شرکت بیمه کارآفرین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102425969


شماره ثبت:
200845
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1381/12/27
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان شهيد احمد قصير-خيابان شهيد بهزاد شفق (هفدهم )-پلاك 5-طبقه همكف- 1513846911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عزیزاله مصلحی مصلح آبادی 10319397
مسعود راد 10319397
سعید هورآذر 10319397
آقای علی آزاد 12930193
آقای غلامرضا صادق ویشکایی 12930193
آقای علیرضا حجتی 12930193
آقای محمدمهدی تابع قانون 12930193
علی روستا 12930193
آقای غلامعلی غلامی 12930193
عبدالمحمود ضرابی 12930193

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 732484
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) بشماره ثبت۲۰۰۸۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۶۲۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047162
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کار آفرین سهامی عام ثبت شده به شماره ثبت۲۰۰۸۴۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: فرهنگ قراگوزلو۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۶۴۲۲۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218527
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک کارآفرین با ش م ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ عبدالمحمود ضرابی با ش م ۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸ شرکت جهانپارس با ش م ۱۰۱۰۱۱۰۹۶۲۹ شرکت تضمین با ش م ۱۰۱۰۱۳۳۱۱۶۰ شرکت کار و اندیشه با ش م ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۰۲ شرکت همپا با ش م ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۵۸ شرکت ترموون با ش م ۱۰۱۰۰۶۹۸۰۷۴ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین با ش م ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ و حبیب رضوی با ش م ۰۴۵۱۰۶۴۹۳۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند. پ۱۷۲۳۳۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218655
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ سهم بانام به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به مبلغ ۵۳۶/۲۶۱/۴۴۸/۷۴۹ ریال و سود انباشته به مبلغ ۴۶۴/۷۳۸/۵۵۱/۵۰ ریال افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا شد. پ۱۷۲۳۳۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065703
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کار آفرین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک کارآفرین شرکت کار و اندیشه شرکت جهان پارس شرکت پایل کار شرکت ماشینهای اداری ایران شرکت تضمین شرکت مدیریت خطر بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت همپا شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319397
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کارآفرین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۰۸۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: شرکت تضمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۱۱۶۰ به نمایندگی علی آزاد به ش ملی ۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کار و اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۰۲ به نمایندگی محمدمهدی تابع قانون به ش ملی ۰۳۲۲۹۵۱۱۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت همپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۵۸ بجای شرکت مدیریت خطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۳۹۴۷ بنمایندگی عبدالمحمود ضرابی به ش ملی ۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت بانک کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ به نمایندگی غلامرضا صادق ویشکایی به ش ملی ۶۵۳۹۴۵۸۷۳۸ و شرکت جهانپارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۹۶۲۹ به نمایندگی عزیزاله مصلحی مصلح آبادی به ش ملی ۰۰۴۵۳۰۸۰۰۴ و شرکت پایل کار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۶۲۶۰ به نمایندگی سعید هورآذر به شماره ملی ۱۳۷۷۷۶۵۳۳۴ و شرکت ماشین‌های اداری به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۹۴۲۴ به نمایندگی مسعود راد به ش ملی ۰۰۳۸۷۰۲۸۰۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795826
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کارآفرین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کد ملی ۱۲۸۶۴۱۲۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عبدالمحمود ضرابی به کد ملی ۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸ و شرکت کار و اندیشه به کد ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۰۲ و شرکت مهندسی جهان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۹۶۲۹ و شرکت بانک کارآفرین به کد ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ و شرکت پایل کار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۶۲۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ و شرکت تضمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۱۱۶۰ اعضای اصلی و شرکت ماشین‌های اداری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۹۴۲۴ و شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ بسمت اعضای علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11075805
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) بشماره ثبت۲۰۰۸۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930193
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز ۱۷۸۱۴/۶۰۲/۹۵ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کار و اندیشه به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۰۲ به نمایندگی آقای محمد مهدی تابع قانون دارنده کدملی ۰۳۲۲۹۵۱۱۰۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تضمین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۱۱۶۰ به نمایندگی آقای علی آزاد دارنده کدملی ۰۰۳۸۶۴۹۲۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ترموون به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۰۷۴ به نمایندگی آقای علی روستا دارنده کدملی ۴۴۳۱۳۱۴۹۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ به نمایندگی آقای غلامرضا صادق ویشکایی دارنده کدملی ۶۵۳۹۴۵۸۷۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت همپابه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۵۸ به نمایندگی آقای غلامعلی غلامی دارنده کدملی ۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت جهانپارس به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۹۶۲۹ به نمایندگی آقای علیرضا حجتی دارنده کدملی ۵۷۴۹۲۹۱۰۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عبدالمحمود ضرابی دارنده کدملی ۱۲۸۴۴۳۱۱۱۸ به عنوان مدیرعامل شرکت و عضو هیئت مدیره پ۹۵۰۵۰۴۲۳۲۵۹۹۹۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981504
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۰۴۰ - ۹۵۹۲۰۰۶۵۸ مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ سازمان بورسو اوراق بهادار و تاییدیه شماره ۲۲۱۲۴/۶۰۲/۹۵ مورخ ۲/۵ , ۱۳۵ بیمه مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱۱۰۵۹۴۵۴۹۸۳ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱۳/۹۵/۲ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ بانک کار آفرین شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۶۰۲۹۴۵۱۱۳۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991336
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۶۰۷۱۵۹۲۱۶۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244883
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵و به مجوز شماره ۵۳۷۳۴/۶۰۲/۹۵ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - در غیاب مدیر عامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره اوراق مذکور در بند یک را امضاء و به مهر شرکت مهمور خواهد کرد. - دارندگان حق امضاء در حساب هایی که بنام شرکت برای امور جاری دفتر مرکزی و شعب افتتاح خواهد شد ضمن تعیین حداکثر حد نصاب، از طرف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معرفی خواهند شد. - نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که ایجاد تعهدات مالی برای شرکت ننمایند با امضاء مدیر عامل به تنهایی و یا فرد دیگری که مسئول انجام قسمتی از امور شرکت باشد، برحسب پیشنهاد مدیر عامل و تائید رئیس هیئت مدیره خواهد بود. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت در امور بیمه‌ای و همچنین و کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی مربوطه توسط مدیران و مسئولان که با معرفی و تائید مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره صورت خواهد گرفت همراه با مهر شرکت معتبر است. علاوه بر این صدور بیمه نامه‌ها، رسیدگی برای صدور حواله پرداخت خسارت و عملیات بیمه‌گری از طریق مدیر عامل و عضو منتخب هیئت مدیره به مدیران و کارکنان و در صورت لزوم نمایندگان شرکت در تهران و شهرستان‌ها براساس ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، تفویض خواهد گردید. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: - انتصاب و عزل کلیه مامورین و کارکنان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه و پاداش (بر اساس آئین نامه‌های مصوب) - انتصاب و عزل قائم مقام شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیئت مدیره و انتصاب معاونین با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی اعطا و لغو مجوز نمایندگی در مناطق مختلف. - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و بستن آنها با توجه به حق امضاء مجاز در اساسنامه. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکت‌ها و بانک‌ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص و همچنین، آقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع و با تصویب هیئت مدیره با استثناء مسائل مربوط به امور بیمه‌ای که توسط مدیر عامل انجام میشود. مدیر عامل برای کلیه بیمه نامه‌ها و خسارت‌های تاثیر گذار، گزارش مربوطه را به هیئت مدیره ارسال و تائید هیئت مدیره را اخذ می‌نماید. - اجاره و استجاره واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراکز و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای یا اجرای آن. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - تهیه خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ۶ ماه یکبار و دادن آنها به هیئت مدیره و بازرس شرکت. - تهیه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷. - حفظ اموال، تنظیم و ارائه فهرست دارائی‌ها به هیئت مدیره هر ۶ ماه یکبار. - قبول اتکایی از شرکت‌های بیمه داخلی و واگذاری اتکایی، به شرکت‌های داخلی و خارجی با ارائه گزارش ماهیانه به هیئت مدیره. - تهیه آئین نامه استخدامی و ساختار سازمانی به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم مقررات آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره. - انجام معاملات داخلی در رابطه با امور شرکت در محدوده آئین نامه‌های شرکت. - تنظیم بودجه سالیانه و ارائه آن حداکثر تا بهمن ماه هر سال به منظور بررسی و تصویب هیئت مدیره. - پرداخت هزینه‌های جاری شرکت مطابق ضوابط و بودجه مصوب. - اعزام مامورین، کارکنان و مشاوران شرکت به داخل کشور در جهت انجام وظایف محوله. - کلیه ماموریت‌های خارج از کشور و بورسیه افراد با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره خواهد بود. - آقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق پژوهش فرجام، مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل یا بدون حق توکیل و توکیل غیرولو کرارآ و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او یا بدون حق توکیل و توکیل غیرولو کرارآ تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملآ قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد در رابطه با امور بیمه گذاران و حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان. مدیر عامل هر ماهه صورت خلاصه‌ای از این موارد را به هیئت مدیره اعلام می‌نماید. مدیر عامل حق اعمال و اجرای کلیه موارد مذکور در این بند و همچنین حق واگذاری امضاء و تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات خود در این خصوص را به هریک از وکلای محترم دادگستری با داشتن حق عزل و نصب آنان در چارچوب شرایط و ضوابط قانونی دارا می‌باشد. - در رابطه با مواردی که مربوط به امور غیربیمه‌ای باشد «پس از ارائه گزارش مربوطه از طرف مدیر عامل» هیئت مدیره اتخاذ تصمیم خواهد نمود. پ۹۵۱۰۱۸۲۰۵۲۴۶۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542140
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ و تاییدیه‌های شماره ۰۲۵/۳۲۸۹۳۳ , ۹۶۹ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ و ۲۳۷۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار و تاییدیه شماره ۲۰۰۸۶/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۲۹ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۷۵۰میلیارد ریال منقسم به ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۵۱۱۲۲۰۹۵۲۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750355
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۴۹۹۴۳/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سودوزیان سال مالی ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۹۱۹۱۴۱۴۱۶۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897627
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۶ و مجوز به شماره ۱۱۶۹۷۰/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم) پلاک ۵ طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۳۸۴۶۹۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۰۶۴۰۳۳۳۰۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066367
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۲۷۰۱۹/۶۰۲/۹۶ مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی ترموون (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۰۷۴ شرکت پترو فولاد جهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۲۲۰ شرکت تدبیر تهویه هوشمند (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۶۰۸۰ بانک کارآفرین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ شرکت مهندسی همپا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۵۸ شرکت مهندسین مشاور جویاب نو (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۲۸۱ شرکت فرعی راه (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۶۱۱۰ به عنوان اعضا اصلی و شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۷۷۹۴ شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۷۰۳۲۰۷۹۴۵۷۳۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه