۰۴۶۰۸۹۱۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و روح اله حیدرزاده به کد ملی ۲۰۹۲۶۴۱۵۶۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو بشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و اکبر هوشیار به کد ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره وامیر نجفی به کد ملی ۳۸۰۱۱۹۶۴۵۳ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بودو سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۴۰۵۷۳۴۵۹۶۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909161
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۲۳۱۹۸۹۵۷۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061330
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند پ۹۵۰۷۱۷۷۴۳۴۶۷۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190605
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیزاله علیمحمد به کد ملی ۰۴۹۲۹۲۶۷۶۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) آقای فریبرز توراج زن به کد ملی ۰۰۴۳۸۲۰۶۳۸ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای هادی گل بیانی به کد ملی ۲۱۶۱۹۰۹۲۷۴ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حمید علیخانی به کد ملی ۰۴۹۱۲۱۱۳۲۵ به نمایندگی از شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی۱۰۴۶۰۸۹۱۲۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای روح اله حیدرزاده به کد ملی ۲۰۹۲۶۴۱۵۶۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای اکبر هو شیار به کد ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بودو سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. هیأت مدیره اختیارات خود به شرح زیر را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ • تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت؛ • ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران؛ • نصب و عزل کلیه مدیران، کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها؛ • پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی؛ • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر؛ • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ • تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛ • عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه؛ • اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره؛ • به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها؛ • تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر؛ • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارأ • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات تا اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر؛ • تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس؛ • تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرسی؛ • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها؛ • پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی؛ • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام؛ • پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده؛ پ۹۵۰۹۲۳۳۲۵۲۰۶۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401961
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارسلان فتحی پور به کدملی ۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز توراج زن به کدملی ۰۰۴۳۸۲۰۶۳۸ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی روحی به کدملی ۰۰۶۲۶۲۷۳۹۲ به نمایندگی از شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و اکبر هوشیار به کدملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و روح اله حیدرزاده به کدملی ۲۰۹۲۶۴۱۵۶۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره و عزیزاله علی محمد به کدملی ۰۴۹۲۹۲۶۷۶۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضوء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضوء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بودو سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۰۶۹۷۲۳۳۱۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479863
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر ش. م ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران ش. م ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های این شرکت انتخاب گردید. شرکت ایران ترانسفو ش. م ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ و شرکت ترانس پست پارس ش. م ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ و شرکت عایقهای الکتریکی پارس ش. م ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳ و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ش. م ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ آقای اکبر هوشیار ش. م ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۶۰۳۳۰۶۵۶۵۰۹۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675233
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ به نمایندگی ارسلان فتحی پور به کدملی ۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره اکبر هوشیار به شماره ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به نمایندگی مهرشاد اسلام پناه به شماره ملی ۴۳۱۰۳۰۸۱۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳ به نمایندگی مهدی روحی به شماره ملی ۰۰۶۲۶۲۷۳۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ به نمایندگی روح اله حیدرزاده به شماره ملی ۲۰۹۲۶۴۱۵۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره داود جعفری به شماره ملی ۴۲۸۴۲۰۱۶۱۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بودو سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل کلیه مدیران، کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارأ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات تا اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرسی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده؛ پ۹۶۰۸۰۲۱۲۲۶۴۰۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806090
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به ادرس تهران شهرستان رباط کریم بخش مرکزی شهر جدید پرند شهرک صنعتی پرند بلوار خزر خیابان بوستان پلاک ۲۵ قطعه F۱ طبقه همکف به کدپستی ۳۷۶۱۴۱۸۸۳۸ منتقل گردید. پ۹۶۱۰۱۸۷۷۹۳۸۴۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997202
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به شهرستان رباط کریم بخش مرکزی شهر جدید پرند شهرک صنعتی پرند بلوار خزر خیابان بوستان پلاک ۲۵ قطعه F۱ طبقه همکف به کدپستی ۳۷۶۱۴۱۸۸۳۸ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره ۲۸۴۴ به ثبت رسیده است. ش۹۷۰۲۰۴۹۷۰۵۷۵۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087828
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۴۰۲۶۷۹۵۸۶۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331981
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد ظهیری به کدملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره و اکبر هوشیار به کدملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مهرشاد اسلام پناه به کدملی ملی ۴۳۱۰۳۰۸۱۶۳ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵به سمت عضو هیات مدیره و داود جعفری به کدملی ۴۲۸۴۲۰۱۶۱۱ به نمایندگی از شرکتهای عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳ به سمت عضو هیات مدیره وروح الله حیدر زاده به کدملی ۲۰۹۲۶۴۱۵۶۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالله مردانی به کدملی ۴۲۲۰۳۱۷۳۶۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت‌ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش۹۷۰۹۰۶۵۰۲۱۵۹۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه