شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102477583


شماره ثبت:
206122
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1382/4/28
آدرس:
تهران، خيابان وليعصر،روبروي فاطمي ، كوچه صدر پلاك 63 طبقه اول 1594946116

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا تقی گنجی 1201862
خسرو جعفری نژادیان 1201862
سید اسمعیل کامران افشارایمانی 1201862
آقای هادی ابراهیمی 1201862
آقای حسن عدل خواه 1201862
آقای علیرضا افتخارعمرانی 1202053
زهرا محمد ابراهیم غفاری 1666053
پرویز حاتمی خراسانی 1666053
شهلا یاراحمدیان 1677024
آقای محسن خواجه نوری 1677024
آقای دکتر کریم مسعودتقی گنجی 10507847
آقای یونس مظلومی 10507847
مهدی سعید نقی گنجی 10507847
آقای سیروس گوهری 10609667

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655983
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستانسهامی عام به شماره ثبت۲۰۶۱۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به کدملی ۳۸۷۳۱۹۲۹۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۰۳۸۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201862
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا تقی گنجی به کدملی۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ به عنوان رییس هیات مدیره آقای هادی ابراهیمی به کدملی۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا افتخار عمرانی به کدملی۰۰۵۵۳۴۲۸۳۳ به عنوان عضو هیات مدیره آقای خسرو جعفری نژادیان با کدملی۰۰۳۶۷۴۱۱۴۰ نماینده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حسن عدل خواه به کدملی۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ نماینده شرکت بیمه رازی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید اسمعیل کامران افشارایمانی دارای کدملی۰۰۴۱۰۷۱۸۶۷ خارج از اعضاء برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار شامل چک‌ها , بروات ریالی و ارزی و سفته‌ها قراردادها , عقوداسلامی و به طور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با امضای یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء دیگر به تنهایی دارای اعتبار است. پ۱۷۱۶۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202053
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت و حسابرسان مستقل به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای سیروس گوهری به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت برای سال منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای محمدرضا تقی گنجی۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ آقای هادی ابراهیمی۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ آقای علیرضا افتخار عمرانی۰۰۵۵۳۴۲۸۳۳ شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ شرکت بیمه رازی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۶۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460139
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: تهران خیابان ولیعصر روبروی فاطمی کوچه صدر پلاک ۶۳ طبقه اول با کدپستی ۱۵۹۴۹۴۶۱۱۶ تغییر یافت. پ۱۸۲۷۳۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666053
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن خواجه نوری به کدملی ۰۰۴۴۰۶۲۳۵۴ آقای هادی ابراهیمی به کدملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ پرویز حاتمی خراسانی به کدملی ۰۰۳۸۷۱۰۸۷۰ زهرا محمد ابراهیم غفاری به کدملی ۰۰۳۱۱۴۷۸۵۲ وشرکت سرمایه گذاری رازی (سهامی خاص) شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ پ۹۳۰۷۲۶۷۵۳۷۴۸۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677024
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت هریک از اعضاء هیئت مدیره به شرح زیرتعیین گردید: آقای محسن خواجه نوری به کدملی ۰۰۴۴۰۶۲۳۵۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای هادی ابراهیمی به ش م ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز حاتمی خراسانی به کدملی ۰۰۳۸۷۱۰۸۷۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره خانم زهرا محمدابراهیم غفاری به کدملی ۰۰۳۱۱۴۷۸۵۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره خانم شهلا یاراحمدیان به کدملی ۴۲۱۹۳۹۴۳۰۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید اسمعیل کامران افشار ایمانی دارای کدملی۰۰۴۱۰۷۱۸۶۷ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار شامل چکها، بروات ریالی و ارزی و سفته‌ها، قراردادها، عقود اسلامی و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء دیگر به تنهایی دارای اعتبار است. پ۹۳۰۸۰۴۲۳۷۹۰۷۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10507847
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴ بسمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به کد ملی۳۸۷۳۱۹۲۹۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کریم مسعود تقی گنجی به کد ملی۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا تقی گنجی به کد ملی۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ به سمت عضو و مدیر عامل و مهدی سعید تقی گنجی به کد ملی۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ بنمایندگی خسرو جعفری نژادیان به کد ملی۰۰۳۶۷۴۱۱۴۰ و شرکت بیمه رازی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳ بنمایندگی یونس مظلومی به کد ملی۱۶۹۹۱۶۵۴۳۲ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، بروات ریالی و ارزی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609667
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به کدملی ۳۸۷۳۱۹۲۹۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619474
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۰۶۱۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت بسمت بازرس اصلی و سیروس گوهری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828145
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۱۹۶۸۷۸۵۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539511
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۱۰۸۴۷۲۸۹۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972923
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳

به استناد درخواست مدیر تصفیه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ و در اجرای ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شرکت فوق اعلام میگردد. پ۹۷۰۱۲۱۱۲۶۴۲۲۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه