شرکت دادوستداریا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102466554


شماره ثبت:
204987
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1382/4/4
آدرس:
تهران شهر تهران-ايران خودرو(كيلومتر13)-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علیرضا سیری 626734
بهزاد قنبری 626734
یحیی پروانی 626734
محمد مرادی 1464634
حجت اله انصاری 9416747
آقای مهدی بیگلری کامی 9416747
هانی بابازاده 9416747
محمدرضا نادریان 9946920
حسین پناهیان 10093201
مسعود سلطان زالی 10093201
احمد نبی زاده 10954183
آقای سجاد طاهری سرتشنیزی 12708208
آقای بابک داوری 12708208
حسن روحی 13674895
سارا خطیبی 13674895
مجید صادقی 13674895
حمیده جوکار 13674895
آقای جعفر کمری 13674895
خانم فاطمه هویشی 14031796
آقای کامبیز بالنده 14031796
ابراهیم اعتمادی 14031796
آقای مهدی جعفری بشلی 14031796

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626734
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریاسهامی عام به شماره ثبت۲۰۴۹۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۱۷۷۰۷۵ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۹۰۹۱۵ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۸۹۸۴۸ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۹۰۷۸۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ بهزاد قنبری به کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از گروه مالی ایرانیان و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان و یحیی پروانی به کدملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن بهزاد قنبری به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یحیی پروانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۱۶۰۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 750964
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریاسهامی عام به شماره ثبت۲۰۴۹۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ عبارت ارائه خدمات و مشاوره در زمینه سرمایه گذاری‌ها از بند ۴۳ موضوع فعالیت شرکت و همچنین بندهای ۱۱۳ و ۱۲۳ و ۱۳۳ و ۱۴۳ از موضوع فعالیت شرکت حذف، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۱۷۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041673
آگهی تصمیمات شرکت دادستد آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۸۷۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092946
آگهی تغییرات شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) بشماره ثبت۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۲/۹۲ حجت اله انصاری به کدملی۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی ازشرکت کارگزاری بهمن به ش. ملی۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین و هانی بابازاده به کدملی۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ برای بقیه مدت تصدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآورازجمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۶۶۳۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464633
آگهی تغییرات شرکت داد و ستد اریا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت گروه مالی ایرانیان به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۱۸۲۸۴۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464634
آگهی تغییرات شرکت داد و ستد اریا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی به کد ملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به عنوان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و هانی بابازاده شیروان به کد ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سجاد طاهری سرتشنیزی به کد ملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و جعفر کمری به کد ملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۸۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621285
آگهی تغییرات شرکت دادوستدآریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۸۲۶۱ مورخ ۲/۲/۹۳ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲بتصویب رسیده لیکنسهوا ازقلم افتاده وبدین ترتیب اصلاح می‌گردد. پ۹۳۰۶۲۵۸۴۵۲۴۷۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416745
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ پ۹۳۱۱۱۱۳۳۰۸۰۲۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416747
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی به کد ملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وهانی بابازاده شیروان به کد ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و مهدی بیگلری کامی به کد ملی ۵۶۸۹۹۹۰۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و جعفر کمری به کد ملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۱۱۱۷۵۱۵۵۹۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824302
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به شماره ثبت۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ عبارت ارائه خدمات و مشاوره در زمینه سرمایه گذاری‌ها از بند ۴۳ موضوع فعالیت شرکت و همچنین بندهای ۱۱۳ و ۱۲۳ و ۱۳۳ و ۱۴۳ از موضوع فعالیت شرکت حذف، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946920
آگهی تصمیمات شرکت دادوستد آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۴۹۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093201
آگهی تصمیمات شرکت دادوستد آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۰ حسین پناهیان به کد ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ بجای مهدی سنایی فرد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مسعود سلطان زالی بگلو به کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و بجای محمدجواد سلیمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704354
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۱/۸۸ و ۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۴/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری بهمن به نمایندگی مهدی سنائی فرد به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت اعتبار آفرین به نمایندگی بهزاد قنبری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت کارگزاری بهمن به نمایندگی یحیی پروانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان به نمایندگی محمدجواد سلیمی و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به نمایندگی مهرداد غلامزاده همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954183
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به شماره ثبت۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۱۷۷۰۷۵ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۹۰۹۱۵ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۸۹۸۴۸ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۹۰۷۸۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ بهزاد قنبری به کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از گروه مالی ایرانیان و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان و یحیی پروانی به کدملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن بهزاد قنبری به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یحیی پروانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708208
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۴۱۲۲۲۳۲۶۷۰۷۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708221
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۴۱۲۲۲۴۰۱۷۷۵۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458970
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ پ۹۶۰۳۱۶۹۴۱۳۰۳۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674895
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید صادقی به کدملی ۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ عضو هیئت مدیره و بسمت رئیس هیئت ‍ و حسن روحی به کدملی ۰۰۶۱۴۹۱۶۴۰ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ عضو هیئت مدیره و حمیده جوکار به کدملی ۰۰۷۹۵۱۶۲۵۴ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ عضو هیئت مدیره و سارا خطیبی به کدملی ۰۰۷۵۹۴۴۶۳۴بنمایندگی از سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ عضو هیئت مدیره بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به تهران، ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری، پلاک ۲۷۹، طبقه همکف، کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱، تغییر یافت. پ۹۶۰۸۰۲۶۳۷۶۴۳۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966380
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۷۰۱۱۸۵۳۷۶۶۱۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031796
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم اعتمادی با کد ملی ۰۰۵۱۸۵۵۶۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به جای آقای مجید صادقی به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی با کد ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به جای آقای جعفر کمری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی جعفری بشلی با کد ملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶به جای آقای حسن روحی به سمت عضو هیئت مدیره آقای کامبیز بالنده با کد ملی ۰۰۷۱۷۹۶۴۰۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸به جای خانم حمیده جوکار به سمت عضو هیئت مدیره خانم ساراخطیبی کد ملی ۰۰۷۵۹۴۴۶۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۲۲۶۸۴۶۱۸۰۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه