شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102501905


شماره ثبت:
208669
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1382/6/15
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-خيابان آرارات جنوبي-خيابان شهيد محمد باقر خدامي-پلاك 89-طبقه سوم-واحد 2 1994844196

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی اکبر وصله چی 744986
محمد بیگدلی 744986
فؤاد فتح الهی 744986
سید مجتبی فهیم هاشمی 1200640
محمود سعیدی 10208936
آقای احمد بدری 10208936
عباس هشی 10275331
ابراهیم میرگلوی بیات 11012078
عباس کفاش طهرانی 11012078
رسول سعدی 11012078
آقای پژمان شعبانپور فرد 13311520
آقای پرویز کاظمی 13311520
حسین پاپی 13311520
شرکت قند نقش جهان 13311520

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 744986
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمود سعیدی به ک م ۰۰۴۸۶۲۴۱۱۱ به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به ش م ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود بیگدلی به ک م ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۴۳۸۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد بدری به ک م ۰۸۷۲۲۴۹۳۱۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش م ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر وصله چی به ک م ۲۰۹۰۱۹۴۹۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فواد فتح اللهی به ک م ۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۲۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745183
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۸۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش م ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ و شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ و شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به ش م ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۲۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072882
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۴۸۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200640
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین پاپی کد ملی۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به جای آقای علی اکبر وصله چی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و سید مجتبی فهیم هاشمی کد ملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به جای احمد بدری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. حسین پاپی کد ملی۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود سعیدی کد ملی۰۰۴۸۶۲۴۱۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فواد فتح اللهی کد ملی۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سید مجتبی فهیم هاشمی کد ملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ و محمد بیگدلی کد ملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل ویکی از اعضا هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۱۷۳۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424564
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۱۲۹۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424801
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ بانک ملی ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ شرکت ملی شیمی کشاورز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ شرکت توسعه نیروگاه‌ها و انرژی برق شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ بسمت اعضای اصلی و شرکت خدمات مدیریت سرمایه دار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۱۲۹۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606523
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۸۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش م ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ و شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ و شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به ش م ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10208936
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمود سعیدی به ک م ۰۰۴۸۶۲۴۱۱۱ به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به ش م ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود بیگدلی به ک م ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۴۳۸۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد بدری به ک م ۰۸۷۲۲۴۹۳۱۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش م ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر وصله چی به ک م ۲۰۹۰۱۹۴۹۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فواد فتح اللهی به ک م ۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275331
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۸۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515374
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت شده به شماره۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیاربهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت خدمات مدیریت سرمایه دار شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ رسول سعدی به نمایندگی از شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق محمد علی احمدزاد اصل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران محمد بیگدلی از شرکت شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا عباس کفاش طهرانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار فواد فتح اللهی به نمایندگی شرکت ملی شیمی کشاورز بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. محمد بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس کفاشی طهرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی احمدزاداصل به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح لیست پیوست تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ محمد بیگدلی به ش ملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۱۰۳۵۴۴۳۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس کفاش طهرانی به ش ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم میرگلوی بیات به ش ملی ۶۱۸۹۸۲۰۲۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ بسمت مدیرعامل و رسول سعدی به ش ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ و فؤاد فتح الهی به ش ملی ۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین و تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641392
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳و مجوز شماره ۰۳۱ - ۱۹۳۳۹۶ /۹۴۹مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ریالی با نام از محل مطالبات وآورده نقدی افزایش یافت ومبلغ ۲۰۱۹۳۲۵۳۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۹۸۷مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴بانک ملی شعبه جهان کودک واریز گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل ثبت تکمیل امضا گردید. پ۹۴۱۱۱۴۳۱۷۲۹۵۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691514
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۷۱۸ / ۱۲۲ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ شرکت ملی شیمی کشاورز با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۴۱۲۱۵۹۳۸۲۷۳۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311520
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۱۷۴۴۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پاپی با کدملی ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ وآقای پژمان شعبان پورفرد با کدملی ۰۰۷۰۲۸۱۰۳۳ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ وآقای محمد بیگدلی با کدملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ وآقای مجتبی کاروان با کد ملی ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ وآقای پرویز کاظمی با کدملی ۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند سمت اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای پرویز کاظمی با کدملی ۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲ بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای حسین پاپی با کدملی ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای مجتبی کاروان با کد ملی ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ بسمت عضو هیأت مدیره وآقای محمد بیگدلی با کدملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ بسمت عضو موظف هیأت مدیره وآقای پژمان شعبان پور فرد با کدملی ۰۰۷۰۲۸۱۰۳۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت وهمچنین کلیه چک‌ها، بروات وسفته‌ها وسایر اوراق تجاری با امضاءمدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره ویکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیأت مدیره واتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی. تدوین وپیشنهادسازمان، آئین نامه‌ها ورویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهادایجاد وحذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران وتعیین مدیران آن. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش وارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. استخدام ونصب وعزل کارکنان شرکت وتعیین شغل وحقوق ومزایای آنان در چارچوب آئین نامه‌های مصوب شرکت. تدوین وپیشنهاد برنامه وبودجه شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم از اصل وسود تضمین شده، کارمزد واعتبارات خارجی ومتفرعات آن. خرید وفروش سهام شرکتهای بورسی براساس قیمت‌های معاملاتی بازار در هر مورد تا سقف نیم در ارزش سبد سهام ومازاد برآن در هر مورد با هماهنگی با حداقل یکنفر از اعضای هیأت مدیره انجام خواهد شد وگزارش اقدامات انجام شده به جلسه بعدی هیأت مدیره ارائه خواهد گردید. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت عقد هرگونه قرارداد وتغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول در هر مورد تا سقف هفتصد میلیون ریال با تایید مدیرعامل و مازاد بر ان با تصویب هیأت مدیره خواهد بود. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرح‌ها به هیأت مدیره برای تصویب. پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج به عمل آمده به هیأت مدیره. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آنها. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سر قفلی). تقدیم در خواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام ونشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیأت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانک‌ها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی و در خواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول بنفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی وجزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ۹۵۱۱۲۷۳۹۳۵۷۸۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377670
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۹۱۴۸/۱۲۲مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی تدوین وهمکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات ودنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۶۰۱۲۰۱۴۰۶۸۹۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805050
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس.: شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان آرارات جنوبی خیابان شهید محمد باقر خدامی پلاک ۸۹ طبقه سوم واحد ۲ کدپستی۱۹۹۴۸۴۴۱۹۶ تغییر یافت پ۹۶۱۰۱۸۶۱۷۵۵۴۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920057
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ به استناد مجوز شماره ۳۲۱۳۶ , ۱۲۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۶ اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره شرکت کار افرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به سمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۲۱۵۸۵۸۴۸۷۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه