شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102500883


شماره ثبت:
208567
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1382/6/13
آدرس:
تهران-شهر تهران-ايران خودرو-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
در نتیجه محمدرضا رستمی 566078
سعید موحدی 566078
بهروز امیدعلی ب 1071124
حجت اله انصاری 1510672
محمدرضا نادریان 9771113
محمدجواد سلیمی 10309535
منصور ثابت‎پور 10607876
مجتبی کامل نیا 13757899
آقای محمود طهماسبی 13757899
احمدرضا سپهوند 13757899
آقای میثم ساریان 13757899
خانم فاطمه هویشی 13953033
بهزاد قنبری 13953033
مجید صادقی 13953033
آقای سید علی رضوی روحانی 14323377

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552720
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینانسهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۸۲۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینانسهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کدملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۲۰۵۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000278
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۰۰۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071124
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲شرکت بیمه ملت به ش م ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ سعید موحدی به ک م ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور ثابت پور به ک م ۳۶۲۰۸۶۶۵۷۰ بسمت مدیرعامل و بهروز امیدعلی به ک م ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ و علی کمیلی به کدملی ۱۲۸۰۸۲۷۵۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به استثنا مفاد مواد ۲و۳و۶و۷و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۷و۱۹و۲۰و۲۴۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۵۳۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424809
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۲۶۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۲۱۲۷۱۷۹۹ مورخ ۲۶/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری با کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ ۱۸۴۷۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727245
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینانسهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771113
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ و شرکت سرمایه گذاری جامی به کدملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884985
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309535
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ محمدجواد سلیمی کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ برای باقی مدت تصدی بسمت مدیرعامل تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10607876
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۰ منصور ثابت‎پور به کدملی ۳۶۲۰۸۶۶۵۷۰ بجای محمدجواد سلیمی به کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ بنمایندگی شرکت جامی به شناسه ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و سایر اعضا هیاتمدیره کماکان در سمتهای خود ابقاء شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669804
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۰۲۱۳۱۸۰۳۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309076
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۷۴۶ , ۱۲۲ مورخه ۲۷/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۳۷، ساختمان بهمن، کدپستی ۱۹۱۷۷۷۳۸۴۴ تغییر یافت پ۹۵۱۱۲۶۹۶۸۹۶۸۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432284
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۸۶۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت سرمایه گذای امین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ و شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۲۲۶۲۱۶۵۴۶۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران , ایران خودرو , خیابان خاکی , بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری , پلاک ۲۷۹ , طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۳۱۰۱۲۳۳۷۵۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757899
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۷۷۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۸/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کامل نیا با کدملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا سپه وند با کدملی ۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود طهماسبی با کدملی ۰۰۴۶۴۵۸۹۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میثم ساریان با کدملی ۰۰۷۱۵۳۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت بیمه ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید صادقی باکدملی ۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیات مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن (؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه پ۹۶۰۹۲۲۸۸۴۲۸۳۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953033
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۵۲۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی با کد ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای میثم ساریان با کد ملی ۰۰۷۱۵۳۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید صادقی با کد ملی ۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۶۱۲۲۷۳۲۰۹۴۵۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988738
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۲۰۱۵۱۵۱۱۹۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323377
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۷۶۳ , ۱۲۲ مورخه ۱۰/۷/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی رضوی روحانی با کدملی ۰۰۵۰۳۱۶۵۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۷۰۸۲۹۵۷۷۷۴۹۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه