شرکت نفت پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102472141


شماره ثبت:
205566
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1382/4/18
آدرس:
تهران شهرك غرب بلوار دريا مطهري شمالي انتهاي ساحل 2پ37 1998873665

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فرید صباحی 575956
غلامرضا زمانی فرد 575956
آقای منصور معظمی 1163424
بهرام مرندی 1163424
آقای ابراهیم رئیسی سرکندیز 1171117
آقای غلامحسین نجابت 1171117
آقای مسعود جبرائیلی 1171117
آقای سید علی بهشتیان 1302482
آقای محسن دلاویز 1302482
آقای حسن شبان پور 1302482
آقای عباس قنادرضایی 9729844
آقای علی محمدی 9729844
آقای بهروز مرادی روئین تنی 9729844
علی حضرتی 10638608
مرتضی تمدن 10638608
آقای فریدون درویش زاده 12663021
آقای سعید دیانتی 12663021
آقای جلال امانی 12663021
آقای مازیار صبحی 12764234
آقای منوچهر آقانژاد 13674154
آقای افشین نظریان زاده 13674154
احمد ابراهیمی 13818931
آقای غلامرضا گرزین 13818931
آقای حامد واعظ 13904660

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 575956
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۵۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ غلامرضا زمانی فرد به کد ملی ۴۲۶۹۷۲۴۷۳۰ بجای محمدحسین کاکوئی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و درنتیجه اسامی اعضاء هیئت مدیره و سمت آنان بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند: بهروز مرادی به کد ملی ۳۲۵۷۳۸۹۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حضرتی به کد ملی ۳۸۰۱۰۷۷۵۷۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرید صباحی به کد ملی ۶۱۵۹۴۵۲۲۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی تمدن به کد ملی ۴۶۲۱۳۸۷۰۵۷ و غلامرضا زمانی فرد بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند و هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۲۹۶۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695824
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۴۷۸۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163424
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام مرندی با کدملی۲۷۵۴۰۴۹۳۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین برای بقیه مدت تصدی جایگزین آقای علیرضا ابهجی عزآبادی گردید. آقایان حسن شبان پور کدملی۶۴۸۹۶۳۳۳۵۳ بسمت هیئت مدیره سید نورالدین شهنازی زاده ب کدملی۴۴۵۹۵۶۶۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بهرام مرندی ب ک م۲۷۵۴۰۴۹۳۰۴ و منصور معظمی ب ک م۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ و ابراهیم رئیسی سرکندیز با ک م۱۹۵۰۷۵۸۴۷۸ همگی به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفقا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۹۸۰۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164524
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۸۰۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171117
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

آقای غلامحسین نجابت بجای آقای سید نورالدین شهنازی زاده بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در هیئت مدیره شرکت نفت پاسارگاد برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره تعیین و مابقی اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامحسین نجابت به شماره ملی ۲۲۹۶۴۶۰۵۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن شبان پور به شماره ملی ۶۴۸۹۶۳۳۳۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام مرندی به شماره ملی ۲۷۵۴۰۴۹۳۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور معظمی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم رئیسی سرکندیز به شماره ملی ۱۹۵۰۷۵۸۴۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود جبرائیلی با کدملی ۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۱۸۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302482
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدعلی بهشتیان بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و آقای محسن دلاویز بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تامین و در نتیجه: آقای سید علی بهشتیان به شماره ملی ۰۹۰۱۴۸۲۱۰۲ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن شبان پور به شماره ملی ۶۴۸۹۶۳۳۳۵۳ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۵۴۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن دلاویز به شماره ملی ۴۲۳۱۶۴۵۲۵۶ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای منصور معظمی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ و به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم رئیسی سرکندیز به شماره ملی ۱۹۵۰۷۵۸۴۷۸ و به نمایندگی از سازمان بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه می‌باشد. پ۱۷۶۳۷۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661554
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۲۳۷۸۷۳۷۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771109
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس دفتر مرکزی شرکت به شهرک غرب، بلوار دریا، مطهری شمالی، انتهای ساحل ۲ پلاک ۳۷ کدپستی ۱۹۹۸۸۷۳۶۶۵ انتقال یافت شعبه شرکت در شهرستان آبادان به نشانی آبادان بلوار ساحلی اروند، دروازه اصلی پالایشگاه آبادان، کارخانه قیر آبادان پلاک ۳۴۶۴/۱ کدپستی ۶۳۱۶۹۵۳۱۱۱ تأسیس و آقای شجاعی آرائی به عنوان مدیر شعبه تعیین شدند. پ۹۳۱۰۲۰۸۱۰۲۷۸۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631750
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729844
آگهی تغییرات در شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره ۱۸/۱۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی تمدن به ش ملی ۴۶۲۱۳۸۷۰۵۷ به نمایندگی از صندوق بازنششستگی کشوری بسمت رئیس هیئت مدیره و علی محمدی به ش ملی ۳۹۹۲۰۱۸۷۰۹ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس قنادرضائی به ش ملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهروز مرادی روئین تنی به ش ملی ۳۲۵۷۳۸۹۹۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۵۴۳۷ و علی حضرتی به ش ملی ۳۸۰۱۰۷۷۵۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مذکور در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263447
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638608
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ غلامرضا زمانی فرد به کد ملی ۴۲۶۹۷۲۴۷۳۰ بجای محمدحسین کاکوئی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و درنتیجه اسامی اعضاء هیئت مدیره و سمت آنان بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند: بهروز مرادی به کد ملی ۳۲۵۷۳۸۹۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حضرتی به کد ملی ۳۸۰۱۰۷۷۵۷۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرید صباحی به کد ملی ۶۱۵۹۴۵۲۲۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی تمدن به کد ملی ۴۶۲۱۳۸۷۰۵۷ و غلامرضا زمانی فرد بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند و هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10951451
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663021
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون درویش زاده به شماره ملی ۲۷۵۴۰۴۸۱۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) و آقای منوچهر آقانژاد به شماره ملی ۱۲۸۷۶۷۴۳۶۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) و آقای جلال امانی به شماره ملی ۶۳۰۹۶۵۴۱۰۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) و آقای جمشید تقی زاده به شماره ملی ۱۳۸۰۷۴۶۱۵۹. به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) و آقای احمد ابراهیمی به مشاره ملی ۱۲۸۲۹۶۴۱۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۵۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره و آقای سعید دیانتی به شماره ملی ۲۰۹۲۸۴۷۱۸۱ (خارج از اعضا برای مدت یک سال) بعنوان دبیر هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مذکور در بندهای مشروحه ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: انجام هر گونه اقدام به نام شرکت و یا هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد برابر ضوابط و مقررات شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۴۱۱۲۷۷۶۵۵۲۵۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764234
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و غیره شرکت، و تمامی پرداختی‌ها و انعقاد قراردادها تا سقف سه میلیارد ریال، با امضا مشترک سرپرست معاونت مالی اداری و پشتیبانی شرکت، آقای مازیار صبحی بشماره ملی ۲۱۲۰۲۵۵۳۲۶ و یکی از اعضا موظف هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا متفق دو تن از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. • کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره و تمامی قراردادها و پرداختی‌های بیش از سه میلیارد ریال شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و درغیاب ایشان با امضا متفق دوتن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. • اوراق، مراسلات، اسناد عادی، اداری، احکام کارگزینی و قراردادهای پرسنلی شرکت با امضای مدیرعامل یا سرپرست معاونت مالی اداری و پشتیبانی شرکت، آقای مازیار صبحی بشماره ملی ۲۱۲۰۲۵۵۳۲۶ همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۰۵۹۲۳۶۱۳۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126914
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۲۴۹۷۸۵۱۹۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558910
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ و شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۵۲۳۲۷۵۴۹۳۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674154
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر آقانژاد به شماره ملی ۱۲۸۷۶۷۴۳۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای فریدون درویش زاده به شماره ملی ۲۷۵۴۰۴۸۱۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای افشین نظریان زاده به شماره ملی ۴۵۲۹۸۸۰۳۴۶ به نمایندگی از شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق، مراسلات، اسناد عادی، اداری، احکام کارگزینی و قراردادهای پرسنلی شرکت با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۱۷۲۴۷۱۳۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818931
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا گرزین به شماره ملی ۲۲۵۹۶۱۳۸۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۲۹۶۴۱۷۸ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای منوچهر آقا نژاد به شماره ملی ۱۲۸۷۶۷۴۳۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دوتن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق، مراسلات، اسناد عادی، اداری، احکام کارگزینی و قراردادهای پرسنلی شرکت با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۶۳۷۸۴۰۸۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904660
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد واعظ به شماره ملی۰۹۳۷۷۳۹۲۵۱ بعنوان نماینده شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۰۹۹۷۴۴۹۲۴۹۱ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098266
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۳۱/۳/۱۳۹۶ومجوز ۰۱۴ ۳۲۷۰۸۳/۹۷۹مورخه ۱۳/۳/۱۳۹۷سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۲٫۴۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی که مبلغ بموجب گواهی شماره ۸۱۵۰۷۳۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۶و گواهی شماره ۹۷۲۲۸۱۴ مورخ ۳۰/۲/۹۷بانک ملت شعبه ظفر مبلغ ۱۰۴٫۷۱۸٫۵۴۴٫۹۰۰ ریال واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت ۲٫۴۰۰ میلیاردریال ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم عادی با نام یکهزار ریالی منقسم گردیده وتماما پرداخت شده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ۹۷۰۴۰۹۵۱۴۷۳۳۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172477
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۵۲۴۱۵۵۸۹۳۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه