شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سبز سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102458420


شماره ثبت:
204154
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1382/3/24
آدرس:
تهران خ مطهري نبش مدرس شمالي شرقي پ205/1 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سینا احسانی یگانه 1476007
آقای سروش احسانی یگانه 1476013
آقای غلامعلی ضحاکی 1476013
آقای بهمن احسانی یگانه 1476013
آقای مسعود استحمامی 1476013

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1476007
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سبز سینا سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۱۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۴۲۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۳۰۰۶۶۹۱۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سینا احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۶۵۷۵۸۶۸۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۴۷۰۹۴۷۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۴۸۹۳۶۵۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سروش احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۶۷۴۲۵۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۵۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476013
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سبز سینا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۱۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۴۲۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهروز احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۳۰۰۶۶۹۱۶۵، بهمن احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۴۷۰۹۴۷۲۹، سروش احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۶۷۴۲۵۸۱۱، آقای سینا احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۶۵۷۵۸۶۸۴، علی احسانی یگانه بشماره ملی ۰۰۴۸۹۳۶۵۹۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مسعود استحمامی بشماره ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ و غلامعلی ضحاکی بشماره ملی ۱۸۲۸۸۵۱۰۸۶ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۵۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه