شرکت بیمه رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102425103


شماره ثبت:
200758
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1382/1/10
آدرس:
خيابان گاندي خيابان سيزدهم پلاك 14 1517753811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای یونس مظلومی 1085526
علی اکبر دیلمانی زاد 1085526
فرهاد خالقی 1085526
آقای بهمن یزدخواستی 1085526
آقای حسن عدل خواه 1085526
آقای فرهاد مشهدی محمدی 1085526
اسماعیل صابری 1085526

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 922883
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۵۲۲۰۱۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۲۰۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085526
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ و وارده ۲۹۲۴۹۰۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بهمن یزدخواستی به ش. م ۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸ و یونس مظلومی به ش. م ۱۶۹۹۱۶۵۴۳۲ و حسن عدل خواه به ش. م ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ و علی اکبر دیلمانی زاد به ش. م ۲۲۱۸۹۹۰۳۷۷ و فرهاد مشهدی محمدی به ش. م ۰۳۲۰۲۹۰۸۴۰ و فرهاد خالقی به ش. م ۰۰۳۰۶۹۰۷۶۵ و اسماعیل صابری به ش. م ۰۵۸۹۸۴۲۱۴۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ بهمن یزدخواستی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن عدل خواه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یونس مظلومی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی تمامی اعضاء تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر است. محل شرکت به تهران خ گاندی خ سیزدهم پ ۱۴ ک. پ ۱۵۱۷۷۵۳۸۱۱ منتقل گردید. پ۱۶۶۰۷۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178827
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس اصلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و موسسه حسابرسی آریا بهروش بسمت بازرس علی البدل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۶۶۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196459
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره برخی اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره استخدام , انتصاب , عزل و نصب کلیه ماموران , کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس ساختار سازمانی و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. تبصره: در خصوص جابجایی , به کارگیری و عزل و نصب معاونین مدیرعامل و پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیئت مدیره تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه‌ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارایه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از وصل , کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و موسسات و واخواست این گونه اوراق. اعزام ماموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور. اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاه‌ها و طرح مجدد دعوی انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوبات هیئت مدیره تهیه و تنظیم صورت حساب‌های عملکرد سود و زیان تهیه و تنظیم صورت حساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت مدیره ارایه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده۱۲۹ قانون تجارت به هیئت مدیره مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را بامسئولیت محدود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید اخذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران , پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج. ا. ا ایران. تنظیم صورت‌های مال میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی۶ ماهه به حسابرس و بازرس. طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ج. ا. ا ایران تنظیم و توسط سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ می‌شود و نیز ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورت‌های مالی تایید شده به بیمه مرکزی ج. ا. ا ایران. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی و همچنین ذخایر فنی طبق دستورالعمل‌های بیمه مرکزی ج. ا. ا ایران. پ۱۷۱۴۰۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202077
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۷/۱۳۹۲ و مجوز سازمان بورس اوراق بهادار بشماره۲۳۹۱۰۱/۱۲۱ مورخ۱۴/۷/۱۳۹۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره۳۳۱۵۵/۶۰۲/۹۲ مورخ۲۹/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۲/۶۲۵ منقسم به۰۰۰/۸۵۲/۶۲۵ سهم عادی هزار ریالی بانام که از محل مازاد تجدید ارزیابی بر طبق مقررات قانون بودجه سنواتی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل دفاتر ثبتی در تاریخ۳۰/۷/۹۲ تکمیل امضاء گردید. پ۱۷۱۶۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726412
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز بیمه مرکزی به شماره ۳۸۸۵۳/۶۰۲/۹۳ مورخ ۲۸/۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ را به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۷۷۶۴۵۲۱۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793323
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۸ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10640692
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۵۲۲۰۱۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668165
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام ثبت شده بشماره۲۰۰۷۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل محمدرضا تقی گنجی کریم مسعود تقی گنجی مهدی سعید تقی گنجی رامیز فخیم مهاجر شرکت آرتاویل تایر با نمایندگی حسین توفیق شرکت شیمیایی رازی با نمایندگی جمشید میزانی و شرکت کیمیا زرین با نمایندگی اسماعیل صابری بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت لیزینگ رازی با نمایندگی اسداله رازانی و شرکت کیان شیمی با نمایندگی محسن خواجه نوری بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۸ محمدرضا تقی گنجی به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم مسعود تقی گنجی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رامیز فخیم مهاجر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197651
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۳۷۳۲/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۰/۷/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۴۳۹۶۴۵ ۱۰۱۰۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۲۹۲۶۱۸۴۵۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725901
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۳۳۳۸/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵به تصویب رسید. مؤسسۀ حسابرسی سامان پندار به شناسۀ ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسۀ حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۰۱۲۸۲۴۲۵۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080556
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۳۱۴۵۷/۶۰۲/۹۴ مورخ ۱/۷/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و ۳۵۱۵۳ , ۱۲۲ مورخ ۶/۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت به وسیله هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره میشود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تبصرة ۱: مجمع عمومی عادی میتواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره بر اساس اولویت اقدام نمایند. تبصرة ۲: حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندة وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مال (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربة مرتبط باشد. تبصرة ۳: مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در مواد ۱۱ و ۱۴ آئین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند. تبصرة ۴: اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت و ماده ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ج. ا. ایران و بیمه‌گری نمیتوانند جزو مدیران و موسسان شرکت باشند. پ۹۷۰۳۲۸۹۲۳۲۴۸۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه